Zoznam 
Zápisnica
PDF 261kWORD 266k
Štvrtok, 14. júna 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Tibete (predložené návrhy uznesení)
 6.Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***I (rozprava)
 7.Zásoba sleďa na západe Škótska ***I (rozprava)
 8.Európski výrobcovia mlieka (rozprava)
 9.Zavedenie európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (písomné vyhlásenie)
 10.Oznámenia predsedníctva
 11.Hlasovanie
  11.1.Zásoba sleďa na západe Škótska ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.2.Nebezpečenstvá veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok ***I (hlasovanie)
  11.3.Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***I (hlasovanie)
  11.4.Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ (hlasovanie)
  11.5.Situácia v Tibete (hlasovanie)
  11.6.Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu (hlasovanie)
  11.7.Budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností (hlasovanie)
  11.8.Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (hlasovanie)
  11.9.Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (hlasovanie)
  11.10.Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 16.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  16.1.Ľudské práva a bezpečnostná situácia v regióne Sahel
  16.2.Prípady beztrestnosti na Filipínach
  16.3.Situácia národnostných menšín v Iráne
 17.Hlasovanie
  17.1.Ľudské práva a bezpečnostná situácia v regióne Sahel (hlasovanie)
  17.2.Prípady beztrestnosti na Filipínach (hlasovanie)
  17.3.Situácia národnostných menšín v Iráne (hlasovanie)
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Predložené dokumenty
 21.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 22.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 23.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Zavedenie európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… zo 4. 6. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o informácie o súhlase s použitím prospektu, informácie o podkladových indexoch a požiadavky týkajúce sa správy vypracovanej nezávislými účtovníkmi alebo audítormi - C(2012)3505 - lehota : 04.09.2012.

pridelené gestorskému výboru: ECON

stanovisko: JURI


3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacích opatrení patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre spinetoram (XDE-175) v alebo na určitých produktoch (D021044/02 - 2012/2679(RPS) - lehota: 04/07/2012)
pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI


4. Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ

Rozprava sa konala 11. júna 2012 (bod 20 zápisnice zo dňa 11.6.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Olga Sehnalová a Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE o verejných konzultáciách a ich dostupnosti vo všetkých jazykoch EÚ (B7-0306/2012);

- Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Ana Miranda, Jean-Jacob Bicep a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE o verejných konzultáciách a ich dostupnosti vo všetkých jazykoch EÚ (B7-0316/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber a Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL o verejných konzultáciách a ich dostupnosti vo všetkých jazykoch EÚ (B7-0317/2012).

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


5. Situácia v Tibete (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Tibete

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 16 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete (B7-0312/2012);

- Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete (B7-0314/2012);

- Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete (B7-0315/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda a Tunne Kelam v mene skupiny PPE o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete (B7-0319/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o situácii v Tibete (B7-0320/2012).

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


6. Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti a o potravinách na osobitné lekárske účely [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Hannu Takkula (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Iliana Ivanova (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Esther de Lange v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anja Weisgerber, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Matthias Groote, Oreste Rossi, Françoise Grossetête, Glenis Willmott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Esther de Lange, Jaroslav Paška, Richard Seeber, Åsa Westlund, Christa Klaß, Mario Pirillo, Karin Kadenbach, Marc Tarabella a Judith A. Merkies.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anja Weisgerber, Toine Manders, Andreas Mölzer, Karin Kadenbach a Carl Schlyter.

Vystúpili: John Dalli a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


7. Zásoba sleďa na západe Škótska ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásobu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

Struan Stevenson uviedol správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Guido Milana v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Ian Hudghton v mene skupiny Verts/ALE, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Alain Cadec, Chris Davies, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lucas Hartong a Lambert van Nistelrooij.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Gabriel Mato Adrover.

Vystúpili: John Dalli a Struan Stevenson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


8. Európski výrobcovia mlieka (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európski výrobcovia mlieka

John Dalli (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Albert Deß, Sergio Gutiérrez Prieto, George Lyon, Janusz Wojciechowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Peter Jahr a João Ferreira, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange a Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elisabeth Köstinger.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Ricardo Cortés Lastra, Ana Miranda, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Luis Manuel Capoulas Santos, José Bové, Peter Jahr, Seán Kelly, Mairead McGuinness a Albert Deß, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili José Bové a Astrid Lulling.

V rozprave vystúpil John Dalli.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

9. Zavedenie európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0011/2012, ktoré predložili poslanci Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova a Raül Romeva i Rueda, o zavedení európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 14.6.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0266).

V rozprave vystúpila Antigoni Papadopoulou.


10. Oznámenia predsedníctva

Predseda sa vrátil k prípadu Asmáy Mahfúzovej (bod 10 zápisnice zo dňa 11.6.2012), ktorá bola v Káhire zbavená viny, a tlmočil Parlamentu poďakovanie Asmáy Mahfúzovej za jeho účinnú podporu.

Predseda v súvislosti s rozhodnutím Rady jednostranne zmeniť právny základ, čo sa týka mechanizmu schengenského hodnotenia, a v súvislosti s rozhodnutím, ktoré dnes veľkou väčšinou prijala Konferencia predsedov, oznámil, že Parlament pozastavuje akúkoľvek spoluprácu s Radou na súvisiacich dokumentoch, pokým Rada a Parlament nebudú postupovať spoločne. Oznámil tiež, že správy, ktoré predložili Carlos Coelho a Renate Weber, boli stiahnuté z júlového programu rokovania.

V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Zásoba sleďa na západe Škótska ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásobu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov [COM(2011)0760 - C7-0432/2011- 2011/0345(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Struan Stevenson (A7-0145/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0253)


11.2. Nebezpečenstvá veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [COM(2010)0781 - C7-0011/2011- 2010/0377(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: János Áder (A7-0339/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0254)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0254)


11.3. Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti a o potravinách na osobitné lekárske účely [COM(2011)0353 - C7-0169/2011- 2011/0156(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A7-0059/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0255)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0255)

Vystúpenie

Carl Schlyter, ktorý spresnil hlasovanie.


11.4. Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ (hlasovanie)

Rozprava sa konala 11. júna 2012 (bod 20 zápisnice zo dňa 11.6.2012).

Návrhy uznesení boli oznámené 14. júna 2012 (bod 5 zápisnice zo dňa 14.6.2012).

Návrhy uznesení B7-0306/2012, B7-0316/2012 a B7-0317/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA B7-0306/2012

Prijatý (P7_TA(2012)0256)

(Návrhy uznesení B7-0316/2012 a B7-0317/2012 sa stali bezpredmetnými.)


11.5. Situácia v Tibete (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 16 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesení boli oznámené 14. júna 2012 (bod 6 zápisnice zo dňa 14.6.2012).

Návrhy uznesení B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 a B7-0320/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0312/2012

(nahrádzajúci B7-0312/2012, B7-0314/2012, B7-0315/2012, B7-0319/2012 a B7-0320/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam a Csaba Sógor v mene skupiny PPE;

Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck a Graham Watson v mene skupiny ALDE;

Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR;

Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0257)


11.6. Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0300/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0258)

Vystúpenie

Toine Manders predniesol ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 9, ktorý bol vzatý na vedomie.


11.7. Budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0299/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0259)


11.8. Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0275/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0260)


11.9. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0304/2012, B7-0307/2012 a B7-0310/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0304/2012

(nahrádzajúci B7-0304/2012, B7-0307/2012 a B7-0310/2012):

podaný týmito poslancami:

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini a Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti a Zita Gurmai v mene skupiny S&D;

Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis a Andrea Češková v mene skupiny ECR;

Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0261)

Vystúpenie

Pred hlasovaním Roberta Angelilli požiadala, aby sa záverečné hlasovanie uskutočnilo hlasovaním podľa mien.

Parlament žiadosť schválil.


11.10. Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0302/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0262)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Struan Stevenson - A7-0145/2012:
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Seán Kelly, Syed Kamall a Charles Tannock

Správa: János Áder - A7-0339/2011
Iva Zanicchi, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Daniel Hannan, Elena Băsescu a Syed Kamall

Správa: Frédérique Ries - A7-0059/2012
Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Peter Jahr, Norica Nicolai, Marina Yannakoudakis, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská a Elena Băsescu

Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ - B7-0306/2012
Adam Bielan, Daniel Hannan, Hannu Takkula, Marian Harkin, Anna Záborská, Elena Băsescu a Charles Tannock

Situácia v Tibete - RC-B7-0312/2012
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer a Charles Tannock

Budúcnosť Aktu o jednotnom trhu - B7-0300/2012
Ewald Stadler, Erminia Mazzoni, Norica Nicolai, Seán Kelly, Elena Băsescu, Syed Kamall a Charles Tannock

Budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností - B7-0299/2012
Erminia Mazzoni, Adam Bielan a Elena Băsescu

Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest - B7-0275/2012
Norica Nicolai, Daniel Hannan, Marian Harkin, Seán Kelly, Elena Băsescu a Syed Kamall

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov - RC -B7-0304/2012
Norica Nicolai, Anna Záborská, Elena Băsescu a Charles Tannock

Chybné silikónové prsníkové implantáty vyrobené francúzskou spoločnosťou PIP - B7-0302/2012
Anna Záborská


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné nemecké úrady zaslali predsedovi žiadosť, aby bola Birgit Collin-Langen zbavená parlamentnej imunity v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha na súde v Koblenzi.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


16. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 12. 6. 2012 )


16.1. Ľudské práva a bezpečnostná situácia v regióne Sahel

Návrhy uznesení B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 a B7-0329/2012

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Oldřich Vlasák, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Filip Kaczmarek a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Zuzana Roithová v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Kiil-Nielsen, Ana Gomes, Oldřich Vlasák, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Filip Kaczmarek, a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.1 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


16.2. Prípady beztrestnosti na Filipínach

Návrhy uznesení B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 a B7-0335/2012

Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Justas Vincas Paleckis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mitro Repo, Rui Tavares, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.2 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


16.3. Situácia národnostných menšín v Iráne

Návrhy uznesení B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 a B7-0328/2012

Jaroslav Paška, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Eija-Riitta Korhola, Marie-Christine Vergiat a Janusz Wojciechowski uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogusław Sonik, Corina Creţu, Oldřich Vlasák, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Peter Skinner.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.3 zápisnice zo dňa 14.6.2012.


17. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


17.1. Ľudské práva a bezpečnostná situácia v regióne Sahel (hlasovanie)

Návrhy uznesení B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 a B7-0329/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0305/2012

(nahrádzajúci B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 a B7-0327/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra a Corina Creţu v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0263)

(Návrh uznesenia B7-0329/2012 sa stal bezpredmetným.)


17.2. Prípady beztrestnosti na Filipínach (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 a B7-0335/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0308/2012

(nahrádzajúci B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 a B7-0335/2012):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Csaba Sógor v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD,

Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0264)


17.3. Situácia národnostných menšín v Iráne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 a B7-0328/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0309/2012

(nahrádzajúci B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 a B7-0328/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,

Cornelia Ernst a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0265)

Vystúpenie

Bernd Posselt predniesol ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 7, ktorý bol vzatý na vedomie.


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


19. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE a S&D Parlament schválil tieto menovania:

výbor ENVI: Thomas Ulmer

výbor TRAN: Ádám Kósa, ktorým sa nahrádza Thomas Ulmer

výbor AGRI: Eric Andrieu


20. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili tieto dokumenty:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (COM(2012)0277 - C7-0137/2012 - 2012/0143(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia (09671/2012 - C7-0144/2012 - 2011/0304(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS), a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES (COM(2011)0706 [02] - C7-0145/2012 - 2011/0341B(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (COM(2012)0270 - C7-0146/2012 - 2012/0145(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2012 – Pozícia Rady z 11. júna 2012 (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


21. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Tieňové bankovníctvo (2012/2115(INI))
(stanovisko: JURI)


výbor ENVI

- Zlepšenie využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať (2012/2104(INI))
(stanovisko: PETI, ITRE, JURI, TRAN, REGI)


výbor FEMM

- Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ (2012/2116(INI))


výbor INTA

- Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov EÚ: ľahšia dostupnosť úverov na podporu internacionalizácie (2012/2114(INI))
(stanovisko: ECON, REGI)


výbor ITRE

- Plán postupu v energetike do roku 2050, budúcnosť s energiou (2012/2103(INI))
(stanovisko: ENVI, IMCO, REGI)

Pridružené výbory (článok 50 rokovacieho poriadku)

Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. júna 2012

výbor AFET

Pridružené výbory AFET, DEVE

- Stanovenie spoločných pravidiel a postupov pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))
(stanovisko: BUDG, ITRE, INTA, DEVE)

výbor ENVI

Pridružené výbory ENVI, DEVE

- Mechanizmus Únie voblasti civilnej ochrany (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))
(stanovisko: AFET, BUDG, REGI, DEVE)

Zmeny v pridelení výborom

výbor JURI

- Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, JURI

- Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a voľný pohyb takýchto údajov (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko: JURI

výbor JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom za rok 2013 - 2011/0286 (COD)
pridelené gestorský výbor: AGRI
stanovisko: DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI, JURI (článok 37)

- Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis - 2010/0312 (COD)
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI, JURI (článok 37)

- Zmena a doplnenie Kódexu schengenských hraníc a dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda - 2011/0051 (COD)
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko : AFET, DEVE, JURI, JURI (článok 37)

Zmena rokovacieho poriadku (článok 212 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmena a doplnenie článku 181 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o doslovnom zápise a článku 182 o audiovizuálnom zázname rokovania (2012/2080(REG))

(Schôdza predsedníctva z 26. septembra 2011)

(List predsedu z 13. januára 2012)

Rozhodnutie o predložení predbežnej správy (článok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor: BUDG

- Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 - 2020 - 2011/0177 (APP).
stanovisko: AFET, CONT, ITRE, REGI, CULT, EMPL, DEVE, INTA, ECON, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, PECH, JURI, LIBE, AFCO, FEMM
(Schôdza Konferencie predsedov z 24. mája 2012)

výbor: AFET

- Predbežná správa o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou – 2011/0303(NLE)
stanovisko: INTA (pridružený výbor podľa článku 50 pre všetky obchodné hľadiská), DEVE
(Schôdza Konferencie predsedov z 15. marca 2012)

Zmena názvu (článok 97 rokovacieho poriadku)

výbor: AFET

- Odporúčanie Rade týkajúce sa osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva – (2012/2088/INI)
(Na základe rozhodnutia predsedu z 3. mája 2012 a schôdze Konferencie predsedov zo 7. júna 2012)

Zmena názvu

výbor: IMCO

- Zavedenie akčného programu pre oblasť ciel a daní v Európskej únii na roky 2014 – 2020 (CUSTOMS - FISCUS) a zrušenie rozhodnutia 624/2007/CE - (2011/0341A)
stanovisko: BUDG, ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. mája 2012)


22. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

165

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

334

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

107

0009/2012

Oreste Rossi

18

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

351

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

133

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

132

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

188

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

28

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

196

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

46

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

121

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

112

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

263

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

48

0022/2012

Franz Obermayr

17


23. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


24. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 2. do 5. júla 2012.


25. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.40 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Costello, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić


Príloha 1 - Zavedenie európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0011/2012, ktoré predložili poslanci Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova a Raül Romeva i Rueda, o zavedení európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (bod 9 zápisnice zo dňa 14. 6. 2012 a P7_TA(2012)0266) podpísalo 395 poslancov:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Phil Bennion, Sergio Berlato, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Joseph Cuschieri, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Robert Dušek, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia