Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 241kWORD 207k
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 5.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 10.Γραπτές δηλώσεις που καθίστανται άκυρες
 11.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 12.Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 13.Αναφορές
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II (συζήτηση)
 18.Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 19.Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (συζήτηση)
 20.Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Σώματος
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (σύντομη παρουσίαση)
 24.ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 26.Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)
 27.Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (σύντομη παρουσίαση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Παρεμβαίνει η Sonia Alfano, η οποία αναφέρει ότι ήταν απούσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της ολομέλειας, διότι ήταν προσκεκλημένη από τα Ηνωμένα Έθνη υπό την ιδιότητά της ως προέδρου της Ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την πρόσφατη καθαίρεση του Προέδρου Fernando Lugo από το κοινοβούλιο της Παραγουάης και εκφράζει την ανησυχία του Σώματος όσον αφορά το γεγονός αυτό. Αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να στείλει αντιπροσωπεία προκειμένου να διερευνήσει τα θέματα επιτόπου.


4. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες αρχές της Αυστρίας απηύθυναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Martin Ehrenhauser στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου της Βιέννης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.


5. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Clemente Mastella υπέβαλε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του και των προνομίων του, στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου του Μπενεβέντο (Ιταλία).

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην επιτροπή JURI.


6. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2012 για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (P7_TA-PROV(2012)0106 - COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.


7. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 156, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

"Οι τροπολογίες δύναται να υπογράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που αφορά περιορισμένο αριθμό κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπό την προϋπόθεση, αφενός, ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιτροπές έχουν συναινέσει και, αφετέρου, ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την εγγύηση της γνησιότητας των υπογραφών."

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία (άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού) μέχρι την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης, της Τρίτης 3 Ιουλίου, η ερμηνεία θα θεωρηθεί εγκριθείσα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα τεθεί σε ψηφοφορία του Κοινοβουλίου.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα GUE/NGL και Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή ENVI: Martina Anderson

Αντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία: Martina Anderson

επιτροπή AFET: Karim Zeribi

επιτροπή ECON: Jean-Paul Besset

επιτροπή REGI: Jean-Jacob Bicep αντί Jean-Paul Besset

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Jean-Jacob Bicep αντί José Bové

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Karim Zeribi

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ: Karim Zeribi.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τετάρτη τις ακόλουθες πράξεις που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίοου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τροποποιήσεις της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) που επεκτείνουν το γεωγραφικό πεδίο εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Γραπτές δηλώσεις που καθίστανται άκυρες

Οι γραπτές δηλώσεις 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 καθίστανται άκυρες, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


11. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Μαρτίου I και II 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


12. Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (άρθρο 115 του Κανονισμού)

- (O-000129/2012) που κατέθεσαν οι Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, και Elmar Brok, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς την Επιτροπή: Συμφωνία ΕΚ - Ισραήλ: Διαπίστωση της Συμμόρφωσης και Αποδοχή των Βιομηχανικών Προϊόντων (ΔΣΑ), πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρω-μεσογειακής συμφωνίας (B7-0119/2012)·

- (O-000127/2012) που κατέθεσε ο Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Κίνδυνος για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας λόγω ναύλωσης στο πλαίσιο της CITES (B7-0120/2012).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin και Kristian Vigenin, σχετικά με την προστασία των δελφινιών στη Μαύρη Θάλασσα (0023/2012)·

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, σχετικά με την προστασία της ιστορικής, οικονομικής, παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των μονοπατιών της Μεσογείου (0024/2012).


13. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 29 Ιουνίου 2012

Raphael Murswieck (αριθ. 0723/2012)· Herwig Dittrich (αριθ. 0724/2012)· Monika Kleckner (αριθ. 0725/2012)· Georg Hinzen (αριθ. 0726/2012)· Sabrina Traumuller (αριθ. 0727/2012)· Rudi Clemens (αριθ. 0728/2012)· Klaus Heise (αριθ. 0729/2012)· Stefan Hartmann (αριθ. 0730/2012)· Jaroslaw Lubonski (αριθ. 0731/2012)· Stefan Hartmann (αριθ. 0732/2012)· Roland Maier (αριθ. 0733/2012)· Petar Petrov (αριθ. 0734/2012)· Ivan Peev (αριθ. 0735/2012)· S. H. Samuel (αριθ. 0736/2012)· Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (αριθ. 0737/2012)· Marie Paule Léculier (4 υπογραφές) (αριθ. 0738/2012)· Marco Lamperti (αριθ. 0739/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0740/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0741/2012)· Michael Ashbrook (αριθ. 0742/2012)· Stefano Gasparri (αριθ. 0743/2012)· Andrei Tiberiu Eduard (αριθ. 0744/2012)· Mauro Sbroggiò (αριθ. 0745/2012)· Bruce McKenzie (αριθ. 0746/2012)· Peter Evans (αριθ. 0747/2012)· Walter Keim (αριθ. 0748/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0749/2012)· Gennaro Papa (αριθ. 0750/2012)· Kristina Gervyte Moses (αριθ. 0751/2012)· Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 υπογραφές) (αριθ. 0752/2012)· Michael Miller (αριθ. 0753/2012)· Kunášek Alexander (αριθ. 0754/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0755/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0756/2012)· Andrzej Stępniewski (αριθ. 0757/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0758/2012)· Hicking Annegret Karimdadian (αριθ. 0759/2012)· Torsten Hanke (αριθ. 0760/2012)· Edward Zytka (αριθ. 0761/2012)· Florian Koczko (αριθ. 0762/2012)· Jan Henrik Stolpmann (αριθ. 0763/2012)· Sylwester Fiet (αριθ. 0764/2012)· Elzbieta Pawliszyn (αριθ. 0765/2012)· Martín Valenta (9 υπογραφές) (αριθ. 0766/2012)· Norbert Friedrichs (αριθ. 0767/2012)· Ana Martina Varela Velo (αριθ. 0768/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0769/2012)· Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0770/2012)· Maurizio Lancellotti (αριθ. 0771/2012)· Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0772/2012)· Ramón Vicente Sánchez García (αριθ. 0773/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0774/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0775/2012)· Lucila Rodríguez Cravanzola (αριθ. 0776/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0777/2012)· Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 υπογραφές) (αριθ. 0778/2012)· Andrei Daniel Dedu (αριθ. 0779/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0780/2012)· Max Turiel Ibáñez (2 υπογραφές) (αριθ. 0781/2012)· José Luis Sanz Márquez de Prado (αριθ. 0782/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0783/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0784/2012)· Eva Urbano Romero (αριθ. 0785/2012)· Alfonso González Finat (αριθ. 0786/2012)· Diego De Ramón Hernández (αριθ. 0787/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0788/2012)· Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (αριθ. 0789/2012)· (Asociatia de Proprietari) (αριθ. 0790/2012)· Rita Herrmann (αριθ. 0791/2012)· Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (αριθ. 0792/2012)· Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (αριθ. 0793/2012)· Laura Bergmann (αριθ. 0794/2012)· Klaus Pöchhacker (αριθ. 0795/2012)· Philipp Schmagold (αριθ. 0796/2012)· Petra Becker (αριθ. 0797/2012)· Ilias Zarkadas (αριθ. 0798/2012)· Ulrich Lobejäger (αριθ. 0799/2012)· Ralf Friedrich (αριθ. 0800/2012)· Andreas Mägdefrau (αριθ. 0801/2012)· Peter Möller (αριθ. 0802/2012)· Siegfried Keisler (αριθ. 0803/2012)· Gisela Nyquist (αριθ. 0804/2012)· Christina Andersson (αριθ. 0805/2012)· Margarita Radoynovska (αριθ. 0806/2012)· Michael Gross Hardt (αριθ. 0807/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0808/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0809/2012)· Jochen Beese (Krannich Solar S L) (αριθ. 0810/2012)· Eva Renner (αριθ. 0811/2012)· Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (αριθ. 0812/2012)· Sohail Khan (αριθ. 0813/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0814/2012)· Cédric Flandre (αριθ. 0815/2012)· Robert Radford (αριθ. 0816/2012)· Dilan Aktas (αριθ. 0817/2012)· Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (αριθ. 0818/2012)· Bruno Mongiardo (αριθ. 0819/2012)· Michael M J Kemp (αριθ. 0820/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0821/2012)· Maurizio Colace (αριθ. 0822/2012)· Daniela Polito (αριθ. 0823/2012)· Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 υπογραφές) (αριθ. 0824/2012)· Jesús Yesid Sarriá Perdomo (αριθ. 0825/2012)· Janusz Wilczynski (2 υπογραφές) (αριθ. 0826/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0827/2012)· Gianni Marussich (αριθ. 0828/2012)· Patrick Kieffer (αριθ. 0829/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0830/2012)· Gianluca Sciacchitano (αριθ. 0831/2012)· Vincenzo Turino (αριθ. 0832/2012)· Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (αριθ. 0833/2012)· Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 υπογραφές) (αριθ. 0834/2012)· Anne-Marie Struggles (αριθ. 0835/2012)· Martin Cunniffe (αριθ. 0836/2012)· Jennifer Ajufo (αριθ. 0837/2012)· Vasilis Hadjievangelou (αριθ. 0838/2012).


14. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση για μεταφορά πιστώσεων DEC 12/2012 της Επιτροπής (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Δικαστήριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη μεταφορά των πιστώσεων 1/2012 και 2/2012 – Γενικός προϋπολογισμός– οικονομικό έτος 2012.


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά το εμπόριο εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διατήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου που αφορά μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Έκθεση για τις εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (2011/2306(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Έκθεση σχετικά με την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη (2011/2288(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα των υδάτων (2011/2297(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (C(2011)4977 - 2012/2055(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) όσον αφορά τις ημερομηνίες της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της και την ημερομηνία κατάργησης ορισμένων οδηγιών (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά της άσκησης συνοριακού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A7-0204/2012)

- Έκθεση σχετικά με τη κλήση eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (2012/2056(INI)) - επιτροπή IMCO - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Olga Sehnalová - Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Επιτροπή (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2013 (2012/2016(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012–2015 (2012/2043(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (2011/2179(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi και Gianluca Susta. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με νέες προτάσεις για την καταπολέμηση της συστημικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και την ενεργοποίηση της πραγματικής οικονομίας μέσω επενδύσεων για την μεγέθυνση και την ανάπτυξη (B7-0336/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto και Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απόσυρση από την αγορά κεφαλιών τυριού parmigiano reggiano και grana padano που δεν είναι πλέον εμπορεύσιμα (B7-0337/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση στην Ευρώπη του προγράμματος της τράπεζας τροφίμων (B7-0338/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση στην Ευρώπη του προγράμματος "Electronic Entrepreneur Portfolios - e2-p" (B7-0339/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση του νομοσχεδίου "Penny for Butt" στα κράτη μέλη (B7-0340/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία από την υπερχρέωση (B7-0342/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Πρόγραμμα Leonardo για τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Down (B7-0343/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση στην Ευρώπη του προγράμματος Lybra (B7-0344/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE


16. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου 2012 (PE 491.927/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτηση των ομάδων PPE και S&D όσον αφορά την αναβολή της κοινής συζήτησης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (σημεία 127, 129 και 128 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν οι Bernhard Rapkay (εισηγητής), ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, και Klaus-Heiner Lehne (εισηγητής) ο οποίος την υποστηρίζει.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό και διαπιστώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.


Αίτηση της ομάδας S&D για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης επί της προφορικής ερωτήσεως 'Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων', που προβλεπόταν αρχικά για την Πέμπτη (σημείο 156 του PDOJ).

Παρεμβαίνει ο Vital Moreira, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.


Αίτηση της ομάδας PPE για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με επακόλουθη συζήτηση σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, Theodor Dumitru Stolojan, ο οποίος την υποστηρίζει, και Adina-Ioana Vălean, η οποία αντιτίθεται σε αυτήν.

Με ΗΨ (113 υπέρ, 154 κατά, 22 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος, κατόπιν συμφωνίας των πολιτικών ομάδων, προτείνει την αλλαγή του τίτλου της συζήτησης 'Σένγκεν – παράνομοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα' (σημείο 162 του PDOJ) σε 'Παραβιάσεις κανόνων του Σένγκεν'.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Πέμπτη

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 122 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος, κατόπιν συμφωνίας των πολιτικών ομάδων, προτείνει την αλλαγή του τίτλου της συζήτησης 'Λευκορωσία, ειδικότερα η περίπτωση του Andrzej Poczobut' (σημείο 164 του PDOJ) σε 'Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut'

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


17. Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Η Debora Serracchiani παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa και Antonio Cancian.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Herbert Dorfmann, Σπύρος Δανέλλης, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Γεώργιος Κουμουτσάκος και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


18. Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Η Silvia-Adriana Ţicău παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jim Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mathieu Grosch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška και Antonio Cancian.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι John Bufton και Georges Bach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Silvia-Adriana Ţicău.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


19. Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Ο Jürgen Creutzmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Badia i Cutchet (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Marielle Gallo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Συλβάνα Ράπτη, Sergio Gaetano Cofferati και María Irigoyen Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Jürgen Creutzmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


20. Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα των υδάτων [2011/2297(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Ο Richard Seeber παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Χουντής (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Horst Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat και Andreas Mölzer

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Christa Klaß, Inés Ayala Sender, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα των João Ferreira και Åsa Westlund.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Richard Seeber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


21. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι:

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Nora Berra, η οποία εξελέγη στη νοτιοανατολική εκλογική περιφέρεια, και την οποία αντικατέστησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Michel Dantin για τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων της ως υφυπουργού στην Γαλλική Κυβέρνηση, αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά της ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από 16 Ιουνίου 2012.

Οι Damien Abad και Estelle Grelier εξελέγησαν μέλη της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Το Σώμα λαμβάνει γνώση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 17 Ιουνίου 2012.

Η Isabelle Thomas εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση του Stéphane Le Foll με ισχύ από 16 Μαΐου 2012.

Ο Jean-Louis Cottigny εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση της Estelle Grelier με ισχύ από 17 Ιουνίου 2012.

Ο Michel Dantin εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση του Damien Abad με ισχύ από 17 Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny και Michel Dantin καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Νικος Χρυσόγελος, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender και Joseph Cuschieri.


23. Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 [2012/2043(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Η Marit Paulsen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012.


24. ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη κλήση eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες [2012/2056(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Dieter-Lebrecht Koch και Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Οι Dieter-Lebrecht Koch και Olga Sehnalová προβαίνουν στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


25. Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη [2011/2288(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0190/2012)

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu και Mojca Kleva.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


26. Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση για τις εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης [2011/2306(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Ο Miloslav Ransdorf προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


27. Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο [2011/2179(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Ο François Alfonsi προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.


28. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 491.927/OJMA).


29. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Άννυ Ποδηματά

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου