Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs - Strasbūra

4. Sabiedriskā apspriešana un tās pieejamība visās ES valodās (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Sabiedriskā apspriešana un tās pieejamība visās ES valodās.

Debates notika 2012. gada 11. jūnijā (2012. gada 11. jūnija protokola 20. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Olga Sehnalová un Petra Kammerevert S&D grupas vārdā, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Roberta Angelilli PPE grupas vārdā – par sabiedriskām apspriešanām un to pieejamību visās ES valodās (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā – par sabiedriskām apspriešanām un to pieejamību visās ES valodās (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā – par sabiedrisko apspriešanu un tās pieejamību visās ES valodās (B7-0317/2012).

Balsojums: 2012. gada 14. jūnija protokola 11.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika