Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

21. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι:

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Nora Berra, η οποία εξελέγη στη νοτιοανατολική εκλογική περιφέρεια, και την οποία αντικατέστησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Michel Dantin για τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων της ως υφυπουργού στην Γαλλική Κυβέρνηση, αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά της ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από 16 Ιουνίου 2012.

Οι Damien Abad και Estelle Grelier εξελέγησαν μέλη της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Το Σώμα λαμβάνει γνώση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 17 Ιουνίου 2012.

Η Isabelle Thomas εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση του Stéphane Le Foll με ισχύ από 16 Μαΐου 2012.

Ο Jean-Louis Cottigny εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση της Estelle Grelier με ισχύ από 17 Ιουνίου 2012.

Ο Michel Dantin εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση του Damien Abad με ισχύ από 17 Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny και Michel Dantin καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου