Index 
Proces-verbal
PDF 258kWORD 277k
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Situaţia din Tibet (propuneri de rezoluţie depuse)
 6.Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale ***I (dezbatere)
 7.Stocurile de hering prezente în vestul Scoției ***I (dezbatere)
 8.Producătorii europeni de lapte (dezbatere)
 9.Declararea unei săptămâni europene de semnsibilizare cu privire la stopul cardiac (declaraţie scrisă)
 10.Comunicările Preşedintelui
 11.Votare
  
11.1.Stocurile de hering prezente în vestul Scoției ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Pericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase ***I (vot)
  
11.3.Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale ***I (vot)
  
11.4.Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE (vot)
  
11.5.Situaţia din Tibet (vot)
  
11.6.Viitorul Actului privind piața unică (vot)
  
11.7.Viitorul dreptului european al societăților comerciale (vot)
  
11.8.Către o redresare generatoare de locuri de muncă (vot)
  
11.9.Mutilarea genitală feminină (vot)
  
11.10.Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 15.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 16.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
16.1.Situaţia drepturilor omului şi a securităţii în regiunea Sahel
  
16.2.Cazuri de impunitate în Filipine
  
16.3.Situaţia minorităţilor etnice în Iran
 17.Votare
  
17.1.Situaţia drepturilor omului şi a securităţii în regiunea Sahel (vot)
  
17.2.Cazuri de impunitate în Filipine (vot)
  
17.3.Situaţia minorităţilor etnice în Iran (vot)
 18.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Depunere de documente
 21.Decizii privind anumite documente
 22.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 23.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 24.Calendarul următoarelor şedinţe
 25.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Declararea unei săptămâni europene de sensibilizare cu privire la stopul cardiac (declaraţie scrisă)


A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

Regulament delegat (UE) nr. …/.. al Comisiei din 4.6.2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește informațiile referitoare la acordul pentru utilizarea prospectului, informațiile referitoare la indicii suport și cerința referitoare la un raport întocmit de contabili sau auditori independenți - C(2012)3505 - termen : 04.09.2012

retrimis fond: ECON

aviz: JURI


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru spinetoram (XDE-175) din sau de pe anumite produse (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - termen: 04/07/2012)

retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI


4. Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţie a Comisiei: Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE

Dezbaterea a avut loc la 11 iunie 2012 (punctul 20 al PV din 11.6.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Olga Sehnalová şi Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells şi Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (B7-0317/2012).

Vot: punctul 11.4 al PV din 14.6.2012.


5. Situaţia din Tibet (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Tibet

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 16 al PV din 12.6.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului din Tibet (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Tibet (B7-0320/2012).

Vot: punctul 11.5 al PV din 14.6.2012.


6. Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries şi-a prezentat raportul.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Hannu Takkula (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Iliana Ivanova (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella şi Judith A. Merkies.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach şi Carl Schlyter.

Au intervenit: John Dalli şi Frédérique Ries.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 14.6.2012.


7. Stocurile de hering prezente în vestul Scoției ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Struan Stevenson şi-a prezentat raportul.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Guido Milana, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Ian Hudghton, în numele Grupului Verts/ALE, Lucas Hartong, neafiliat, Alain Cadec, Chris Davies, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lucas Hartong, și Lambert van Nistelrooij.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly şi Gabriel Mato Adrover.

Au intervenit: John Dalli şi Struan Stevenson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 14.6.2012.


8. Producătorii europeni de lapte (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Producătorii europeni de lapte

John Dalli (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Astrid Lulling, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Britta Reimers, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marc Tarabella, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Peter Jahr şi João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange et Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Elisabeth Köstinger.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness și Albert Deß, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” José Bové şi Astrid Lulling.

A intervenit John Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

9. Declararea unei săptămâni europene de semnsibilizare cu privire la stopul cardiac (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0011/2012 depusă de deputații Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova şi Raül Romeva i Rueda privind la création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul şi va fi, prin urmare, transmisă destinatarilor săi şi publicată în Texte adoptate în prezenta şedinţă (P7_TA(2012)0266), numele semnatarilor fiind înscrise în procesul-verbal, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură (anexa 1 al PV din 14.6.2012).

A intervenit Antigoni Papadopoulou.


10. Comunicările Preşedintelui

Preşedintele a revenit asupra cazului lui Asmaa Mahfouz (punctul 10 al PV din 11.6.2012), care a fost achitată la Cairo, și a transmis Parlamentului mulțumirile acesteia pentru sprijinul eficace pe care i l-a adus Parlamentul.

Preşedintele, ca urmare a deciziei Consiliului de a modifica unilateral temeiul juridic legat de mecanismul de evaluare Schengen, precum și a deciziei adoptate în cursul zilei cu o largă majoritate de către Conferința președinților, a anunțat că Parlamentul suspendă orice colaborare cu Consiliul pe dosarele aferente, până când se va institui o procedură comună între Consiliu și Parlament. Președintele a anunțat, de asemenea, că rapoartele Carlos Coelho şi Renate Weber au fost retrase de pe ordinea de zi din iulie.

A intervenit Nicole Sinclaire.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Stocurile de hering prezente în vestul Scoției ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0253)


11.2. Pericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: János Áder (A7-0339/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0254)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0254)


11.3. Alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0255)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0255)

Intervenţie

Carl Schlyter, pentru a aduce o serie de precizări legate de vot.


11.4. Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE (vot)

Dezbaterea a avut loc la 11 iunie 2012 (punctul 20 al PV din 11.6.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 14 iunie 2012 (punctul 5 al PV din 14.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0306/2012, B7-0316/2012 şi B7-0317/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0306/2012

Adoptat (P7_TA(2012)0256)

(Propunerile de rezoluţii B7-0316/2012 şi B7-0317/2012 au devenit caduce.)


11.5. Situaţia din Tibet (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 16 al PV din 12.6.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 14 iunie 2012 (punctul 6 al PV din 14.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 şi B7-0320/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0312/2012

(care înlocuieşte B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 şi B7-0320/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam şi Csaba Sógor, în numele Grupului PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR;

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0257)


11.6. Viitorul Actului privind piața unică (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0300/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0258)

Intervenţie

Toine Manders a prezentat un amendament oral la amendamentul 9, care a fost reținut.


11.7. Viitorul dreptului european al societăților comerciale (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0299/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0259)


11.8. Către o redresare generatoare de locuri de muncă (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0275/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0260)


11.9. Mutilarea genitală feminină (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0304/2012, B7-0307/2012 şi B7-0310/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0304/2012

(care înlocuieşte B7-0304/2012, B7-0307/2012 şi B7-0310/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti şi Zita Gurmai, în numele Grupului S&D;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis şi Andrea Češková, în numele Grupului ECR;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0261)

Intervenţie

Înaintea votării, Roberta Angelilli a solicitat ca votul final să fie prin apel nominal.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această cerere.


11.10. Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0302/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0262)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

12. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Struan Stevenson - A7-0145/2012
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall şi Charles Tannock

Raport János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu şi Syed Kamall

Raport Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská şi Elena Băsescu

Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu şi Charles Tannock

Situaţia din Tibet - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer şi Charles Tannock

Viitorul Actului privind piața unică - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall şi Charles Tannock

Viitorul dreptului european al societăților comerciale - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan şi Elena Băsescu

Către o redresare generatoare de locuri de muncă - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu şi Syed Kamall

Mutilarea genitală feminină - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu şi Charles Tannock

Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


15. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autoritățile germane competente au adresat Președintelui o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Birgit Collin-Langen, în cadrul unei proceduri în instanță pe lângă Tribunalul Koblenz.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


16. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 12.6.2012)


16.1. Situaţia drepturilor omului şi a securităţii în regiunea Sahel

Propuneri de rezoluţii B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 şi B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunereile de rezoluție.

Au intervenit: Zuzana Roithová, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Filip Kaczmarek, și Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.1 al PV din 14.6.2012.


16.2. Cazuri de impunitate în Filipine

Propuneri de rezoluţii B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 şi B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.2 al PV din 14.6.2012.


16.3. Situaţia minorităţilor etnice în Iran

Propuneri de rezoluţii B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 şi B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat şi Janusz Wojciechowski au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Peter Skinner.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.3 al PV din 14.6.2012.


17. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


17.1. Situaţia drepturilor omului şi a securităţii în regiunea Sahel (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 şi B7-0329/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0305/2012

(care înlocuieşte B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 şi B7-0327/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra şi Corina Creţu, în numele Grupului S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0263)

(Propunerea de rezoluţie B7-0329/2012 a devenit caducă.)


17.2. Cazuri de impunitate în Filipine (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 şi B7-0335/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0308/2012

(care înlocuieşte B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 şi B7-0335/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė şi Csaba Sógor, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD,

Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0264)


17.3. Situaţia minorităţilor etnice în Iran (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 şi B7-0328/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0309/2012

(care înlocuieşte B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 şi B7-0328/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR,

Cornelia Ernst şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0265)

Intervenţie

Bernd Posselt a prezentat un amendament oral la punctul 7, care a fost reținut.


18. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


19. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La cererea grupurilor PPE și S&D, Parlaemntul a ratificat următoarele numiri:

ENVI: Thomas Ulmer

TRAN: Ádám Kósa care îl înlocuieşte pe Thomas Ulmer

AGRI: Eric Andrieu


20. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării şi exploatării platformei continentale, a fundului mării şi a subsolului marin (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal și fiscal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (FISCUS) și de abrogare a Deciziilor nr.1482/2007/CE și nr.624/2007/CE (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2012 – Poziția Consiliului din 11 iunie 2012 (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

retrimis

fond :

BUDG


21. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

ECON

- Sistemul bancar paralel (2012/2115(INI))
aviz: JURI


ENVI

- Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție (2012/2104(INI))
aviz: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI


FEMM

- Eliminarea stereotipurilor legate de gen în UE (2012/2116(INI))


INTA

- Finanţarea activităţilor comerciale şi a investiţiilor IMM-urilor din UE: un acces mai bun la credit în sprijinul internaţionalizării (2012/2114(INI))
aviz: ECON, REGI


ITRE

- Foaia de parcurs în domeniul energiei pentru 2050, un viitor cu acces la energie (2012/2103(INI))
aviz: ENVI, IMCO, REGI

Comisii asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 7 iunie 2012)

AFET

Comisii asociate AFET, DEVE

- Instituirea de norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acţiune externă (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
aviz: BUDG, ITRE, INTA

ENVI

Comisii asociate: ENVI, DEVE

- Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
aviz: AFET, BUDG, REGI

Modificări ale sesizărilor către comisii

JURI

- Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Protecţia persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente pentru prevenirea, identificarea şi anchetarea infracţiunilor penale şi urmăririle în ceea ce priveşte executarea sancţiunilor penale, precum şi libera circulaţie a acestor date (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: JURI

JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri pentru anul 2013 - 2011/0286 (COD)
retrimis fond: AGRI
aviz: DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (article 37)

- Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen - 2010/0312 (COD)
retrimis fond: LIBE
aviz: BUDG, JURI, JURI (articolul 37)

- Modificarea Codului frontierelor Schengen și a convenției de aplicare a Acordului - 2011/0051 (COD)
retrimis fond: LIBE
aviz: AFET, DEVE, JURI, JURI (articolul 37)

Modificarea Regulamentului de procedură (articolul 212 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la articolul 181 din privind stenogramele şi la articolul 182 privind înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor (2012/2080(REG))

(Reuniunea Biroului din 26 septembrie 2011)
(Scrisoarea Președintelui din 13 ianuarie 2012)

Decizie de elaborarea a unui raport interimar (articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

BUDG

- Raport interimar privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 - 2011/0177 (APP).
Aviz: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Reuniunea Conferinței președinților din 24 mai 2012)

AFET

- Raport iprivind Acordul de asociere UE - America Centrală – 2011/0303(NLE)
Aviz : INTA (asociată în temeiul articolului 50 pentru toate chestiunile comerciale), DEVE
(Reuniunea Conferinței președinților din 15 martie 2012)

Modificare de titlu (articolul 97 din Regulamentul de procedură )

AFET

- Recomandare adresată Consiliului privind "Reprezentantul special al UE pentur drepturile omului" – (2012/2088/INI)
(Ca urmare a deciziei Președintelui din 3 mai 2012 și a reuniunii Conferinței președinților din 7 iunie 2012)

Modificare de titlu

IMCO

- Crearea unui program de acțiune în domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (CUSTOMS - FISCUS) și abrogarea Deciziei 624/2007/CE - (2011/0341A)
Aviz: BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 16 mai 2012)


22. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Nr. Document

Autor

Semnături

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


24. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 2 şi 5 iulie 2012.


25. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


Anexa 1 - Declararea unei săptămâni europene de sensibilizare cu privire la stopul cardiac (declaraţie scrisă)

Declarația scrisă nr. 0011/2012, depusă de deputații Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova şi Raül Romeva i Rueda, privind declararea unei săptămâni europene de sensibilizare cu privire la stopul cardiac (punctul 9 al PV din 14.6.2012 et P7_TA(2012)0266) eți semnată de 395 deputați:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate