Indekss 
Protokols
PDF 226kWORD 199k
Pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 6.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 10.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 11.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 13.Lūgumraksti
 14.Apropriāciju pārvietojumi
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Darba kārtība
 17.Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***II (debates)
 18.Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā ***I (debates)
 19.Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā ***I (debates)
 20.ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā (debates)
 21.Parlamenta sastāvs
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija (īss izklāsts)
 24.eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem (īss izklāsts)
 25.Eiropas pievilcība investīcijām (īss izklāsts)
 26.Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā (īss izklāsts)
 27.ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (īss izklāsts)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Uzstājās Sonia Alfano, darot zināmu, ka nav piedalījusies iepriekšējā plenārsēdē, jo, būdama Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos priekšsēdētāja, pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas ielūguma ir apmeklējusi ANO.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par to, ka nesen Paragvajas parlaments ir atcēlis no amata prezidentu Fernando Lugo, un pauda Parlamenta bažas par šo situāciju. Viņš norādīja, ka Parlaments izvērtēs iespēju nosūtīt delegāciju uz šo valsti.


4. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Parlaments no Austrijas kompetentajām iestādēm ir saņēmis pieprasījumu atcelt Martin Ehrenhauser deputāta imunitāti saistībā ar tiesvedību Vīnes prokuratūrā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


5. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Clemente Mastella iepazīstināja ar pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar tiesvedību Benevento tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 29. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012 par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (P7_TA-PROV(2012)0106COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON.

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


7. Reglamenta interpretācija

Saskaņā ar Reglamenta 211. panta 3. punktu sēdes vadītājs informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 156. panta 1. punkta otrās daļas komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu.

„Grozījumus var parakstīt elektroniski tāda izmēģinājuma projekta ietvaros, kurā iesaistīts ierobežots Parlamenta komiteju skaits, taču ar noteikumu, ka, pirmkārt, komitejas, kas piedalās projektā, tam ir piekritušas un, otrkārt, ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu parakstu autentiskumu.”

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti (Reglamenta 211. panta 4. punkts) līdz rītdienas – otrdienas, 3. jūlija, – sēdes atklāšanai nebūs iebilduši pret šo komentāru, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā to iesniegs Parlamentam balsošanai.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis GUE/NGL un Verts/ALE grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

ENVI komiteja: Martina Anderson.

Delegācija ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Martina Anderson.

AFET komiteja: Karim Zeribi.

ECON komiteja: Jean-Paul Besset.

REGI komiteja: Jean-Jacob Bicep aizstāj Jean-Paul Besset.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Jean-Jacob Bicep aizstāj José Bové.

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Karim Zeribi.

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību: Karim Zeribi.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādāta versija) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (pārstrādāta redakcija) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par euro monētu emisiju (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par grozījumiem Nolīgumā par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanu, ar ko paplašina ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


11. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2012. gada marta I un II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-000129/2012), kuru uzdeva Vital Moreira INTA komitejas vārdā un Elmar Brok AFET komitejas vārdā Komisijai: EK un Izraēlas nolīgums - rūpniecības ražojumu atbilstības novērtēšana un atzīšana (ACAA); Papildprotokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (B7-0119/2012).

- (O-000127/2012), kuru uzdeva Gabriel Mato Adrover PECH komitejas vārdā Komisijai: Draudi, ko fraktēšana rada Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITIES) paredzētajiem kuģa karoga valsts pienākumiem (B7-0120/2012).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin un Kristian Vigenin – par delfīnu aizsardzību Melnajā jūrā (0023/2012).

- Sergio Paolo Francesco Silvestris – par Vidusjūras reģiona ganu ceļu vēsturiskā, saimnieciskā, ražošanas un kultūras mantojuma aizsardzību (0024/2012).


13. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2012. gada 29. jūnijs

Raphael Murswieck (Nr. 0723/2012); Herwig Dittrich (Nr. 0724/2012); Monika Kleckner (Nr. 0725/2012); Georg Hinzen (Nr. 0726/2012); Sabrina Traumuller (Nr. 0727/2012); Rudi Clemens (Nr. 0728/2012); Klaus Heise (Nr. 0729/2012); Stefan Hartmann (Nr. 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (Nr. 0731/2012); Stefan Hartmann (Nr. 0732/2012); Roland Maier (Nr. 0733/2012); Petar Petrov (Nr. 0734/2012); Ivan Peev (Nr. 0735/2012); S. H. Samuel (Nr. 0736/2012); Martin Arnould (WWF France - Antenne de Lyon) (Nr. 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 paraksti) (Nr. 0738/2012); Marco Lamperti (Nr. 0739/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0740/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0741/2012); Michael Ashbrook (Nr. 0742/2012); Stefano Gasparri (Nr. 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (Nr. 0744/2012); Mauro Sbroggiò (Nr. 0745/2012); Bruce McKenzie (Nr. 0746/2012); Peter Evans (Nr. 0747/2012); Walter Keim (Nr. 0748/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0749/2012); Gennaro Papa (Nr. 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (Nr. 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 paraksts) (Nr. 0752/2012); Michael Miller (Nr. 0753/2012); Kunášek Alexander (Nr. 0754/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0755/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0756/2012); Andrzej Stępniewski (Nr. 0757/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (Nr. 0759/2012); Torsten Hanke (Nr. 0760/2012); Edward Zytka (Nr. 0761/2012); Florian Koczko (Nr. 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (Nr. 0763/2012); Sylwester Fiet (Nr. 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (Nr. 0765/2012); Martín Valenta (9 paraksti) (Nr. 0766/2012); Norbert Friedrichs (Nr. 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (Nr. 0768/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nr. 0770/2012); Maurizio Lancellotti (Nr. 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nr. 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (Nr. 0773/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0774/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (Nr. 0776/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 paraksti) (Nr. 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (Nr. 0779/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 paraksti) (Nr. 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (Nr. 0782/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0783/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0784/2012); Eva Urbano Romero (Nr. 0785/2012); Alfonso González Finat (Nr. 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (Nr. 0787/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (Nr. 0790/2012); Rita Herrmann (Nr. 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (Nr. 0792/2012); Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (Nr. 0793/2012); Laura Bergmann (Nr. 0794/2012); Klaus Pöchhacker (Nr. 0795/2012); Philipp Schmagold (Nr. 0796/2012); Petra Becker (Nr. 0797/2012); Ilias Zarkadas (Nr. 0798/2012); Ulrich Lobejäger (Nr. 0799/2012); Ralf Friedrich (Nr. 0800/2012); Andreas Mägdefrau (Nr. 0801/2012); Peter Möller (Nr. 0802/2012); Siegfried Keisler (Nr. 0803/2012); Gisela Nyquist (Nr. 0804/2012); Christina Andersson (Nr. 0805/2012); Margarita Radoynovska (Nr. 0806/2012); Michael Gross Hardt (Nr. 0807/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0808/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (Nr. 0810/2012); Eva Renner (Nr. 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nr. 0812/2012); Sohail Khan (Nr. 0813/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0814/2012); Cédric Flandre (Nr. 0815/2012); Robert Radford (Nr. 0816/2012); Dilan Aktas (Nr. 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (Nr. 0818/2012); Bruno Mongiardo (Nr. 0819/2012); Michael M J Kemp (Nr. 0820/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0821/2012); Maurizio Colace (Nr. 0822/2012); Daniela Polito (Nr. 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 paraksti) (Nr. 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (Nr. 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 paraksti) (Nr. 0826/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0827/2012); Gianni Marussich (Nr. 0828/2012); Patrick Kieffer (Nr. 0829/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (Nr. 0831/2012); Vincenzo Turino (Nr. 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (Nr. 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 paraksti) (Nr. 0834/2012); Anne-Marie Struggles (Nr. 0835/2012); Martin Cunniffe (Nr. 0836/2012); Jennifer Ajufo (Nr. 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (Nr. 0838/2012).


14. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC 12/2012 (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu Tiesa ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem 1/2012 un 2/2012 – Vispārējais budžets – 2012. finanšu gads.


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), un Regulu (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - BUDG komiteja - Referents: Göran Färm (A7-0150/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Brian Simpson (A7-0162/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētu tiešo maksājumu piemērošanu 2013. gadā (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību uzraudzību un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - ECON komiteja - Referents: Othmar Karas (A7-0170/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - ECON komiteja - Referents: Othmar Karas (A7-0171/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Paweł Zalewski (A7-0175/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par pašreizējā ES un Krievijas partnerības un sadarbības nolīgumā paredzēto pakalpojumu tirdzniecības saistību saglabāšanu (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Gianluca Susta (A7-0176/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību, un Protokola noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par tehnisko kārtību atbilstoši minētajam Nolīgumam (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inese Vaidere (A7-0177/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par izvedmuitas ieviešanu vai palielināšanu izejvielām (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inese Vaidere (A7-0178/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - PECH komiteja - Referente: Anna Rosbach (A7-0180/2012).

- Ziņojums par tirdzniecības aspektiem Austrumu partnerībā (2011/2306(INI)) - INTA komiteja - Referents: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012).

- ***I Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu (02074/2011[01] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - JURI komiteja - Referente: Alexandra Thein (A7-0185/2012).

- Ziņojums par Eiropas pievilcību investīcijām (2011/2288(INI)) - ECON komiteja - Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012).

- Ziņojums par ES tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā (2011/2297(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Richard Seeber (A7-0192/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006 (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par piekļuvi banku pamatpakalpojumiem (2012/2055(INI)) - ECON komiteja - Referents: Jürgen Klute (A7-0197/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas un piemērošanas datumiem un dažu direktīvu atcelšanas datumu (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - ECON komiteja - Referente: Sharon Bowles (A7-0198/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Renate Weber (A7-0200/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 64/432/EEK attiecībā uz elektroniskām datubāzēm, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Sophie Auconie (A7-0201/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A7-0204/2012).

- Ziņojums par eCall — jaunu tālruņa līnijas 112 pakalpojumu iedzīvotājiem (2012/2056(INI)) - IMCO komiteja - TRAN komiteja - Referente: Olga Sehnalová - Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projektu, III iedaļa — Komisija (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Francesca Balzani (A7-0206/2012).

- Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2013. finanšu gada budžeta projektu (2012/2016(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Giovanni La Via (A7-0215/2012).

- Ziņojums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.-2015. gadam (2012/2043(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Marit Paulsen (A7-0216/2012).

- Ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju attīstību: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (2011/2179(INI)) - REGI komiteja - Referents: François Alfonsi (A7-0219/2012).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Debora Serracchiani (A7-0196/2012).

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi un Gianluca Susta. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem priekšlikumiem sistēmiskās finanšu krīzes pārvarēšanai un reālās ekonomikas aktivizēšanai ar ieguldījumiem izaugsmei un attīstībai (B7-0336/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto un Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par prasībām neatbilstošu Parmigiano Reggiano un Grana Padano sieru izņemšanu no tirgus (B7-0337/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas bankas projekta izplatīšanu Eiropā (B7-0338/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par uzņēmēju elektronisko portfolio (Electronic Entrepreneur Portfolios – e2-p) projekta izplatīšanu Eiropā (B7-0339/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par likumprojekta „Cents par izsmēķi” piemērošanu dalībvalstīs (B7-0340/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par aizsardzību pret ieslīgšanu pārmērīgās parādsaistībās (B7-0342/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par projektu „Leonardo” jauniešiem, kas sirgst ar Dauna sindromu (B7-0343/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par projekta "Lybra" izplatīšanu Eiropā (B7-0344/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE


16. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2012. gada jūlija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 491.927/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

PPE un S&D grupu pieprasījums pārcelt kopīgās debates par Eiropas patentu (GDKP 127., 129. un 128. punkts).

Uzstājās Bernhard Rapkay (referents), kas pieprasījumu pamatoja, un Klaus-Heiner Lehne (referents), kurš to atbalstīja.

Sēdes vadītājs atgādināja pēdējos ar šo tematu saistītos notikumus un paziņoja, ka Eiropas Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos pirmajā lasījumā.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


S&D grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā debates par mutiski atbildamo jautājumu “ES un Izraēlas nolīgums par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu“, kas sākotnēji bija paredzētas ceturtdien (GDKP 156. punkts).

Uzstājās Vital Moreira, kas pieprasījumu pamatoja.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


PPE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus, pēc kuriem notiktu debates par politisko situāciju Rumānijā.

Uzstājās Manfred Weber, kas pieprasījumu pamatoja, Theodor Dumitru Stolojan, kurš to atbalstīja, un Adina-Ioana Vălean, kura pret to iebilda.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (113 par, 154 pret, 22 atturas).

Trešdiena

Sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu ierosināja mainīt debašu virsrakstu “Šengena - nelikumīgā kontrole pie iekšējām robežām“ (GDKP 162. punkts) uz “Šengenas noteikumu pārkāpumi“.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

Sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu ierosināja mainīt debašu virsrakstu “Baltkrievija, it īpaši Andrzej Poczobut lieta“ (GDKP 164. punkts) uz “Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta“.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


17. Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Debora Serracchiani (A7-0196/2012).

Debora Serracchiani iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Werner Kuhn PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa un Antonio Cancian.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos un Janusz Władysław Zemke.

Uzstājās Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.5. punkts.


18. Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012).

Silvia-Adriana Ţicău iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Jim Higgins PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Philip Bradbourn ECR grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Mathieu Grosch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška un Antonio Cancian.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās John Bufton un Georges Bach.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons un Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Siim Kallas un Silvia-Adriana Ţicău.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.6. punkts.


19. Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012).

Jürgen Creutzmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Maria Badia i Cutchet (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Marielle Gallo PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Christian Engström Verts/ALE grupas vārdā, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati un María Irigoyen Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer un Elena Băsescu.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Jürgen Creutzmann.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.7. punkts.


20. ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā (debates)

Ziņojums par ES tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā [2011/2297(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Richard Seeber (A7-0192/2012).

Richard Seeber iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Nikolaos Chountis (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Horst Schnellhardt PPE grupas vārdā, Edite Estrela S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Sandrine Bélier Verts/ALE grupas vārdā, Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Csanád Szegedi, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat un Andreas Mölzer.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Christa Klaß, Inés Ayala Sender, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira un Åsa Westlund.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines un Seán Kelly.

Uzstājās Janez Potočnik un Richard Seeber.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.8. punkts.


21. Parlamenta sastāvs

Francijas kompetentās iestādes ir sniegušas šādu informāciju.

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem par Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanām Nora Berra, kura ievēlēta Dienvidaustrumu vēlēšanu apgabalā un kuru uz laiku, kamēr viņa Francijas valdībā veica valsts sekretāra amata pienākumus, Eiropas Parlamentā aizstāja Michel Dantin, no jauna uzņemas savas Eiropas Parlamenta deputāta pilnvaras, sākot ar 2012. gada 16. jūniju.

Damien Abad un Estelle Grelier ir ievēlēti par Francijas Nacionālās asamblejas locekļiem. Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, un paziņoja, ka šo deputātu vietas ir atbrīvojušās, sākot ar 2012. gada 17. jūniju.

Isabelle Thomas ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Stéphane Le Foll vietā, sākot ar 2012. gada 16. maiju.

Jean-Louis Cottigny ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Estelle Grelier vietā, sākot ar 2012. gada 17. jūniju.

Michel Dantin ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Damien Abad vietā, sākot ar 2012. gada 17. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny un Michel Dantin pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender un Joseph Cuschieri.


23. Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.-2015. gadam [2012/2043(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Marit Paulsen (A7-0216/2012).

Marit Paulsen iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà un Jaroslav Paška.

Uzstājās John Dalli (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 4. jūlija protokola 7.13. punkts.


24. eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem (īss izklāsts)

Ziņojums par eCall — jaunu tālruņa līnijas 112 pakalpojumu iedzīvotājiem [2012/2056(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja - Transporta un tūrisma komiteja. Līdzreferenti: Dieter-Lebrecht Koch un Olga Sehnalová (A7-0205/2012).

Dieter-Lebrecht Koch un Olga Sehnalová iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.9. punkts.


25. Eiropas pievilcība investīcijām (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas pievilcību investīcijām [2011/2288(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu un Mojca Kleva.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.10. punkts.


26. Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā (īss izklāsts)

Ziņojums par tirdzniecības aspektiem Austrumu partnerībā [2011/2306(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012).

Miloslav Ransdorf iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu un Jaroslav Paška.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.11. punkts.


27. ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (īss izklāsts)

Ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju attīstību: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā [2011/2179(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: François Alfonsi (A7-0219/2012).

François Alfonsi iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Elena Băsescu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 3. jūlija protokola 6.4. punkts.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 491.927/OJMA).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika