Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2681(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0308/2012

Συζήτηση :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 17.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

16.2. Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012

Οι Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου