Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 247kWORD 215k
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Tiibetis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***I (arutelu)
 7.Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud ***I (arutelu)
 8.Euroopa piimatootjad (arutelu)
 9.Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine (kirjalik deklaratsioon)
 10.Presidentuuri teadaanded
 11.Hääletused
  
11.1.Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
11.2.Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht ***I (hääletus)
  
11.3.Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***I (hääletus)
  
11.4.Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (hääletus)
  
11.5.Olukord Tiibetis (hääletus)
  
11.6.Ühtse turu akti tulevik (hääletus)
  
11.7.Euroopa äriühinguõiguse tulevik (hääletus)
  
11.8.Töövõimalusterohke majanduse taastumine (hääletus)
  
11.9.Naiste suguelundite moonutamine (hääletus)
  
11.10.Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 16.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
16.1.Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas
  
16.2.Karistamatuse juhud Filipiinidel
  
16.3.Etniliste vähemuste olukord Iraanis
 17.Hääletused
  
17.1.Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas (hääletus)
  
17.2.Karistamatuse juhud Filipiinidel (hääletus)
  
17.3.Etniliste vähemuste olukord Iraanis (hääletus)
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Esitatud dokumendid
 21.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 22.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 23.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 24.Järgmiste istungite ajakava
 25.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

Komisjoni 4. juuni 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr .../..., millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks, teabega alusindeksite kohta ning sõltumatute raamatupidajate või audiitorite koostatud aruande nõudega - C(2012)3505 - tähtaeg: 04.09.2012.

saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

nõuandev komisjon : JURI


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses spinetoraami (XDE-175) jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - tähtaeg: 04/07/2012)


edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI


4. Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes

Arutelu toimus 11. juunil 2012 (11.6.2012 protokolli punkt 20).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Olga Sehnalová ja Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Avalikud konsultatsioonid ja nende kättesaadavus kõigis liidu keeltes (B7-0317/2012).

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 11.4.


5. Olukord Tiibetis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Tiibetis

Arutelu toimus 12. juunil 2012 (12.6.2012 protokolli punkt 16).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel: Inimõiguste olukord Tiibetis (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Inimõiguste olukord Tiibetis (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel: Inimõiguste olukord Tiibetis (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel: Inimõiguste olukord Tiibetis (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Olukord Tiibetis (B7-0320/2012).

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 11.5.


6. Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Hannu Takkula (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Iliana Ivanova (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella ja Judith A. Merkies.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach ja Carl Schlyter.

Sõna võtsid John Dalli ja Frédérique Ries.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 11.3.


7. Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Struan Stevenson tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel, Guido Milana fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Cadec, Chris Davies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lucas Hartong, ja Lambert van Nistelrooij.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Gabriel Mato Adrover.

Sõna võtsid John Dalli ja Struan Stevenson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 11.1.


8. Euroopa piimatootjad (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa piimatootjad

John Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Astrid Lulling fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, João Ferreira, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Peter Jahr ja João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange ja Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisabeth Köstinger.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness ja Albert Deß, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid José Bové ja Astrid Lulling.

Sõna võttis John Dalli.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

9. Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile nr 0011/2012 Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomise kohta, mille esitasid parlamendiliikmed Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova ja Raül Romeva i Rueda, on andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega (14.6.2012 protokollilisa 1) käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2012)0266).

Sõna võttis Antigoni Papadopoulou.


10. Presidentuuri teadaanded

President tuletas meelde Asmaa Mahfouzi juhtumit (11.6.2012protokoll punkt 10), kes mõisteti Kairos õigeks, ning edastas parlamendile Asmaa Mahfouzi tänusõnad parlamendi tõhusa toetuse eest.

President andis parlamendile seoses nõukogu otsusega muuta ühepoolselt Schengeni mehhanismi hindamise õiguslikku alust ja täna esimeeste konverentsil suure enamusega vastuvõetud otsusega teada, et parlament peatab nõukoguga igasuguse koostöö asjaomasel teemal kuni nõukogu ja parlamendi ühise menetluse algatamiseni. Ta andis ka teada, et Carlos Coelho ja Renate Weberi raportid on juuli osaistungjärgu päevakorrast maha võetud.

Sõna võttis Nicole Sinclaire.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0253)


11.2. Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht ***I (hääletus)

Report ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: János Áder (A7-0339/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0254)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0254)


11.3. Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0255)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0255)

Sõnavõtt

Carl Schlyter, et selgitada hääletust.


11.4. Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (hääletus)

Arutelu toimus 11. juunil 2012 (11.6.2012 protokolli punkt 20).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 14. juunil 2012 (14.6.2012 protokolli punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0306/2012, B7-0316/2012 ja B7-0317/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0306/2012

Vastu võetud (P7_TA(2012)0256)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0316/2012 ja B7-0317/2012 muutusid kehtetuks.)


11.5. Olukord Tiibetis (hääletus)

Arutelu toimus 12. juunil 2012 (12.6.2012 protokolli punkt 16).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 14. juunil 2012 (14.6.2012 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ja B7-0320/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0312/2012

(asendades B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ja B7-0320/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam ja Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel;

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0257)


11.6. Ühtse turu akti tulevik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0300/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0258)

Sõnavõtt

Toine Manders esitas muudatusettepaneku 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.7. Euroopa äriühinguõiguse tulevik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0299/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0259)


11.8. Töövõimalusterohke majanduse taastumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0275/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0260)


11.9. Naiste suguelundite moonutamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0304/2012, B7-0307/2012 ja B7-0310/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0304/2012

(asendades B7-0304/2012, B7-0307/2012 ja B7-0310/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska fraktsiooni PPE nimel;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti ja Zita Gurmai fraktsiooni S&D nimel;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marina Yannakoudakis ja Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0261)

Sõnavõtt

Roberta Angelilli esitas enne hääletust taotluse, et lõpphääletus toimuks nimelise hääletusena.

Parlament kiitis taotluse heaks.


11.10. Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0302/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0262)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall ja Charles Tannock

Raport: János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu ja Syed Kamall

Raport: Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská ja Elena Băsescu

Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu ja Charles Tannock

Olukord Tiibetis - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer ja Charles Tannock

Ühtse turu akti tulevik - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall ja Charles Tannock

Euroopa äriühinguõiguse tulevik - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan ja Elena Băsescu

Töövõimalusterohke majanduse taastumine - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Syed Kamall

Naiste suguelundite moonutamine - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu ja Charles Tannock

Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Saksamaa pädevad asutused on esitanud presidendile taotluse Birgit Collin-Langeni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks seoses Koblenzi prokuratuuris käimasoleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2 suunati taotlus JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


16. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.6.2012protokoll punkt 3.)


16.1. Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 ja B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Zuzana Roithová fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Filip Kaczmarek, ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 17.1.


16.2. Karistamatuse juhud Filipiinidel

Resolutsiooni ettepanekud B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ja B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Justas Vincas Paleckis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 17.2.


16.3. Etniliste vähemuste olukord Iraanis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ja B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat ja Janusz Wojciechowski tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Peter Skinner.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2012protokoll punkt 17.3.


17. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


17.1. Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 ja B7-0329/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0305/2012

(asendades B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 ja B7-0327/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra ja Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0263)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0329/2012 muutus kehtetuks.)


17.2. Karistamatuse juhud Filipiinidel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ja B7-0335/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0308/2012

(asendades B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ja B7-0335/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel,

Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0264)


17.3. Etniliste vähemuste olukord Iraanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ja B7-0328/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0309/2012

(asendades B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ja B7-0328/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Cornelia Ernst ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0265)

Sõnavõtt

Bernd Posselt esitas lõike 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


18. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kiitis fraktsioonide PPE ja S&D taotlusel heaks järgmised ametissenimetamised:

ENVI komisjon: Thomas Ulmer

TRAN komisjon: Ádám Kósa asemel Thomas Ulmer

AGRI komisjon: Eric Andrieu


20. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta protokolliga, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu tolli- ja maksustamisalane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (FISCUS) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr1482/2007/EÜ ja nr 624/2007/EÜ (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- 2012. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3: nõukogu 11. juuni 2012. aasta seisukoht (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


21. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

ECON komisjon

- Varipangandus (2012/2115(INI))
nõuandvad komisjonid: JURI


ENVI komisjon

- Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades (2012/2104(INI))
nõuandvad komisjonid: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI


FEMM komisjon

- Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (2012/2116(INI))


INTA komisjon

- VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine ELis: lihtsam juurdepääs rahvusvahelistumise toetuseks antavale krediidile (2012/2114(INI))
nõuandvad komisjonid: ECON, REGI


ITRE komisjon

- Energia tegevuskava aastani 2050, tulevik koos energiaga (2012/2103(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, IMCO, REGI

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)

(esimeeste konverentsi 7. juuni 2012. aasta otsuse alusel)

AFET komisjon

kaasatud komisjonid: AFET, DEVE

- Ühiste eeskirjade ja menetluste kehtestamine ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, INTA, DEVE

ENVI komisjon

kaasatud komisjonid: ENVI, DEVE

-Liidu kodanikukaitse mehhanism (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, REGI, DEVE

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

JURI komisjon

- Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Üksikisikute kaitse seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumine (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandev komisjon: JURI

JURI komisjon (kodukorra artikkel 37)

- Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 muutmine põllumajandustootjatele otsetoetuste maksmise osas aastal 2013 - 2011/0286 (COD)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (artikkel 37)

- Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks - 2010/0312 (COD)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI, JURI (artikkel 37)

- Isikute üle piiri liikumist reguleerivate ühenduse eeskirjade ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmine - 2011/0051 (COD)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, JURI, JURI (artikkel 37)

Kodukorra muutmine (kodukorra artikli 212 lõige 1)

AFCO komisjon

- Parlamendi kodukorra artikli 181 (istungi stenogramm) ja artikli 182 (istungi audiovisuaalne salvestis) muutmine (2012/2080(REG))

(juhatuse 26. septembri 2011. aasta koosolek)

(presidendi 13. jaanuari 2012. aasta kiri)

Vaheraporti esitamise otsus (kodukorra artikli 81 lõige 3)

BUDG komisjon

- Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014-2020 - 2011/0177 (APP)


nõuandvad komisjonid: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(esimeeste konverentsi 24. mai 2012. aasta koosolek)

AFET komisjon

- Vaheraport ELi ja Kesk-Ameerika assotsiatsioonilepingu kohta – 2011/0303(NLE)


nõuandvad komisjonid: INTA (kaasatud artikli 50 kohaselt kõikidesse kaubandusaspektidesse), DEVE
(esimeeste konverentsi 15. märtsi 2012. aasta koosolek)

Pealkirja muutmine (kodukorra artikkel 97)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule ELi inimõiguste eriesindaja kohta – (2012/2088/INI)


(vastavalt presidendi 3. mai 2012. aasta otsusele ja esimeeste konverentsi 7. juuni 2012. aasta koosolekule)

Pealkirja muutmine

IMCO komisjon

- Euroopa Liidu tolli- ja maksustamisalase tegevusprogrammi kehtestamine ajavahemikuks 2014-2020 (CUSTOMS - FISCUS) ning otsuse 624/2007/EÜ kehtetuks tunnistamine - (2011/0341A)


nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON
(esimeeste konverentsi 16. mai 2012. aasta otsuse kohaselt)


22. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


24. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 2. juulist kuni 5. juulini 2012.


25. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


Lisa 1 - Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile nr 0011/2012 Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomise kohta, mille esitasid parlamendiliikmed Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova ja Raül Romeva i Rueda (14.6.2012protokoll punkt 9 ja P7_TA(2012)0266), on andnud allkirja 395 parlamendiliiget:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika