Rodyklė 
Protokolas
PDF 259kWORD 268k
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Padėtis Tibete (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai ***I (diskusijos)
 7.Atlantinių silkių ištekliai, esantys į vakarus nuo Škotijos ***I (diskusijos)
 8.ES pieno gamintojai (diskusijos)
 9.Europos informuotumo apie širdies sustojimą savaitės paskelbimas (rašytinis pareiškimas)
 10.Pirmininko pranešimai
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Atlantinių silkių ištekliai, esantys į vakarus nuo Škotijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
11.2.Didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojus ***I (balsavimas)
  
11.3.Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai ***I (balsavimas)
  
11.4.Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis (balsavimas)
  
11.5.Padėtis Tibete (balsavimas)
  
11.6.Bendrosios rinkos akto ateitis (balsavimas)
  
11.7.Europos bendrovių teisės ateitis (balsavimas)
  
11.8.Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas (balsavimas)
  
11.9.Moterų lyties organų žalojimas (balsavimas)
  
11.10.Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 16. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
16.1.Žmogaus teisės ir saugumo padėtis Sahelio regione
  
16.2.Nebaudžiamumo atvejai Filipinuose
  
16.3.Etninių mažumų padėtis Irane
 17.Balsuoti skirtas laikas
  
17.1.Žmogaus teisės ir saugumo padėtis Sahelio regione (balsavimas)
  
17.2.Nebaudžiamumo atvejai Filipinuose (balsavimas)
  
17.3.Etninių mažumų padėtis Irane (balsavimas)
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Gauti dokumentai
 21.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 22.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 23.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 24.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 25.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Europos informuotumo apie širdies sustojimą savaitės paskelbimas (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

2012 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 809/2004 nuostatos dėl informacijos apie sutikimą leisti naudoti prospektą, dėl informacijos apie bazinius indeksus ir dėl reikalavimo pateikti nepriklausomų apskaitininkų ar auditorių parengtą ataskaitą - C(2012)3505 – Terminas : 2012 09 04.

perduota atsakingam komitetui : ECON

nuomonė: JURI


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šis įgyvendinimo priemonės projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas dėl didžiausios leidžiamosios spinetoramo (XDE-175) likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - Terminas: 2012 07 04)


perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI


4. Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 11 d. (punktas 20 protokolo 11.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Olga Sehnalová ir Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu – dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu – dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis (B7-0317/2012).

Balsavimas: punktas 11.4 protokolo 14.6.2012.


5. Padėtis Tibete (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Tibete

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 16 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda ir Tunne Kelam PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Tibete (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Tibete (B7-0320/2012).

Balsavimas: punktas 11.5 protokolo 14.6.2012.


6. Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Hannu Takkula (ITRE komiteto nuomonės referentas), Iliana Ivanova (IMCO komiteto nuomonės referentė), Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Anja Weisgerber pateiktą klausimą), Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Esther de Lange pateiktą klausimą), Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella ir Judith A. Merkies.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach ir Carl Schlyter.

Kalbėjo: John Dalli ir Frédérique Ries.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.3 protokolo 14.6.2012.


7. Atlantinių silkių ištekliai, esantys į vakarus nuo Škotijos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Struan Stevenson (A7-0145/2012).

Struan Stevenson pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Werner Kuhn PPE frakcijos vardu, Guido Milana S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong, Alain Cadec, Chris Davies (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lucas Hartong pateiktą klausimą) ir Lambert van Nistelrooij.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Gabriel Mato Adrover.

Kalbėjo: John Dalli ir Struan Stevenson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.1 protokolo 14.6.2012.


8. ES pieno gamintojai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES pieno gamintojai

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Britta Reimers ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marc Tarabella pateiktą klausimą), João Ferreira (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Albert Deß pateiktą klausimą), Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Peter Jahr ir João Ferreira pateiktus klausimus), Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange ir Franz Obermayr (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elisabeth Köstinger pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness ir Albert Deß (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę José Bové ir Astrid Lulling pateiktus klausimus).

Kalbėjo John Dalli.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas iki balsuoti skirto laiko)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

9. Europos informuotumo apie širdies sustojimą savaitės paskelbimas (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova ir Raül Romeva i Rueda pateiktą rašytinį pareiškimą 0011/2012 dėl Europos informuotumo apie širdies sustojimą savaitės paskelbimo pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2012)0266) „Priimtuose tekstuose“, protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (2012 06 14 protokolo 1 priedas).

Kalbėjo Antigoni Papadopoulou.


10. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas vėl kalbėjo apie Asmaa Mahfouz, kuris buvo išteisintas Kaire, atvejį (punktas 10 protokolo 11.6.2012) ir perdavė Parlamentui Asmaa Mahfouz veiksmingą padėką už Parlamento suteiktą paramą.

Pirmininkas, Tarybai priėmus sprendimą vienašališkai keisti teisinį pagrindą dėl Šengeno vertinimo mechanizmo ir Pirmininkui sueigai didele balsų dauguma patvirtinus sprendimą, informavo, kad Parlamentas sustabdo bet kokį bendradarbiavimą su Taryba dėl dokumentų, susijusių su šiuo klausimu, kol bus nustatyta bendra Tarybos ir Parlamento procedūra. Jis taip pat informavo, kad iš liepos mėn. sesijos darbotvarkės išbraukti Carlos Coelho ir Renate Weber pranešimai.

Kalbėjo Nicole Sinclaire.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Atlantinių silkių ištekliai, esantys į vakarus nuo Škotijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Struan Stevenson (A7-0145/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0253).


11.2. Didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: János Áder (A7-0339/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0254).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0254).


11.3. Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A7-0059/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0255).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0255).

Kalbėjo:

Carl Schlyter pateikė patikslinimus dėl balsavimo.


11.4. Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 11 d. (punktas 20 protokolo 11.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. birželio 14 d. (punktas 5 protokolo 14.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0306/2012, B7-0316/2012 ir B7-0317/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0306/2012

Priimta (P7_TA(2012)0256).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0316/2012 ir B7-0317/2012 anuliuoti.)


11.5. Padėtis Tibete (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. birželio 12 d. (punktas 16 protokolo 12.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. birželio 14 d. (punktas 6 protokolo 14.6.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ir B7-0320/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0312/2012

(keičiama B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 ir B7-0320/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam ir Csaba Sógor PPE frakcijos vardu;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu;

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0257).


11.6. Bendrosios rinkos akto ateitis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0300/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0258)

Kalbėjo:

Toine Manders pateikė 9 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


11.7. Europos bendrovių teisės ateitis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0299/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0259).


11.8. Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0275/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0260).


11.9. Moterų lyties organų žalojimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0304/2012, B7-0307/2012 ir B7-0310/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0304/2012

(keičiama B7-0304/2012, B7-0307/2012 ir B7-0310/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti ir Zita Gurmai S&D frakcijos vardu;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;

Marina Yannakoudakis ir Andrea Češková ECR frakcijos vardu;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0261).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Roberta Angelilli paprašė, kad galutiniame balsavime būtų balsuojama vardiniu būdu.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


11.10. Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0302/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0262).


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall ir Charles Tannock

Pranešimas: János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu ir Syed Kamall

Pranešimas: Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská ir Elena Băsescu

Viešosios konsultacijos ir jų prieinamumas visomis ES kalbomis - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu ir Charles Tannock

Padėtis Tibete - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer ir Charles Tannock

Bendrosios rinkos akto ateitis - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall ir Charles Tannock

Europos bendrovių teisės ateitis - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan ir Elena Băsescu

Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu ir Syed Kamall

Moterų lyties organų žalojimas - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu ir Charles Tannock

Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Vokietijos kompetentingos valdžios institucijos perdavė Pirmininkui prašymą atšaukti Parlamento narės Birgit Collin-Langen imunitetą nagrinėjant Koblenco prokuratūros iškeltą bylą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


16.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 12.6.2012)


16.1. Žmogaus teisės ir saugumo padėtis Sahelio regione

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 ir B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Oldřich Vlasák pateiktą klausimą), Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Zuzana Roithová PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Cristian Dan Preda (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Kiil-Nielsen pateiktą klausimą), Ana Gomes, Oldřich Vlasák (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Filip Kaczmarek pateiktą klausimą) ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.1 protokolo 14.6.2012.


16.2. Nebaudžiamumo atvejai Filipinuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ir B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Justas Vincas Paleckis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.2 protokolo 14.6.2012.


16.3. Etninių mažumų padėtis Irane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ir B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat ir Janusz Wojciechowski pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Peter Skinner.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.3 protokolo 14.6.2012.


17. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


17.1. Žmogaus teisės ir saugumo padėtis Sahelio regione (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 ir B7-0329/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0305/2012

(keičiama B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 ir B7-0327/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra ir Corina Creţu S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0263)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0329/2012 anuliuotas.)


17.2. Nebaudžiamumo atvejai Filipinuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ir B7-0335/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0308/2012

(keičiama B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ir B7-0335/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ir Csaba Sógor PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu,

Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0264).


17.3. Etninių mažumų padėtis Irane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ir B7-0328/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0309/2012

(keičiama B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ir B7-0328/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Cornelia Ernst ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0265).

Kalbėjo:

Bernd Posselt pateikė žodinį 7 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


18. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE ir S&D frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ENVI komitetas: Thomas Ulmer

TRAN komitetas: Ádám Kósa vietoj Thomas Ulmer

AGRI komitetas: Eric Andrieu


20. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020m. Europos Sąjungos muitų ir mokesčių srities veiksmų programa (FISCUS) ir panaikinami sprendimai Nr. 1482/2007/EB ir Nr. 624/2007/EB (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- 2012m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas — 2012 m. birželio 11 d. Tarybos pozicija (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


21. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

ECON komitetas

- Šešėlinis bankų sektorius (2012/2115(INI))
nuomonė: JURI


ENVI komitetas

- ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant (2012/2104(INI))
nuomonė: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI


FEMM komitetas

- Lyčių stereotipų ES naikinimas (2012/2116(INI))


INTA komitetas

- ES MVĮ prekybos ir investicijų finansavimas: užtikrinti geresnes galimybes gauti kreditus remiant internacionalizavimą (2012/2114(INI))
nuomonė: ECON, REGI


ITRE komitetas

- Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. - energija ateičiai (2012/2103(INI))
nuomonė: ENVI, IMCO, REGI

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 m. birželio 7 d.)

AFET komitetas

susiję komitetai: AFET, DEVE

- Bendrų Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklių ir procedūrų nustatymas (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
nuomonė: BUDG, ITRE, INTA, DEVE
susiję komitetai: ENVI, DEVE

ENVI komitetas

- Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
nuomonė: AFET, BUDG, REGI, DEVE

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

JURI komitetas

- Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas (Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Fizinių asmenų apsauga kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: JURI

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnis)

- Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 nuostatų, susijusių su tiesioginėmis išmokomis ūkininkams 2013 m. dalinis keitimas - 2011/0286 (COD)
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (37 straipsnis)

- Tikrinimo, kaip taikomas Šengeno acquis, vertinimo mechanizmo sukūrimas - 2010/0312 (COD)
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: BUDG, JURI, JURI (37 straipsnis)

- Šengeno sienų kodekso ir Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo dalinis keitimas - 2011/0051 (COD)
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė; AFET, DEVE, JURI, JURI (37 straipsnis)

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimas (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnio 1 dalis)

AFCO komitetas

- Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl stenogramų ir 182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimas (2012/2080(REG))

(Biuro 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimas)

(Pirmininko 2012 m. sausio 13 d. laiškas)

Sprendimas parengti preliminarų pranešimą (Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 3 dalis)

BUDG komitetas

- Preliminarus pranešimas dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos - 2011/0177 (APP).
nuomonė: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Pirmininkų sueigos 2012 m. gegužės 24 d. posėdis)

AFET komitetas

- Preliminarus pranešimas dėl Susitarimo, kuriuo steigiama ES ir Centrinės Amerikos asociacija – 2011/0303(NLE)

nuomonė: INTA (susijęs komitetas pagal 50 straipsnį dėl visų prekybinių klausimų), DEVE
(Pirmininkų sueigos 2012 m. kovo 15 d. posėdis)

Antraštės pakeitimas (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais – (2012/2088/INI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 m. gegužės 3 d. ir po Pirmininkų sueigos 2012 m. birželio 7 d. posėdžio)

Antraštės pakeitimas

IMCO komitetas

- 2014–2020 m. Europos Sąjungos Veiksmų programos nustatymas muitų ir mokesčių programa (CUSTOMS - FISCUS) ir Sprendimo 624/2007/CE panaikinimas - (2011/0341A)
nuomonė: BUDG, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 m. gegužės 16 d.)


22. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento Nr.

Autorius

Parašai

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


24. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2012 m. liepos 2–5 d.


25. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.40 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


1 priedas. Europos informuotumo apie širdies sustojimą savaitės paskelbimas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0011/2012 dėl Europos informuotumo apie širdies sustojimą savaitės paskelbimo, kurį pateikė Parlamento nariai Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova ir Raül Romeva i Rueda (punktas 9 protokolo 14.6.2012 ir P7_TA(2012)0266) ir kurį pasirašė 395 nariai:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika