Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 281kWORD 277k
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Η κατάσταση στο Θιβέτ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)
 7.Το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας ***I (συζήτηση)
 8.Ευρωπαίοι παραγωγοί γάλακτος (συζήτηση)
 9.Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής (γραπτή δήλωση)
 10.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Έλεγχος των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες ***I (ψηφοφορία)
  
11.3.Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)
  
11.4.Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
11.5.Η κατάσταση στο Θιβέτ (ψηφοφορία)
  
11.6.Το μέλλον της πράξης για την ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  
11.7.Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (ψηφοφορία)
  
11.8.Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης (ψηφοφορία)
  
11.9.Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών (ψηφοφορία)
  
11.10.Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
16.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ
  
16.2.Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες
  
16.3.Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  
17.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ (ψηφοφορία)
  
17.2.Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
17.3.Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 22.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 23.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 24.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 25.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής, με ημερομηνία 4.6.2012, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (EΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες για τους υποκείμενους δείκτες και την απαίτηση έκθεσης ανεξάρτητων λογιστών ή ελεγκτών - C(2012)3505 - προθεσμία : 04.09.2012.

αναπομπή επί της ουσίας : ECON
γνωμοδότηση : JURI


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία spinetoram (XDE-175) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - προθεσμία: 04/07/2012)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI


4. Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Ιουνίου 2012 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Olga Sehnalová και Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (B7-0306/2012

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (B7-0316/2012

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης (B7-0317/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


5. Η κατάσταση στο Θιβέτ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στο Θιβέτ

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ (B7-0312/2012

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ (B7-0314/2012

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ (B7-0315/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ιωάννης Κασουλίδης, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ (B7-0319/2012

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ (B7-0320/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


6. Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Hannu Takkula (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Iliana Ivanova (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Paul Rübig, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella και Judith A. Merkies.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach και Carl Schlyter.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Frédérique Ries.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


7. Το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Ο Struan Stevenson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Alain Cadec, Chris Davies, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lucas Hartong, και Lambert van Nistelrooij.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Gabriel Mato Adrover.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Struan Stevenson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


8. Ευρωπαίοι παραγωγοί γάλακτος (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαίοι παραγωγοί γάλακτος

Ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, João Ferreira, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Peter Jahr και João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange και Franz Obermayr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisabeth Köstinger.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness και Albert Deß, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των José Bové και Astrid Lulling.

Παρεμβαίνει ο John Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

9. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0011/2012 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Αντιγόνη Παπαδοπούλου, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova και Raül Romeva i Rueda σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0266) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012).

Παρεμβαίνει η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.


10. Ανακοινώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στην υπόθεση του Ασμαά Μαχφούζ (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2012), ο οποίος αθωώθηκε στο Κάιρο, και διαβιβάζει στο Σώμα τις ευχαριστίες του Ασμαά Μαχφούζ για την αποτελεσματική υποστήριξη που του παρέσχε το Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος, σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου να τροποποιήσει μονομερώς τη νομική βάση που αφορά τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν καθώς και της απόφασης που εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ανακοινώνει ότι το Σώμα αναστέλλει κάθε συνεργασία με το Συμβούλιο όσον αφορά τους σχετικούς φακέλους, εν αναμονή μιας κοινής διαδικασίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ανακοινώνει επίσης ότι οι εκθέσεις Carlos Coelho και Renate Weber αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη του Ιουλίου.

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


11.1. Το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0253)


11.2. Έλεγχος των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες ***I (ψηφοφορία)

Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: János Áder (A7-0339/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0254)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0254)


11.3. Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0255)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0255)

Παρέμβαση

Carl Schlyter για διευκρινίσεις επί της ψηφοφορίας.


11.4. Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Ιουνίου 2012 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2012).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2012 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0306/2012, B7-0316/2012 και B7-0317/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0306/2012

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0256)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0316/2012 και B7-0317/2012 καταπίπτουν.)


11.5. Η κατάσταση στο Θιβέτ (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2012 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Ιουνίου 2012 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 και B7-0320/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0312/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 και B7-0320/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ιωάννης Κασουλίδης, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam και Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0257)


11.6. Το μέλλον της πράξης για την ενιαία αγορά (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0300/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0258)

Παρέμβαση

Ο Toine Manders παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 9, η οποία κρατείται.


11.7. Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0299/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0259)


11.8. Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0275/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0260)


11.9. Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0304/2012, B7-0307/2012 και B7-0310/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0304/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0304/2012, B7-0307/2012 και B7-0310/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti και Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Marina Yannakoudakis και Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0261)

Παρέμβαση

Πριν από την ψηφοφορία η Roberta Angelilli ζητεί να διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί της αιτήσεως αυτής.


11.10. Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0302/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0262)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall και Charles Tannock

Έκθεση János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu και Syed Kamall

Έκθεση Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská και Elena Băsescu

Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu και Charles Tannock

Η κατάσταση στο Θιβέτ - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer και Charles Tannock

Το μέλλον της πράξης για την ενιαία αγορά - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall και Charles Tannock

Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan και Elena Băsescu

Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu και Syed Kamall

Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu και Charles Tannock

Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν στον Πρόεδρο το αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Birgit Collin-Langen, καθώς εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον της Εισαγγελίας του Κόμπλεντς.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.


16. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2012)


16.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 και B7-0329/2012

Οι Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Filip Kaczmarek, και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


16.2. Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012

Οι Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


16.3. Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 και B7-0328/2012

Οι Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat και Janusz Wojciechowski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Peter Skinner.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012.


17. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


17.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 και B7-0329/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0305/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 και B7-0327/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra και Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0263)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0329/2012 καταπίπτει.)


17.2. Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0308/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 και B7-0335/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė και Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,

Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0264)


17.3. Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 και B7-0328/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0309/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 και B7-0328/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Cornelia Ernst και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0265)

Παρέμβαση

Ο Bernd Posselt παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία κρατείται.


18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των ομάδων PPE και S&D, το Σώμα κυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή ENVI: Thomas Ulmer

επιτροπή TRAN: Ádám Kósa αντί του Thomas Ulmer

επιτροπή AGRI: Eric Andrieu


20. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία και τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (FISCUS) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1482/2007/ΕΚ και αριθ. 624/2007/ΕΚ (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού του 2012 - Θέση του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2012 (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


21. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON

- Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα (2012/2115(INI))
γνωμοδότηση: JURI


επιτροπή ENVI

- Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης (2012/2104(INI))
γνωμοδότηση: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI

επιτροπή FEMM

- Εξάλειψη των συνδεομένων με το φύλο στερεοτύπων στην Ένωση (2012/2116(INI))

επιτροπή INTA

- Χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων των ΜΜΕ στην ΕΕ: διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις ως υποστήριξη έναντι της παγκοσμιοποίησης (2012/2114(INI))
γνωμοδότηση: ECON, REGI

επιτροπή ITRE

- Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050, ενέργεια στο μέλλον (2012/2103(INI))
γνωμοδότηση: ENVI, IMCO, REGI

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 50 του Κανονισμού)
(Κατόπιν αποφάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2012)

επιτροπή AFET
Συνδεδεμένες επιτροπές: AFET, DEVE

- Θέσπιση κοινών κανόνων και λεπτομερειών εφαρμογής των μηχανισμών για την εξωτερική δράση της Ένωσης (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
γνωμοδότηση: BUDG, ITRE, INTA, DEVE

επιτροπή ENVI
Συνδεδεμένες επιτροπές: ENVI, DEVE

- Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, REGI, DEVE

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή JURI

- Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συγκεντρωθεί ή τύχει επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές για το σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της διαπίστωσης ή της δίωξης αξιόποινων πράξεων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: JURI

επιτροπή JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013 - 2011/0286 (COD)
αναπομπή επί της ουσίας : AGRI
γνωμοδότηση : DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (άρθρο 37)

- Θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν - 2010/0312 (COD)
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση : BUDG, JURI, JURI (άρθρο 37)

- Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν - 2011/0051 (COD)
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση : AFET, DEVE, JURI, JURI (άρθρο 37)

Τροποποίηση του κανονισμού (άρθρο 212, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Τροποποίηση του άρθρου 181 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πλήρη πρακτικά και του άρθρου 182 για την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων (2012/2080(REG))
(Συνεδρίαση του Προεδρείου με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2011)
(Επιστολή του Προέδρου, με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2012)

Απόφαση να υποβληθεί προσωρινή έκθεση (άρθρο 81, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

επιτροπή BUDG

- Προσωρινή έκθεση για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014 - 2020 - 2011/0177 (APP).
γνωμοδότηση : AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, με ημερομηνία 24 Μαΐου 2012)

επιτροπή AFET

- Προσωρινή έκθεση για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής – 2011/0303(NLE)
γνωμοδότηση : INTA (ως συνδεδεμένη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50 για όλες τις πτυχές που έχουν σχέση με το εμπόριο), DEVE
(Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012)

Αλλαγή του τίτλου (άρθρο 97 του Κανονισμού)

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τον “Ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα" – (2012/2088/INI)

(Κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2012, και της συνεδριάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2012)

Αλλαγή του τίτλου

επιτροπή IMCO

- Θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (CUSTOMS - FISCUS) και κατάργηση της απόφασης 624/2007/CE - (2011/0341A)
γνωμοδότηση : BUDG, ECON
(Κατόπιν αποφάσεως της διάσκεψης των προέδρων, με ημερομηνία 16 Μαΐου 2012)


22. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. Εγγράφου

Συντάκτης

Υπογραφές

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Κρίτων Αρσένης, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


24. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2012.


25. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


Παράρτηµα 1 - Création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0011/2012 που κατατέθηκε από τους βουλευτές Αντιγόνη Παπαδοπούλου, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova και Raül Romeva i Rueda σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2012 και P7_TA(2012)0266) και υπογράφηκε από 395 βουλευτές:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Νικόλαος Χουντής, Ole Christensen, Νίκος Χρυσόγελος, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Σπύρος Δανέλλης, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Δημήτριος Δρούτσας, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ιωάννης Κασουλίδης, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Pier Antonio Panzeri, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Άννυ Ποδηματά, Maurice Ponga, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Συλβάνα Ράπτη, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Νικόλαος Σαλαβράκος, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Ελένη Θεοχάρους, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Νίκη Τζαβέλα, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου