Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

16. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012)


16.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 και B7-0329/2012

Οι Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Filip Kaczmarek, και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


16.2. Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012

Οι Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


16.3. Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 και B7-0328/2012

Οι Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat και Janusz Wojciechowski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Peter Skinner.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου