Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0156(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0059/2012

Ingivna texter :

A7-0059/2012

Debatter :

PV 14/06/2012 - 6
CRE 14/06/2012 - 6

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 11.3
CRE 14/06/2012 - 11.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0255

Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

6. Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Hannu Takkula (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Iliana Ivanova (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Esther de Lange för PPE-gruppen, Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella och Judith A. Merkies.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach och Carl Schlyter.

Talare: John Dalli och Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 14.6.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy