Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

9. Instiftande av Europeiska veckan för ökad medvetenhet om hjärtstillestånd (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 0011/2012, som ingetts av Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova och Raül Romeva i Rueda, om instiftande av Europeiska veckan för ökad medvetenhet om hjärtsillestånd, hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2012)0266) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (bilaga 1 i protokollet av den 14.6.2012).

Talare: Antigoni Papadopoulou.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy