Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 5.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 10.Γραπτές δηλώσεις που καθίστανται άκυρες
 11.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 12.Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 13.Αναφορές
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II (συζήτηση)
 18.Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 19.Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (συζήτηση)
 20.Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Σώματος
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (σύντομη παρουσίαση)
 24.ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 26.Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)
 27.Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (σύντομη παρουσίαση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (181 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (241 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου