Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0312/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0257

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

11.5. Η κατάσταση στο Θιβέτ (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2012 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 και B7-0320/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0312/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 και B7-0320/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ιωάννης Κασουλίδης, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam και Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0257)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου