Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

4. Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk

Debatten hölls den 11 juni 2012 (punkt 20 i protokollet av den 11.6.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Olga Sehnalová och Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om de offentliga samråden och deras tillgänglighet på samtliga EU-språk (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om de offentliga samråden och deras tillgänglighet på samtliga EU-språk (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, om de offentliga samråden och deras tillgänglighet på samtliga EU-språk (B7-0317/2012).

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy