Index 
Jegyzőkönyv
PDF 261kWORD 253k
2012. június 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A tibeti helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek ***I (vita)
 7.A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány ***I (vita)
 8.Az európai tejtermelők (vita)
 9.A hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetése (írásbeli nyilatkozat)
 10.Az elnök közleményei
 11.Szavazások órája
  11.1.A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  11.2.A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés ***I (szavazás)
  11.3.A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek ***I (szavazás)
  11.4.Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén (szavazás)
  11.5.A tibeti helyzet (szavazás)
  11.6.Az egységes piaci intézkedéscsomag jövője (szavazás)
  11.7.Az európai társasági jog jövője (szavazás)
  11.8.Út a munkahelyteremtő fellendülés felé (szavazás)
  11.9.A női nemi szervek megcsonkítása (szavazás)
  11.10.A francia PIP vállalat által gyártott rossz minőségű szilikon mellimplantátumok (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére
 16.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  16.1.Az emberi jogok és a biztonság helyzete a Száhel-övezetben
  16.2.A büntetlenség néhány esete a Fülöp-szigeteken
  16.3.Az etnikai kisebbségek helyzete Iránban
 17.Szavazások órája
  17.1.Az emberi jogok és a biztonság helyzete a Száhel-övezetben (szavazás)
  17.2.A büntetlenség néhány esete a Fülöp-szigeteken (szavazás)
  17.3.Az etnikai kisebbségek helyzete Iránban (szavazás)
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 22.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 23.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 24.A következő ülések időpontjai
 25.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetése (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012.6.4) a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztató felhasználására vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos információk, a mögöttes indexekkel kapcsolatos információk, valamint a független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentéssel kapcsolatos követelmény tekintetében történő módosításáról - C(2012)3505 - határidő : 04.09.2012

utalva, illetékes : ECON

vélemény : JURI


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található spinetoram (XDE-175) megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - határidő: 04/07/2012)

utalva, illetékes: ENVI
vélemény: AGRI


4. Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén

A vita időpontja: 2012. június 11. (2012.6.11-i jegyzőkönyv, 20. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Olga Sehnalová és Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber és Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (B7-0317/2012).

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 11.4. pont.


5. A tibeti helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A tibeti helyzet

A vita időpontja: 2012. június 12. (2012.6.12-i jegyzőkönyv, 16. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda és Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a tibeti emberi jogi helyzetről (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a tibeti helyzetről (B7-0320/2012).

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 11.5. pont.


6. A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek ***I (vita)

Jelentés a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries előterjeszti a jelentést.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: Hannu Takkula (az ITRE bizottság véleményének előadója), Iliana Ivanova (az IMCO bizottság véleményének előadója), Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daciana Octavia Sârbu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella és Judith A. Merkies.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach és Carl Schlyter.

Felszólal: John Dalli és Frédérique Ries.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 11.3. pont.


7. A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány ***I (vita)

Jelentés a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Struan Stevenson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: Werner Kuhn, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guido Milana, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ian Hudghton, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Alain Cadec, Chris Davies, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lucas Hartong, és Lambert van Nistelrooij.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Gabriel Mato Adrover.

Felszólal: John Dalli és Struan Stevenson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 11.1. pont.


8. Az európai tejtermelők (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai tejtermelők

John Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Astrid Lulling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, João Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Peter Jahr és João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange és Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisabeth Köstinger.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness és Albert Deß, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: José Bové és Astrid Lulling.

Felszólal: John Dalli.

A vitát berekesztik.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

9. A hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetése (írásbeli nyilatkozat)

Az Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova és Raül Romeva i Rueda képviselők által benyújtott 0011/2012. számú, a hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetéséről szóló írásbeli nyilatkozat megkapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 123. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével közzéteszik a mai ülésen elfogadott szövegek között (P7_TA(2012)0266) (2012.6.14-i jegyzőkönyv, 1. melléklet).

Felszólal: Antigoni Papadopoulou.


10. Az elnök közleményei

Az elnök visszatér Aszmaa Mahfúz esetére, (2012.6.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ) akit Kairóban felmentettek, és továbbítja a Parlamentnek Aszmaa Mahfúz köszönetnyilvánítását a Parlament által számára biztosított hatékony támogatásért.

Az elnök a schengeni értékelési mechanizmus jogalapjának egyoldalú módosítására vonatkozó tanácsi határozatot követően, valamint az Elnökök Értekezlete által ma nagy többséggel elfogadott határozat alapján közli, hogy a Parlament mindenfajta együttműködést felfüggeszt a Tanáccsal az erre vonatkozó valamennyi kérdésben mindaddig, amíg közös eljárás nem születik a Tanács és a Parlament között. Közli továbbá, hogy Carlos Coelho és Renate Weber jelentését törölték a júliusi napirendről.

Felszólal: Nicole Sinclaire.


11. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


11.1. A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1) pont

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0253)


11.2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés ***I (szavazás)

Jelentés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: János Áder (A7-0339/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2) pont

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0254)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0254)


11.3. A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek ***I (szavazás)

Jelentés a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3) pont

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0255)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0255)

Felszólalás

Carl Schlyter, aki pontosítást fűz a szavazáshoz.


11.4. Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén (szavazás)

A vita időpontja: 2012. június 11 (2012.6.11-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2012. június 14 (2012.6.14-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0306/2012, B7-0316/2012 és B7-0317/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4) pont

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0306/2012

Elfogadva (P7_TA(2012)0256)

(A B7-0316/2012 és B7-0317/2012 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


11.5. A tibeti helyzet (szavazás)

A vita időpontja: 2012. június 12 (2012.6.12-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2012. június 14 (2012.6.14-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 és B7-0320/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5) pont

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0312/2012

(amely a B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 és a B7-0320/2012 számú helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam és Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2012)0257)


11.6. Az egységes piaci intézkedéscsomag jövője (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0300/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6) pont

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0258)

Felszólalás

Toine Manders, aki szóbeli módosítást fűz a 9. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


11.7. Az európai társasági jog jövője (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0299/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7) pont

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0259)


11.8. Út a munkahelyteremtő fellendülés felé (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0275/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8) pont

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0260)


11.9. A női nemi szervek megcsonkítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0304/2012, B7-0307/2012 és B7-0310/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9) pont

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0304/2012

(amely a B7-0304/2012, B7-0307/2012 és B7-0310/2012):

előterjesztették a következő képviselők:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini és Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti és Zita Gurmai, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Marina Yannakoudakis és Andrea Češková, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias és Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2012)0261)

Felszólalás

A szavazás előtt Roberta Angelilli kéri, hogy a végső szavazás név szerint történjen.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


11.10. A francia PIP vállalat által gyártott rossz minőségű szilikon mellimplantátumok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0302/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10) pont

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0262)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Struan Stevenson-jelentés – A7-0145/2012:
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall és Charles Tannock

János Áder-jelentés A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu és Syed Kamall

Frédérique Ries-jelentés A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská és Elena Băsescu

Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu és Charles Tannock

A tibeti helyzet RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer és Charles Tannock

Az egységes piaci intézkedéscsomag jövője B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall és Charles Tannock

Az európai társasági jog jövője B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan és Elena Băsescu

Út a munkahelyteremtő fellendülés felé B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu és Syed Kamall

A női nemi szervek megcsonkítása RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu és Charles Tannock

A francia PIP vállalat által gyártott rossz minőségű szilikon mellimplantátumok B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

Az illetékes német hatóságok Birgit Collin-Langen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet intéztek az elnökhöz egy a koblenzi ügyészség előtt folyamatban lévő ügy kapcsán.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


16. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2012.6.12-i jegyzőkönyv, 3. pont.)


16.1. Az emberi jogok és a biztonság helyzete a Száhel-övezetben

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 és B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Zuzana Roithová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Filip Kaczmarek, és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 17.1. pont.


16.2. A büntetlenség néhány esete a Fülöp-szigeteken

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 és B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Justas Vincas Paleckis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 17.2. pont.


16.3. Az etnikai kisebbségek helyzete Iránban

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 és B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat és Janusz Wojciechowski előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Peter Skinner.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.6.14-i jegyzőkönyv, 17.3. pont.


17. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


17.1. Az emberi jogok és a biztonság helyzete a Száhel-övezetben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 és B7-0329/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0305/2012

(amely a B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 és B7-0327/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra és Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2012)0263)

(A B7-0329/2012 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


17.2. A büntetlenség néhány esete a Fülöp-szigeteken (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 és B7-0335/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0308/2012

(amely a B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 és B7-0335/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė és Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen és Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében,

Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2012)0264)


17.3. Az etnikai kisebbségek helyzete Iránban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 és B7-0328/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0309/2012

(amely a B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 és B7-0328/2012 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Cornelia Ernst és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2012)0265)

Felszólalás

Bernd Posselt szóbeli módosítást terjeszt elő a 7. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE és az S&D képviselőcsoport kérése nyomán a Parlament jóváhagyja az alábbi kinevezéseket:

ENVI bizottság: Thomas Ulmer

TRAN bizottság: Thomas Ulmer helyett Ádám Kósa

AGRI bizottság: Eric Andrieu


20. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Az Európai Uniónak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Unióban a 2014-2020 közötti időszakra vámügyi és adóügyi cselekvési program (FISCUS) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK és a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, IMCO

- Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EKtanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

utalva

illetékes :

INTA

- 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2012. évi általános költségvetéshez: a Tanács 2012.j únius 11-i álláspontja (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG


21. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

ECON bizottság

- Árnyékbanki tevékenységek (2012/2115(INI))
vélemény: JURI

ENVI bizottság

- Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele: bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén (2012/2104(INI))
vélemény: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI

FEMM bizottság

- A nemi sztereotípiák felszámolása az EU-ban (2012/2116(INI))

INTA bizottság

- A kkv-k kereskedelmének és beruházásainak uniós finanszírozása: a hitelekhez történő könnyített hozzájutás a nemzetközivé válás támogatására (2012/2114(INI))
vélemény: ECON, REGI

ITRE bizottság

- A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (2012/2103(INI))
vélemény: ENVI, IMCO, REGI

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2012. június 7-i döntését követően)

AFET bizottság
Társbizottságok: AFET, DEVE

- Közös szabályok és eljárások megállapítása az Unió külső fellépését szolgáló eszközök végrehajtásához (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))
vélemény: BUDG, ITRE, INTA, ENVI

ENVI bizottság
Társbizottságok: ENVI, DEVE

- Uniós katasztrófavédelmi mechanizmus (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
vélemény: AFET, BUDG, REGI, DEVE

A bizottsági felkérések módosítása

JURI bizottság

- A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, és ezen adatok szabad áramlása (általános adatvédelmi rendelet) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
utalva illetékes: LIBE
vélemény: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- A természetes személyek védelme a személyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűcselekmények megelőzése és felderítése, kivizsgálása vagy bűntető szankciók végrehajtása érdekében, és ezen adatok szabad áramlása (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
utalva illetékes: LIBE
vélemény: JURI

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 37. cikke)

- A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi alkalmazása tekintetében történő módosításáról - 2011/0286 (COD)
utalva, illetékes: AGRI
vélemény: DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (37. cikk)

- A schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus létrehozása - 2010/0312 (COD)
utalva, illetékes: LIBE
vélemény: BUDG, JURI, JURI (37. cikk)

- A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosítása - 2011/0051 (COD)
utalva, illetékes: LIBE
vélemény: AFET, DEVE, JURI, JURI (37. cikk)

Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 212. cikkének (1) bekezdése)

AFCO bizottság

- A Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 181. cikkének és az üléseken készült audiovizuális felvételekről szóló 182. cikkének módosítása (2012/2080(REG))

(Az Elnökség 2011. szeptember 26-i ülése)

(Az elnök 2012. január 13-i levele)

Időközi jelentés elkészítéséről szóló határozat (az eljárási szabályzat 81. cikkének (3) bekezdése)

BUDG bizottság

- A 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentés - 2011/0177 (APP).
vélemény: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Az Elnökök Értekezletének 2012. május 24-i ülése)

AFET bizottság

- Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodásról szóló időközi jelentés – 2011/0303(NLE)
vélemény: INTA (az 50. cikk értelmében valamennyi kereskedelmi kérdés tekintetében társbizottság), DEVE
(Az Elnökök Értekezletének 2012. március 15-i ülése)

Címváltoztatás (az eljárási szabályzat 97. cikke)

AFET bizottság

- A Tanácshoz intézett ajánlás: „Az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselője” – (2012/2088/INI)
(Az elnök 2012. május 3-i határozata és az Elnökök Értekezlete 2012. június 7-i ülése alapján)

Címváltoztatás

IMCO bizottság

- Az Európai Unión belül vámügyi cselekvési program létrehozása a 2014-2020-as időszakra (CUSTOMS - FISCUS) és a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezése - (2011/0341A)
vélemény: BUDG, ECON
(Az Elnökök Értekezlete 2012. május 16-i ülése alapján)


22. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

No. Document

Auteur

Signatures

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


24. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2012. július 2-5.


25. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


1. melléklet - A hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetése (írásbeli nyilatkozat)

0011/2012 sz. írásbeli nyilatkozat, benyújtotték a következő képviselők: Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova és Raül Romeva i Rueda a hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetéséről (2012.6.14-i jegyzőkönyv, 9. pont és P7_TA(2012)0266), melyet 395 képviselő írt alá:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat