Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 167k
Esmaspäev, 2. juuli 2012 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 12.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 13.Petitsioonid
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (arutelu)
 18.Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud ***I (arutelu)
 19.Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle ***I (arutelu)
 20.ELi veealaste õigusaktide rakendamine (arutelu)
 21.Parlamendi koosseis
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Loomade kaitset ja heaolu käsitlev strateegia (lühiettekanne)
 24.eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele (lühiettekanne)
 25.Euroopasse investeerimise atraktiivsus (lühiettekanne)
 26.Idapartnerluse kaubandusaspektid (lühiettekanne)
 27.ELi makropiirkondade strateegiate areng: hetkeseis ja tulevikuväljavaated, eelkõige Vahemere piirkonnas (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

Sõna võttis Sonia Alfano ja juhtis tähelepanu asjaolule, et eelmise täiskogu osaistungjärgu ajal teda kohal ei olnud, sest sai Euroopa Parlamendi organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni esimehena kutse ÜROlt.


3. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse seoses asjaoluga, et hiljuti tagandas Paraguay parlament ametist president Fernando Lugo, ja väljendas Euroopa Parlamendi nimel muret kujunenud olukorra pärast. President märkis, et parlament uurib võimalust saata kohale parlamendi delegatsioon.


4. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Austria pädevad asutused on pöördunud Euroopa Parlamendi poole taotlusega võtta Martin Ehrenhauserilt parlamendiliikme puutumatus seoses Viini prokuratuuris käimasoleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2 suunati taotlus JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


5. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Clemente Mastella esitas oma puutumatuse ja privileegide kaitsmise taotluse seoses Benevento kohtus käimasoleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2012 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (P7_TA-PROV(2012)0106COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


7. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 156 lõike 1 teise lõigu järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti.

„Muudatusettepanekud võivad olla allkirjastatud elektrooniliselt mõnesid komisjone hõlmava pilootprojekti kontekstis tingimusel, esiteks, et projektis osalevad komisjonid on selleks nõusoleku andnud, ja teiseks, et on võetud vajalikud meetmed allkirjade autentsuse tagamiseks.”

Kui enne teisipäeva, 3. juuli 2012. aasta istungi algust mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust ei vaidlusta (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide GUE/NGL ja Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ENVI komisjon: Martina Anderson

Delegatsioon ELi–Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis: Martina Anderson

AFET komisjon: Karim Zeribi

ECON komisjon: Jean-Paul Besset

REGI komisjon: Jean-Paul Besset' asemel Jean-Jacob Bicep

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees: José Bové asemel Jean-Jacob Bicep

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Karim Zeribi

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks: Karim Zeribi.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (uuesti sõnastatud) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (uuesti sõnastatud) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide emiteerimise kohta (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu muudatuste kohta, millega laiendatakse EBRD tegevuse geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonda (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012 ja 0015/2012 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


11. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2012. aasta märtsi I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


12. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000129/2012), mille esitas(id) Vital Moreira INTA komisjoni nimel ja Elmar Brok AFET komisjoni nimel komisjonile: EÜ ja Iisraeli vaheline leping – tööstustoodete vastavushindamine ja tunnustamine; Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu lisaprotokoll (B7-0119/2012);

- (O-000127/2012), mille esitas(id) Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames (B7-0120/2012).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin ja Kristian Vigenin: Delfiinide kaitse Mustas meres (0023/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Vahemere piirkonna karjatamisradade ajaloo-, majandus-, tootmis- ja kultuuripärandi kaitse (0024/2012).


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

29. juuni 2012

Raphael Murswieck (nr 0723/2012); Herwig Dittrich (nr 0724/2012); Monika Kleckner (nr 0725/2012); Georg Hinzen (nr 0726/2012); Sabrina Traumuller (nr 0727/2012); Rudi Clemens (nr 0728/2012); Klaus Heise (nr 0729/2012); Stefan Hartmann (nr 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (nr 0731/2012); Stefan Hartmann (nr 0732/2012); Roland Maier (nr 0733/2012); Petar Petrov (nr 0734/2012); Ivan Peev (nr 0735/2012); S. H. Samuel (nr 0736/2012); Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (nr 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 allkirja) (nr 0738/2012); Marco Lamperti (nr 0739/2012); (nimi salastatud) (nr 0740/2012); (nimi salastatud) (nr 0741/2012); Michael Ashbrook (nr 0742/2012); Stefano Gasparri (nr 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (nr 0744/2012); Mauro Sbroggiò (nr 0745/2012); Bruce McKenzie (nr 0746/2012); Peter Evans (nr 0747/2012); Walter Keim (nr 0748/2012); (nimi salastatud) (nr 0749/2012); Gennaro Papa (nr 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (nr 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 allkirja) (nr 0752/2012); Michael Miller (nr 0753/2012); Kunášek Alexander (nr 0754/2012); (nimi salastatud) (nr 0755/2012); (nimi salastatud) (nr 0756/2012); Andrzej Stępniewski (nr 0757/2012); (nimi salastatud) (nr 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (nr 0759/2012); Torsten Hanke (nr 0760/2012); Edward Zytka (nr 0761/2012); Florian Koczko (nr 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (nr 0763/2012); Sylwester Fiet (nr 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (nr 0765/2012); Martín Valenta (9 allkirja) (nr 0766/2012); Norbert Friedrichs (nr 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (nr 0768/2012); (nimi salastatud) (nr 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0770/2012); Maurizio Lancellotti (nr 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (nr 0773/2012); (nimi salastatud) (nr 0774/2012); (nimi salastatud) (nr 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (nr 0776/2012); (nimi salastatud) (nr 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 allkirja) (nr 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (nr 0779/2012); (nimi salastatud) (nr 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 allkirja) (nr 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (nr 0782/2012); (nimi salastatud) (nr 0783/2012); (nimi salastatud) (nr 0784/2012); Eva Urbano Romero (nr 0785/2012); Alfonso González Finat (nr 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (nr 0787/2012); (nimi salastatud) (nr 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (nr 0790/2012); Rita Herrmann (nr 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (nr 0792/2012); Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (nr 0793/2012); Laura Bergmann (nr 0794/2012); Klaus Pöchhacker (nr 0795/2012); Philipp Schmagold (nr 0796/2012); Petra Becker (nr 0797/2012); Ilias Zarkadas (nr 0798/2012); Ulrich Lobejäger (nr 0799/2012); Ralf Friedrich (nr 0800/2012); Andreas Mägdefrau (nr 0801/2012); Peter Möller (nr 0802/2012); Siegfried Keisler (nr 0803/2012); Gisela Nyquist (nr 0804/2012); Christina Andersson (nr 0805/2012); Margarita Radoynovska (nr 0806/2012); Michael Gross Hardt (nr 0807/2012); (nimi salastatud) (nr 0808/2012); (nimi salastatud) (nr 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (nr 0810/2012); Eva Renner (nr 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr 0812/2012); Sohail Khan (nr 0813/2012); (nimi salastatud) (nr 0814/2012); Cédric Flandre (nr 0815/2012); Robert Radford (nr 0816/2012); Dilan Aktas (nr 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (nr 0818/2012); Bruno Mongiardo (nr 0819/2012); Michael M J Kemp (nr 0820/2012); (nimi salastatud) (nr 0821/2012); Maurizio Colace (nr 0822/2012); Daniela Polito (nr 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 allkirja) (nr 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (nr 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 allkirja) (nr 0826/2012); (nimi salastatud) (nr 0827/2012); Gianni Marussich (nr 0828/2012); Patrick Kieffer (nr 0829/2012); (nimi salastatud) (nr 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (nr 0831/2012); Vincenzo Turino (nr 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (nr 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 allkirja) (nr 0834/2012); Anne-Marie Struggles (nr 0835/2012); Martin Cunniffe (nr 0836/2012); Jennifer Ajufo (nr 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (nr 0838/2012).


14. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 12/2012 (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 22 lõikele 2 teavitas Euroopa Kohus eelarvepädevat komisjoni assigneeringute ümberpaigutamistest 1/2012 ja 2/2012 – 2012. aasta üldeelarve.


15. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013), ning määrust (EÜ) nr 680/2007, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 seoses põllumajandustootjatele 2013. aastal makstavate otsetoetuste kohaldamisega (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist mootorsõidukite osadega kauplemist käsitleva lepingu sõlmimise kohta (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida leping, mis on Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis, mis käsitleb kehtivas ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostöölepingus sisalduvate teenuskaubanduse valdkonna kohustuste säilitamist (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide haldamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kõnealuse lepingu kohaseid tehnilisi üksikasju käsitleva protokolli sõlmimise kohta (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise tooraine ekspordimaksude kehtestamist või tõstmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Raport idapartnerluse kaubandusaspektide kohta (2011/2306(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***I Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ja põhikirja I lisa (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Raport Euroopasse investeerimise atraktiivsuse kohta (2011/2288(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Raport ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta enne Euroopas veega seotud probleemide osas üldise lähenemisviisi väljatöötamist (2011/2297(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006 (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Raport soovitustega komisjonile põhilistele pangateenustele juurdepääsu kohta (2012/2055(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) seoses siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvate elektrooniliste andmebaaside osas (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0204/2012)

- Raport kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta (2012/2056(INI)) - IMCO komisjon - TRAN komisjon - Raportöör: Olga Sehnalová - Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta, III jagu – Komisjon (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Raport volituse kohta 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (2012/2016(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Raport loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (2012/2043(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Raport ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas (2011/2179(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi ja Gianluca Susta. Resolutsiooni ettepanek uute ettepanekute kohta süsteemse finantskriisi vastu võitlemiseks ja reaalmajanduse elavdamiseks majanduskasvu ja arengut soodustavate investeeringute abil (B7-0336/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto ja Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek turustamiskõlbmatuks muutunud Parmigiano Reggiano ja Grana Padano juustu kerade turult kõrvaldamise kohta (B7-0337/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek toidupanga projekti kasutuselevõtmise kohta Euroopas (B7-0338/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek projekti „Electronic Entrepreneur Portfolios - e2-p” laialdasema kasutuselevõtmise kohta Euroopas (B7-0339/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek seaduseelnõu „Penny for Butt” ülevõtmise kohta liikmesriikides (B7-0340/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek ülemäärase laenamise eest kaitsmise kohta (B7-0342/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek programmi Leonardo ja Downi sündroomiga laste kohta (B7-0343/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek projekti Lybra laiema kasutamise kohta Euroopas (B7-0344/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE


16. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2012. aasta juuli täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 491.927/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioonide PPE ja S&D taotlus lükata edasi Euroopa ühise patendi arutelu (lõpliku päevakorra projekti punktid 127, 129 ja 128).

Sõna võtsid Bernhard Rapkay (raportöör), kes põhjendas taotlust, ja Klaus-Heiner Lehne (raportöör) toetas seda.

Parlamendi president tuletas meelde viimaseid arenguid selles küsimuses ja nentis, et Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole saavutanud kokkulepet esimesel lugemisel.

Parlament kiitis taotluse heaks.


Fraktsiooni S&D taotlus lisada päevakorda ELi ja Iisraeli vahelist lepingut tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta käsitlev arutelu, mis pidi algselt toimuma neljapäeval (lõpliku päevakorra projekti punkt 156).

Sõna võttis Vital Moreira, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.


Fraktsiooni PPE taotlus lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused, millele järgneb arutelu poliitilise olukorra kohta Rumeenias.

Sõna võtsid Manfred Weber, kes põhjendas taotlust, Theodor Dumitru Stolojan toetas seda ja Adina-Ioana Vălean oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (113 poolt, 154 vastu, 22 erapooletut).

Kolmapäev

Parlamendi president tegi kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku asendada arutelu teema „Schengen ja ebaseaduslikud kontrollid sisepiiridel” (lõpliku päevakorra projekti punkt162) järgmisega „Schengeni eeskirjade rikkumised”.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Neljapäev

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 122):

President tegi kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku asendada arutelu teema „Valgevene ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum” (lõpliku päevakorra projekti punkt 164) järgmisega „Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum”.

Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


17. Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Debora Serracchiani tutvustas soovitust teisele lugemisele.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa ja Antonio Cancian.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos ja Janusz Władysław Zemke.

Sõna võttis Siim Kallas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.5.


18. Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jim Higgins fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Mathieu Grosch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška ja Antonio Cancian.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid John Bufton ja Georges Bach.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons ja Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Silvia-Adriana Ţicău.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.6.


19. Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Jürgen Creutzmann tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria Badia i Cutchet (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Marielle Gallo fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Christian Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati ja María Irigoyen Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Jürgen Creutzmann.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.7.


20. ELi veealaste õigusaktide rakendamine (arutelu)

Raport ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta enne Euroopas veega seotud probleemide osas üldise lähenemisviisi väljatöötamist [2011/2297(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nikolaos Chountis (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Horst Schnellhardt fraktsiooni PPE nimel, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miroslav Ouzký fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Csanád Szegedi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat ja Andreas Mölzer

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Christa Klaß, Inés Ayala Sender, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, ja Åsa Westlund.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Richard Seeber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.8.


21. Parlamendi koosseis

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teada andnud järgmisest.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitlevatele Prantsusmaa õigusaktidele asub Nora Berra, kes oli valitud Kagu-Prantsusmaa ringkonnast Euroopa Parlamendi liikmeks ja keda asendas Michel Dantin sel ajal, kui Nora Berra täitis riigisekretäri ülesandeid Prantsusmaa valitsuses, täitma Euroopa Parlamendi liikme kohustusi alates 16. juunist 2012.

Damien Abad ja Estelle Grelier osutusid valituks Prantsusmaa Rahvuskogusse. Parlament võttis teadmiseks, et vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist üldistel ja otsestel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 on see ühitamatu Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisega, ning märkis, et nende kohad jäävad vabaks alates 17. juunist 2012.

Isabelle Thomas on valitud Stéphane Le Folli asemel Euroopa Parlamendi liikmeks alates 16. maist 2012.

Jean-Louis Cottigny on valitud Estelle Grelier' asemel Euroopa Parlamendi liikmeks alates 17. juunist 2012.

Michel Dantin on valitud Damien Abadi asemel Euroopa Parlamendi liikmeks alates 17. juunist 2012.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny ja Michel Dantin vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender ja Joseph Cuschieri.


23. Loomade kaitset ja heaolu käsitlev strateegia (lühiettekanne)

Raport loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 [2012/2043(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Marit Paulsen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2012protokoll punkt 7.13.


24. eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele (lühiettekanne)

Raport kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta [2012/2056(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Kaasraportöörid: Dieter-Lebrecht Koch ja Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Dieter-Lebrecht Koch ja Olga Sehnalová tegid ettekande.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.9.


25. Euroopasse investeerimise atraktiivsus (lühiettekanne)

Raport Euroopasse investeerimise atraktiivsuse kohta [2011/2288(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ja Mojca Kleva.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.10.


26. Idapartnerluse kaubandusaspektid (lühiettekanne)

Raport idapartnerluse kaubandusaspektide kohta [2011/2306(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Miloslav Ransdorf tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.11.


27. ELi makropiirkondade strateegiate areng: hetkeseis ja tulevikuväljavaated, eelkõige Vahemere piirkonnas (lühiettekanne)

Raport ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas [2011/2179(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: François Alfonsi (A7-0219/2012)

François Alfonsi tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.7.2012protokoll punkt 6.4.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 491.927/OJMA).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika