Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2681(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0308/2012

Συζήτηση :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 17.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο

17.2. Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0308/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė και Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,

Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0264)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου