Seznam 
Zápis
PDF 226kWORD 194k
Pondělí, 2. července 2012 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 5.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 6.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 10.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 11.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou a písemná prohlášení (předložení)
 13.Petice
 14.Převody prostředků
 15.Předložení dokumentů
 16.Plán práce
 17.Jednotný evropský železniční prostor ***II (rozprava)
 18.Záznamové zařízení v silniční dopravě ***I (rozprava)
 19.Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány ***I (rozprava)
 20.Provádění vodohospodářských právních předpisů EU (rozprava)
 21.Složení Parlamentu
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat (krátké přednesení)
 24.Systém eCall: nová služba čísla 112 pro občany (krátké přednesení)
 25.Atraktivnost investování v Evropě (krátké přednesení)
 26.Obchodní aspekty Východního partnerství (krátké přednesení)
 27.Vývoj makroregionálních strategií EU: stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří (krátké přednesení)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2012–2013

Dílčí zasedání od 2. do 5. července 2012

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 2. ČERVENCE 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Vystoupila Sonia Alfano, která uvedla, že se nezúčastnila posledního dílčího zasedání, neboť ji coby předsedkyni zvláštního výboru Evropského parlamentu pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz pozvala Organizace spojených národů.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k nedávnému odvolání prezidenta Fernanda Luga paraguayským parlamentem a v souvislosti s touto situací vyjádřil znepokojení Parlamentu. Oznámil, že Parlament projedná možnost vyslat na místo delegaci.


4. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné rakouské orgány zaslaly Parlamentu žádost, aby byl Martin Ehrenhauser zbaven poslanecké imunity v rámci soudního řízení, které probíhá u soudu ve Vídni.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


5. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Clemente Mastella předložil žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení, které probíhá u soudu v Beneventu.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


6. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 29. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (P7_TA-PROV(2012)0106COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


7. Výklad jednacího řádu

Předseda podle čl. 211 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 156 odst. 1 druhého pododstavce jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc postoupena k posouzení.

Pozměňovací návrhy mohou být podepsány elektronickou formou v rámci pilotního projektu týkajícího se omezené části parlamentních výborů za předpokladu, že výbory účastnící se projektu s tím vyjádřily svůj souhlas a že byla přijata vhodná opatření, aby byla garantována pravost podpisů.

Pokud do zahájení zítřejšího denního zasedání, tedy do úterý 3. července, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (čl. 211 odst. 4 jednacího řádu) nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.


8. Členství ve výborech a delegacích

Le Président obdržel od skupin GUE/NGL a Verts/ALE následující žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Martina Anderson

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko: Martina Anderson

výbor AFET: Karim Zeribi

výbor ECON: Jean-Paul Besset

výbor REGI: Jean-Jacob Bicep, kterým je nahrazen Jean-Paul Besset

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Jean-Jacob Bicep, kterým je nahrazen José Bové

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Karim Zeribi

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Karim Zeribi.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vydávání euromincí (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změnách Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 123 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


11. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém březnovém dílčím zasedání t.r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu)

- (O-000129/2012), kterou pokládají Vital Moreira za výbor INTA a Elmar Brok za výbor AFET Komisi: Dohoda mezi ES a Izraelem - posuzování shody a akceptace průmyslových výrobků (CAA); dodatkový protokol k Evropsko-středomořské dohodě (B7-0119/2012);

- (O-000127/2012), kterou pokládá Gabriel Mato Adrover za výbor PECH Komisi: Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání plavidel (B7-0120/2012).

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin a Kristian Vigenin o ochraně delfínů v Černém moři (0023/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris o ochraně historického, hospodářského, výrobního a kulturního dědictví pasteveckých stezek ve Středomoří (0024/2012).


13. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 29. června 2012

Raphael Murswieck (č. 0723/2012); Herwig Dittrich (č. 0724/2012); Monika Kleckner (č. 0725/2012); Georg Hinzen (č. 0726/2012); Sabrina Traumuller (č. 0727/2012); Rudi Clemens (č. 0728/2012); Klaus Heise (č. 0729/2012); Stefan Hartmann (č. 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (č. 0731/2012); Stefan Hartmann (č. 0732/2012); Roland Maier (č. 0733/2012); Petar Petrov (č. 0734/2012); Ivan Peev (č. 0735/2012); S. H. Samuel (č. 0736/2012); Martin Arnould (WWF France – Antenne de Lyon) (č. 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 podpisy) (č. 0738/2012); Marco Lamperti (č. 0739/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0740/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0741/2012); Michael Ashbrook (č. 0742/2012); Stefano Gasparri (č. 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (č. 0744/2012); Mauro Sbroggiò (č. 0745/2012); Bruce McKenzie (č. 0746/2012); Peter Evans (č. 0747/2012); Walter Keim (č. 0748/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0749/2012); Gennaro Papa (č. 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (č. 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 podpisů) (č. 0752/2012); Michael Miller (č. 0753/2012); Kunášek Alexander (č. 0754/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0755/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0756/2012); Andrzej Stępniewski (č. 0757/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (č. 0759/2012); Torsten Hanke (č. 0760/2012); Edward Zytka (č. 0761/2012); Florian Koczko (č. 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (č. 0763/2012); Sylwester Fiet (č. 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (č. 0765/2012); Martín Valenta (9 podpisů) (č. 0766/2012); Norbert Friedrichs (č. 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (č. 0768/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0770/2012); Maurizio Lancellotti (č. 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (č. 0773/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0774/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (č. 0776/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 podpisy) (č. 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (č. 0779/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 podpisy) (č. 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (č. 0782/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0783/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0784/2012); Eva Urbano Romero (č. 0785/2012); Alfonso González Finat (č. 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (č. 0787/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (č. 0790/2012); Rita Herrmann (č. 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (č. 0792/2012); Egon Schmidt (Verein „Neue Thayatalbahn“) (č. 0793/2012); Laura Bergmann (č. 0794/2012); Klaus Pöchhacker (č. 0795/2012); Philipp Schmagold (č. 0796/2012); Petra Becker (č. 0797/2012); Ilias Zarkadas (č. 0798/2012); Ulrich Lobejäger (č. 0799/2012); Ralf Friedrich (č. 0800/2012); Andreas Mägdefrau (č. 0801/2012); Peter Möller (č. 0802/2012); Siegfried Keisler (č. 0803/2012); Gisela Nyquist (č. 0804/2012); Christina Andersson (č. 0805/2012); Margarita Radoynovska (č. 0806/2012); Michael Gross Hardt (č. 0807/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0808/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (č. 0810/2012); Eva Renner (č. 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA) (č. 0812/2012); Sohail Khan (č. 0813/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0814/2012); Cédric Flandre (č. 0815/2012); Robert Radford (č. 0816/2012); Dilan Aktas (č. 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (č. 0818/2012); Bruno Mongiardo (č. 0819/2012); Michael M J Kemp (č. 0820/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0821/2012); Maurizio Colace (č. 0822/2012); Daniela Polito (č. 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 podpisy) (č. 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (č. 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 podpisy) (č. 0826/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0827/2012); Gianni Marussich (č. 0828/2012); Patrick Kieffer (č. 0829/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (č. 0831/2012); Vincenzo Turino (č. 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (č. 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 podpisy) (č. 0834/2012); Anne-Marie Struggles (č. 0835/2012); Martin Cunniffe (č. 0836/2012); Jennifer Ajufo (č. 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (č. 0838/2012).


14. Převody prostředků

Rozpočtový výbor schválil návrh na převod prostředků DEC 12/2012 Evropské komise (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)) v souladu s čl. 24 odst. 4 finančního nařízení ve znění bodu 20 společného prohlášení o přechodných opatřeních použitelných pro rozpočtový proces po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

°
° ° °

Soudní dvůr v souladu s čl. 22 odst. 2 finančního nařízení informoval rozpočtový orgán o převodu prostředků 1/2012 a 2/2012 – souhrnný rozpočet – rozpočtový rok 2012.


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o zachování závazků týkajících se obchodu službami obsažených ve stávající dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a Protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Zpráva o obchodních aspektech Východního partnerství (2011/2306(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie a příloha I k tomuto protokolu (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Zpráva o atraktivnosti investování v Evropě (2011/2288(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Zpráva o provádění vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného globálního přístupu k evropským výzvám v oblasti vodohospodářství (2011/2297(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o přístupu k základním bankovním službám (C(2011)4977 - 2012/2055(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o datum jejího provedení a použití a o datum zrušení některých směrnic (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A7-0204/2012)

- Zpráva o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany (2012/2056(INI)) - výbor IMCO - výbor TRAN - Zpravodajka: Olga Sehnalová - Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Zpráva o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013 (2012/2016(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Zpráva o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (2012/2043(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Zpráva o vývoji makroregionálních strategií EU: stávající praxi a výhledu do budoucna, zejména ve Středomoří (2011/2179(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi a Gianluca Susta: Návrh usnesení o nově navržených způsobech boje proti systémové finanční krizi a za oživení reálné ekonomiky prostřednictvím investic do růstu a rozvoje (B7-0336/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto a Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o stažení již neprodejných bloků sýrů parmigiano reggiano a grana padano z trhu (B7-0337/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o rozšíření projektu potravinové banky v Evropě (B7-0338/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o rozšíření projektu „Electronic Entrepreneur Portfolios - e2-p“ v Evropě (B7-0339/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o rozšíření návrhu zákona „Penny for Butt“ v členských státech (B7-0340/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o ochraně před nadměrným zadlužením (B7-0342/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o projektu Leonardo pro děti postižené Downovým syndromem (B7-0343/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o rozšíření projektu Lybra v Evropě (B7-0344/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE


16. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání červencového plenárního zasedání t.r. (PE 491.927/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupin PPE a S&D o odložení společné rozpravy o evropském patentu (body 127, 129 a 128 PDOJ).

Vystoupili: Bernhard Rapkay (zpravodaj) s odůvodněním žádosti a Klaus-Heiner Lehne (zpravodaj), který žádost podpořil.

Předseda připomněl poslední vývoj, pokud jde o tuto záležitost, a uvedl, že mezi Evropským parlamentem a Radou již neexistuje shoda v prvním čtení.

Parlament žádost schválil.


Žádost skupiny S&D, aby byla na pořad jednání zařazena otázka k ústními zodpovězení o dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi EU a Izraelem, která byla původně zařazena na čtvrtek (bod 156 PDOJ).

Vystoupil Vital Moreira s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.


Žádost skupiny PPE, aby byla na pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o politické situaci v Rumunsku, po kterých by následovala rozprava.

Vystoupili: Manfred Weber s odůvodněním žádosti, Theodor Dumitru Stolojan, který žádost podpořil, a Adina-Ioana Vălean proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (113 pro, 154 proti, 22 zdržení se).

Středa

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byl název rozpravy o schengenském prostoru – nezákonných kontrolách na vnitřních hranicích (bod 162 PDOJ) změněn na „Porušování schengenských pravidel“.

Parlament žádost schválil.

Čtvrtek

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu):

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byl název rozpravy o Bělorusku, zejména případu Andreje Pačobuta (bod 164 PDOJ) změněn na „Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta“.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


17. Jednotný evropský železniční prostor ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Debora Serracchiani uvedla doporučení pro druhé čtení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Werner Kuhn za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Roberts Zīle za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezařazený, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa a Antonio Cancian.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos a Janusz Władysław Zemke.

Vystoupil Siim Kallas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 3.7.2012.


18. Záznamové zařízení v silniční dopravě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău uvedla zprávu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jim Higgins za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Philip Bradbourn za skupinu ECR, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Mathieu Grosch, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška a Antonio Cancian.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: John Bufton a Georges Bach.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystoupili: Siim Kallas a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 3.7.2012.


19. Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Jürgen Creutzmann uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Maria Badia i Cutchet (navrhovatelka výboru INTA), Marielle Gallo za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Christian Engström za skupinu Verts/ALE, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati a María Irigoyen Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer a Elena Băsescu.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Jürgen Creutzmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 3.7.2012.


20. Provádění vodohospodářských právních předpisů EU (rozprava)

Zpráva o provádění vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného globálního přístupu k evropským výzvám v oblasti vodohospodářství [2011/2297(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber uvedl zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Nikolaos Chountis (navrhovatel výboru PETI), Horst Schnellhardt za skupinu PPE, Edite Estrela za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE, Miroslav Ouzký za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat a Andreas Mölzer

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Christa Klaß, Inés Ayala Sender, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, a Åsa Westlund.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines a Seán Kelly.

Vystoupili: Janez Potočnik a Richard Seeber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 3.7.2012.


21. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily, že:

v souladu s francouzskými právními předpisy týkajícími se volby členů Evropského parlamentu vykonává Nora Berra, která byla zvolena v jihovýchodním volebním okrsku a kterou v Parlamentu po dobu výkonu její funkce státní tajemnice ve francouzské vládě nahradil Michel Dantin, svůj mandát poslankyně Evropského parlamentu s účinností od 16. června 2012,

Damien Abad a Estelle Grelier byli zvoleni poslanci francouzského parlamentu. Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament oznámil uvolnění jejich mandátů s účinností od 17. června 2012,

Isabelle Thomas, kterou byl nahrazen Stéphane Le Foll, byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu s účinností od 16. května 2012,

Jean-Louis Cottigny, kterým byla nahrazena Estelle Grelier, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s účinností od 17. června 2012,

Michel Dantin, kterým byl nahrazen Damien Abad, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s účinností od 17. června 2012.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny et Michel Dantin v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender a Joseph Cuschieri.


23. Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat (krátké přednesení)

Zpráva o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 [2012/2043(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Marit Paulsen uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà a Jaroslav Paška.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 4.7.2012.


24. Systém eCall: nová služba čísla 112 pro občany (krátké přednesení)

Zpráva o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany [2012/2056(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Spoluzpravodajové: Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová uvedli zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 3.7.2012.


25. Atraktivnost investování v Evropě (krátké přednesení)

Zpráva o atraktivnosti investování v Evropě [2011/2288(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu a Mojca Kleva.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 3.7.2012.


26. Obchodní aspekty Východního partnerství (krátké přednesení)

Zpráva o obchodních aspektech Východního partnerství [2011/2306(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Miloslav Ransdorf uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu a Jaroslav Paška.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 3.7.2012.


27. Vývoj makroregionálních strategií EU: stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří (krátké přednesení)

Zpráva o vývoji makroregionálních strategií EU: stávající praxi a výhledu do budoucna, zejména ve Středomoří [2011/2179(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: François Alfonsi (A7-0219/2012)

François Alfonsi uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Elena Băsescu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 3.7.2012.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 491.927/OJMA).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

Anni Podimata

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí