Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0304/2012

Συζήτηση :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

11.9. Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0304/2012, B7-0307/2012 και B7-0310/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0304/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0304/2012, B7-0307/2012 και B7-0310/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti και Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Marina Yannakoudakis και Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0261)

Παρέμβαση

Πριν από την ψηφοφορία η Roberta Angelilli ζητεί να διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί της αιτήσεως αυτής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου