Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

4. Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţie a Comisiei: Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE

Dezbaterea a avut loc la 11 iunie 2012 (punctul 20 al PV din 11.6.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Olga Sehnalová şi Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells şi Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (B7-0317/2012).

Vot: punctul 11.4 al PV din 14.6.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate