Показалец 
Протокол
PDF 282kWORD 275k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Тибет (внесени предложения за резолюция)
 6.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I (разискване)
 7.Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I (разискване)
 8.Млекопроизводителите в Европа (разискване)
 9.Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)
 10.Съобщения на председателството
 11.Време за гласуване
  
11.1.Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.2.Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I (гласуване)
  
11.3.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I (гласуване)
  
11.4.Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (гласуване)
  
11.5.Положението в Тибет (гласуване)
  
11.6.Бъдещето на Aкта за единния пазар (гласуване)
  
11.7.Бъдещето на европейското дружествено право (гласуване)
  
11.8.Към възстановяване и създаване на работни места (гласуване)
  
11.9.Генитално осакатяване на жени (гласуване)
  
11.10.Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 16.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
16.1.Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел
  
16.2.Случаи на безнаказаност във Филипините
  
16.3.Положението на етническите малцинства в Иран
 17.Време за гласуване
  
17.1.Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел (гласуване)
  
17.2.Случаи на безнаказаност във Филипините (гласуване)
  
17.3.Положението на етническите малцинства в Иран (гласуване)
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Внесени документи
 21.Решения относно някои документи
 22.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 24.График на следващите заседания
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

Делегиран Регламент (ЕС) № …/.. на Комисията от 4.6.2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори - C(2012)3505 - срок : 04.09.2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

подпомагаща: JURI


3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следният проект на мярка по прилагане, свързан с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от спинеторам (XDE-175) в определени продукти или върху тях (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - срок: 04/07/2012)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI


4. Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС

Разискването се състоя на 11 юни 2012 г. (точка 20 от протокола от 11.6.2012 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Olga Sehnalová и Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно: обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, относно обществените консултации и тяхната достъпност на всички езици на Съюза (B7-0317/2012).

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 14.6.2012.


5. Положението в Тибет (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Тибет

Разискването се състоя на 12 юни 2012 г. (точка 16 от протокола от 12.6.2012 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно положението с правата на човека в Тибет (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Тибет (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Тибет (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda и Tunne Kelam, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Тибет (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Тибет (B7-0320/2012).

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 14.6.2012.


6. Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries представи доклада.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Hannu Takkula (докладчик по становището на комисията ITRE), Илиaна Ивaнова (докладчик по становището на комисията IMCO), Esther de Lange, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella и Judith A. Merkies.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach и Carl Schlyter.

Изказаха се: John Dalli и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 14.6.2012.


7. Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Struan Stevenson представи доклада.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Werner Kuhn, от името на групата PPE, Guido Milana, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Ian Hudghton, от името на групата Verts/ALE, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Alain Cadec, Chris Davies, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lucas Hartong, и Lambert van Nistelrooij.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Gabriel Mato Adrover.

Изказаха се: John Dalli и Struan Stevenson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 14.6.2012.


8. Млекопроизводителите в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Млекопроизводителите в Европа

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Astrid Lulling, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Peter Jahr и João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange и Franz Obermayr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elisabeth Köstinger.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness и Albert Deß, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от José Bové и Astrid Lulling.

Изказа се John Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

9. Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)

Писмена декларация 0011/2012, внесена от членовете на Парламента Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Антония Първанова и Raül Romeva i Rueda, относно създаването на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0266), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 1 от протокола от 14.6.2012 г).

Изказа се Antigoni Papadopoulou.


10. Съобщения на председателството

Председателят се върна на случая с Asmaa Mahfouz (точка 10 от протокола от 11.6.2012), която получи оправдателна присъда в Кайро, и предаде на Парламента благодарностите на Asmaa Mahfouz за ефективната подкрепа, оказана й от Парламента.

Председателят, вследствие на решението на Съвета за едностранно изменение на правното основание за механизма за оценка на Шенген, както и на решението, взето днес с голямо мнозинство от Председателския съвет, съобщи, че Парламентът прекъсва всякакво сътрудничество със Съвета във връзка със съответните преписки, в очакване на обща процедура между Съвета и Парламента. Той съобщи също така, че докладите на Carlos Coelho и Renate Weber са оттеглени от дневния ред на юлската сесия.

Изказа се Nicole Sinclaire.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0253)


11.2. Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: János Áder (A7-0339/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0254)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0254)


11.3. Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0255)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0255)

Изказване

Carl Schlyter, за да направи някои уточнения във връзка с гласуването.


11.4. Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (гласуване)

Разискването се състоя на 11 юни 2012 г. (точка 20 от протокола от 11.6.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 14 юни 2012 г. (точка 5 от протокола от 14.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0306/2012, B7-0316/2012 и B7-0317/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0306/2012

приема се (P7_TA(2012)0256)

(Предложенията за резолюции B7-0316/2012 и B7-0317/2012 отпадат.)


11.5. Положението в Тибет (гласуване)

Разискването се състоя на 12 юни 2012 г. (точка 16 от протокола от 12.6.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 14 юни 2012 г. (точка 6 от протокола от 14.6.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 и B7-0320/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0312/2012

(за замяна на B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 и B7-0320/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam и Csaba Sógor, от името на групата PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR;

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0257)


11.6. Бъдещето на Aкта за единния пазар (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0300/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0258)

Изказване

Toine Manders представи устно изменение на изменение 9, което беше прието.


11.7. Бъдещето на европейското дружествено право (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0299/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0259)


11.8. Към възстановяване и създаване на работни места (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0275/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0260)


11.9. Генитално осакатяване на жени (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0304/2012, B7-0307/2012 и B7-0310/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0304/2012

(за замяна на B7-0304/2012, B7-0307/2012 и B7-0310/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Неделчева, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini и Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti и Zita Gurmai, от името на групата S&D;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Антония Първанова, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis и Andrea Češková, от името на групата ECR;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0261)

Изказване

Преди гласуването, Roberta Angelilli поиска окончателното гласуване да бъде поименно.

Парламентът изразява своето съгласие с искането.


11.10. Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0302/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0262)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall и Charles Tannock

Доклад János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu и Syed Kamall

Доклад Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská и Elena Băsescu

Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu и Charles Tannock

Положението в Тибет - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer и Charles Tannock

Бъдещето на Aкта за единния пазар - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall и Charles Tannock

Бъдещето на европейското дружествено право - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan и Elena Băsescu

Към възстановяване и създаване на работни места - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu и Syed Kamall

Генитално осакатяване на жени - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu и Charles Tannock

Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


15. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните германски органи подадоха до Председателя искане за снемане на парламентарния имунитет на Birgit Collin-Langen във връзка с текущо производство в прокуратурата на Кобленц.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, и по-специално до комисията JURI.


16. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 12.6.2012)


16.1. Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел

Предложения за резолюция B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 и B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Zuzana Roithová, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Adam Bielan, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Cristian Dan Preda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Filip Kaczmarek, и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.1 от протокола от 14.6.2012.


16.2. Случаи на безнаказаност във Филипините

Предложения за резолюция B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 и B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Justas Vincas Paleckis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.2 от протокола от 14.6.2012.


16.3. Положението на етническите малцинства в Иран

Предложения за резолюция B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 и B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat и Janusz Wojciechowski представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Peter Skinner.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.3 от протокола от 14.6.2012.


17. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


17.1. Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 и B7-0329/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0305/2012

(за замяна на B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 и B7-0327/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra и Corina Creţu, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0263)

(Предложението за резолюция B7-0329/2012 отпада.)


17.2. Случаи на безнаказаност във Филипините (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 и B7-0335/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0308/2012

(за замяна на B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 и B7-0335/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė и Csaba Sógor, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella и Pino Arlacchi, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD,

Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0264)


17.3. Положението на етническите малцинства в Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 и B7-0328/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0309/2012

(за замяна на B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 и B7-0328/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer и Pino Arlacchi, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Cornelia Ernst и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0265)

Изказване

Bernd Posselt представи устно изменение на параграф 7, което беше прието.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


19. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE и S&D, Парламентът потвърди следните назначения:

комисия ENVI: Thomas Ulmer

комисия TRAN: Ádám Kósa на мястото на Thomas Ulmer

комисия AGRI: Eric Andrieu


20. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за pешение на Съвета за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020г. (FISCUS) и за отмяна на решения№1482/2007/ЕО и №624/2007/ЕО (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Проект за коригиращ бюджет № 3 на общия бюджет за 2012 г.: позиция на Съвета от 11.06.2012 г. (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


21. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от Правилника за дейността)

комисия ECON

- Паралелна банкова система (2012/2115(INI))
подпомагаща: JURI


комисия ENVI

- Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция (2012/2104(INI))
подпомагащи: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI


комисия FEMM

- Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (2012/2116(INI))


комисия INTA

- Финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП в ЕС: улеснен достъп до кредитиране в подкрепа на интернационализацията (2012/2114(INI))
подпомагащи: ECON, REGI


комисия ITRE

- Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия (2012/2103(INI))
подпомагащи: ENVI, IMCO, REGI

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.06.2012 г.)

комисия AFET

Асоциирани комисии: AFET, DEVE

- Определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
подпомагащи: BUDG, ITRE, INTA, DEVE

комисия ENVI

Асоциирани комисии: ENVI, DEVE

- Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
подпомагащи: AFET, BUDG, REGI, DEVE

Промени в сезирането на комисии

комисия JURI

- Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни (Регламент относно защитата на данни) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и свободно движение на такива данни (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: JURI

комисия JURI (член 37 от правилника)

- Изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета във връзка с прилагането на директни плащания за селскостопански производители за 2013 г. - 2011/0286 (COD)

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагащи : DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (член 37)

- Създаване на механизъм за оценка с цел наблюдение на прилагането на достиженията на правото от Шенген - 2010/0312 (COD)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагащи: BUDG, JURI, JURI (член 37)

- Изменение на Кодекса на шенгенските граници и на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген - 2011/0051 (COD)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагащи: AFET, DEVE, JURI, JURI (член 37)

Изменение на регламента (член 212, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Изменение на член 181 от Правилника за дейността на ЕП относно пълните стенографски протоколи от заседанията и на член 182 относно аудиовизуалния запис на заседанията (2012/2080(REG))

(Заседание на Бюрото от 26 септември 2011 г.)

(Писмо на Председателя от 13 януари 2012 г.)

Решение за изготвяне на междинен доклад (член 81, параграф 3 от правилника)

комисия: BUDG

- Междинен доклад за многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. - 2011/0177 (APP).

подпомагащи: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Заседание на Председателския съвет от 24 май 2012 г.)

комисия: AFET

- Междинен доклад относно Споразумението за асоцииране ЕС-Централна Америка – 2011/0303(NLE)

подпомагаща: INTA (асоциирана съгласно член 50 за всички търговски аспекти), DEVE
(Заседание на Председателския съвет от 15 март 2012 г.)

Промяна на заглавие (член 97 от правилника)

комисия: AFET

- Препоръка до Съвета относно "Специалния представител на ЕС за правата на човека" – (2012/2088/INI)

(Вследствие на решение на Председателя от 3 май 2012 г. и на заседанието на Председателския съвет от 7 юни 2012 г.)

Промяна на заглавие

комисия: IMCO

- Създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014-2020 г. (CUSTOMS - FISCUS) и за отменяне на Решение 624/2007/ЕО - (2011/0341A)

подпомагащи: BUDG, ECON
(Вследствие на решение на Председателския съвет от 16 май 2012 г.)


22. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

№ на документ

Автор

Подписи

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


24. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 2 до 5 юли 2012 г.


25. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.40 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


Приложение 1 - Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)

Писмена декларация № 0011/2012, внесена от членовете на ЕП Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Антония Първанова и Raül Romeva i Rueda, относно създаването на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (точка 9 от протокола от 14.6.2012 и P7_TA(2012)0266) и подписана от 395 членове на ЕП:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Правна информация - Политика за поверителност