Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0309/2012

Разисквания :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0265

Протокол
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург

17.3. Положението на етническите малцинства в Иран (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 и B7-0328/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0309/2012

(за замяна на B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 и B7-0328/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer и Pino Arlacchi, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Cornelia Ernst и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0265)

Изказване

Bernd Posselt представи устно изменение на параграф 7, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност