Indeks 
Protokol
PDF 256kWORD 236k
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Tibet (indgivne beslutningsforslag)
 6.Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (forhandling)
 7.Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forhandling)
 8.Europæiske mælkeproducenter (forhandling)
 9.Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)
 10.Meddelelser fra formanden
 11.Afstemningstid
  
11.1.Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
11.2.Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (afstemning)
  
11.3.Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (afstemning)
  
11.4.Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (afstemning)
  
11.5.Situationen i Tibet (afstemning)
  
11.6.Fremtiden for akten for det indre marked (afstemning)
  
11.7.Fremtiden for europæisk selskabsret (afstemning)
  
11.8.Et opsving med høj beskæftigelse (afstemning)
  
11.9.Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (afstemning)
  
11.10.Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 16.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
16.1.Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen
  
16.2.Tilfælde af straffrihed i Filippinerne
  
16.3.Situationen for etniske mindretal i Iran
 17.Afstemningstid
  
17.1.Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen (afstemning)
  
17.2.Tilfælde af straffrihed i Filippinerne (afstemning)
  
17.3.Situationen for etniske mindretal i Iran (afstemning)
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Modtagne dokumenter
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 22.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 23.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 24.Tidspunkt for næste mødeperiode
 25.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. af 4.6.2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger om tilsagnet til prospektets anvendelse, oplysninger om underliggende indekser og kravet om en rapport udarbejdet af uafhængige revisorer - C(2012)3505 - frist : 04.09.2012.

kor. udv.: ECON

rådg. udv.: JURI


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltning var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af spinetoram (XDE-175) i eller på visse produkter (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - frist: 04/07/2012)

henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI


4. Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog

Forhandlingen havde fundet sted den 11. juni 2012 (punkt 20 i protokollen af 11.6.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Olga Sehnalová og Petra Kammerevert for S&D-Gruppen og Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (B7-0306/2012)

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen og Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (B7-0316/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (B7-0317/2012).

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 14.6.2012.


5. Situationen i Tibet (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Tibet

Forhandlingen havde fundet sted den 12. juni 2012 (punkt 16 i protokollen af 12.6.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Tibet (B7-0312/2012)

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Tibet (B7-0314/2012)

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Tibet (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda og Tunne Kelam for PPE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Tibet (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om situationen i Tibet (B7-0320/2012).

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 14.6.2012.


6. Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries forelagde sin betænkning.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Hannu Takkula (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Iliana Ivanova (ordfører for udtalelse fra IMCO), Esther de Lange for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella og Judith A. Merkies.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach og Carl Schlyter.

Talere: John Dalli og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 14.6.2012.


7. Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Struan Stevenson forelagde sin betænkning.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Guido Milana for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Ian Hudghton for Verts/ALE-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, Alain Cadec, Chris Davies, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lucas Hartong, og Lambert van Nistelrooij.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Gabriel Mato Adrover.

Talere: John Dalli og Struan Stevenson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 14.6.2012.


8. Europæiske mælkeproducenter (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Europæiske mælkeproducenter

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Astrid Lulling for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, João Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr og João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange og Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elisabeth Köstinger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness og Albert Deß, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra José Bové og Astrid Lulling.

John Dalli tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

9. Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0011/2012 indgivet af Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova og Raül Romeva i Rueda om indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0266) (bilag 1 til protokollen af 14.6.2012)

Antigoni Papadopoulou tog ordet.


10. Meddelelser fra formanden

Formanden vendte tilbage til sagen om Asmaa Mahfouz (punkt 10 i protokollen af 11.6.2012), som var blevet frifundet i Cairo, og han overdrog en tak til Parlamentet fra Asmaa Mahfouz for den effektive støtte, som Parlamentet havde givet hende.

I forlængelse af Rådets beslutning om ensidigt at ændre retsgrundlaget for så vidt angår Schengenevalueringsmekanismen og i forlængelse af den beslutning, som Formandskonferencen netop havde truffet med stort flertal, meddelte formanden, at Parlamentet suspenderede alt samarbejde med Rådet om den omhandlede sag i afventning af en fælles procedure mellem Rådet og Parlamentet. Han meddelte ligeledes, at betænkningerne med hhv. Carlos Coelho og Renate Weber som ordfører var blevet taget af dagsordenen for mødeperioden i juli.

Nicole Sinclaire tog ordet.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0253)


11.2. Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: János Áder (A7-0339/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0254)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0254)


11.3. Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0255)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0255)

Indlæg

Carl Schlyter for at meddele en præcisering vedrørende afstemningen.


11.4. Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 11. juni 2012 (punkt 20 i protokollen af 11.6.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 14. juni 2012 (punkt 5 i protokollen af 14.6.2012).

Forslag til beslutning B7-0306/2012, B7-0316/2012 og B7-0317/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0306/2012

Vedtaget (P7_TA(2012)0256)

(Forslag til beslutning B7-0316/2012 og B7-0317/2012 bortfaldt).


11.5. Situationen i Tibet (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 12. juni 2012 (punkt 16 i protokollen af 12.6.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 14. juni 2012 (punkt 6 i protokollen af 14.6.2012).

Forslag til beslutning B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 og B7-0320/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0312/2012

(erstatter B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 og B7-0320/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam og Csaba Sógor for PPE-Gruppen

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck og Graham Watson for ALDE-Gruppen

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen

Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0257)


11.6. Fremtiden for akten for det indre marked (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0300/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0258)

Indlæg

Toine Manders havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 9, hvilket blev godtaget.


11.7. Fremtiden for europæisk selskabsret (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0299/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0259)


11.8. Et opsving med høj beskæftigelse (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0275/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0260)


11.9. Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0304/2012, B7-0307/2012 og B7-0310/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0304/2012

(erstatter B7-0304/2012, B7-0307/2012 og B7-0310/2012):

stillet af:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini og Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti og Zita Gurmai for S&D-Gruppen

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen

Marina Yannakoudakis og Andrea Češková for ECR-Gruppen

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0261)

Indlæg

Før afstemningen havde Roberta Angelilli anmodet om, at den endelige afstemning skulle finde sted ved navneopråb.

Parlamentet godkendte denne anmodning.


11.10. Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0302/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0262)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall og Charles Tannock

Betænkning: János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu og Syed Kamall

Betænkning: Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská og Elena Băsescu

Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu og Charles Tannock

Situationen i Tibet - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer og Charles Tannock

Fremtiden for akten for det indre marked - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall og Charles Tannock

Fremtiden for europæisk selskabsret - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan og Elena Băsescu

Et opsving med høj beskæftigelse - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu og Syed Kamall

Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu og Charles Tannock

Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente tyske myndigheder havde henvendt sig til formanden med en anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende sag ved retten i Koblenz.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


16. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 12.6.2012)


16.1. Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen

Forslag til beslutning B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 og B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Zuzana Roithová for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Filip Kaczmarek, og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Eija-Riitta Korhola.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 14.6.2012.


16.2. Tilfælde af straffrihed i Filippinerne

Forslag til beslutning B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 og B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock og Eija-Riitta Korhola.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2 i protokollen af 14.6.2012.


16.3. Situationen for etniske mindretal i Iran

Forslag til beslutning B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 og B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat og Janusz Wojciechowski forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Peter Skinner.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.3 i protokollen af 14.6.2012.


17. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


17.1. Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 og B7-0329/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0305/2012

(erstatter B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 og B7-0327/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra og Corina Creţu for S&D-Gruppen

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0263)

(Forslag til beslutning B7-0329/2012 bortfaldt).


17.2. Tilfælde af straffrihed i Filippinerne (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 og B7-0335/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0308/2012

(erstatter B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 og B7-0335/2012):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė og Csaba Sógor for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Marc Tarabella og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen

Barbara Lochbihler, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Fiorello Provera for EFD-Gruppen

Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0264)


17.3. Situationen for etniske mindretal i Iran (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 og B7-0328/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0309/2012

(erstatter B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 og B7-0328/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Cornelia Ernst og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0265)

Indlæg

Bernd Posselt havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 7, hvilket blev godtaget.


18. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


19. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen og S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ENVI: Thomas Ulmer

TRAN: Ádám Kósa i stedet for Thomas Ulmer

AGRI: Eric Andrieu


20. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv.:

ITRE

rådg.udv.:

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv.:

PECH

rådg.udv.:

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

henvist til:

kor.udv.:

ENVI

rådg.udv.:

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for told og beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (FISCUS) og om ophævelse af beslutning nr.1482/2007/EF og nr. 624/2007/EF (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

henvist til:

kor.udv.:

ECON

rådg.udv.:

BUDG, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

henvist til:

kor.udv.:

INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2012: Rådets holdning af 11.06.2012 (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

henvist til:

kor.udv.:

BUDG


21. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

ECON

- Skyggebanker (2012/2115(INI))
rådg.udv.: JURI

ENVI

- Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og aktiv handling (2012/2104(INI))
rådg.udv.: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI

FEMM

- Afskaffelse af kønsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

INTA

- Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer: lettere adgang til kredit til støtte af internationalisering (2012/2114(INI))
rådg.udv.: ECON, REGI

ITRE

- Energikøreplanen 2050, en fremtid med energi (2012/2103(INI))
rådg.udv.: ENVI, IMCO, REGI

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 7. juni 2012)

AFET
Associerede udvalg: AFET, DEVE

- Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
rådg.udv.: BUDG, ITRE, INTA, DEVE


ENVI
Associerede udvalg: INVI, DEVE

- EU-civilbeskyttelsesordning (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
rådg.udv.: AFET, BUDG, REGI, DEVE

Ændringer i udvalgshenvisninger

JURI

- Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: JURI

JURI (forretningsordenens artikel 37)

- Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, for så vidt angår anvendelsen af direkte betalinger til landbrugere for 2013 - 2011/0286 (COD)
henvist til: kor.udv.: AGRI
rådg.udv.: DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (artikel 37)

- Indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne - 2010/0312 (COD)
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: BUDG, JURI, JURI (artikel 37)

- Ændring af Schengengrænsekodeksen og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen - 2011/0051 (COD)
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: AFET, DEVE, JURI, JURI (artikel 37)

Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212, stk. 1)

AFCO

- Ændring af artikel 181 i Parlamentets forretningsorden om fuldstændigt forhandlingsreferat og artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne (2012/2080(REG))
(Præsidiets møde af 26. september 2011)
(Formandens skrivelse af 13. januar 2012)

Afgørelse om at udarbejde en interimsbetænkning (forretningsordenens artikel 81, stk. 3)

BUDG

- Interrimsbetænkning om den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 - 2011/0177 (APP).

rådg.udv.: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Formandskonferencens møde af 24. maj 2012)

AFET

- Interimsbetænkning om aftalen om associering mellem EU og Mellemamerika – 2011/0303(NLE)

rådg.udv.: INTA (associeret udvalg, jf. forretningsordenens artikel 50, for så vidt angår alle handelsmæssige aspekter), DEVE
(Formandskonferencens møde af 15. marts 2012)

Ændring af titel (forretningsordenens artikel 97)

AFET

- Henstilling til Rådet vedrørende ”EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder” – (2012/2088/INI)

(Jf. formandens afgørelse af 3. maj 2012 og Formandskonferencens møde af 7. juni 2012)

Ændring af titel

IMCO

- Oprettelse af et handlingsprogram for told og beskatning i EU for perioden 2014-2020 (Customs – Fiscus) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF - (2011/0341A)

rådg.udv.: BUDG, ECON
(Jf. Formandskonferencens beslutning af 16. maj 2012)


22. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


24. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 2.-.5 juli 2012.


25. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


Bilag 1 - Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0011/2012 indgivet af medlemmerne Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova og Raül Romeva i Rueda om indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (punkt 9 i protokollen af 14.6.2012 og P7_TA(2012)0266) og underskrevet af 395 medlemmer:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik