Indiċi 
Minuti
PDF 242kWORD 199k
It-Tnejn, 2 ta' Lulju 2012 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 5.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 6.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja
 10.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti
 11.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 12.Mistoqsijiet għal tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 13.Petizzjonijiet
 14.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 15.Dokumenti mressqa
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Żona ferrovjarja unika Ewropea ***II (dibattitu)
 18.Apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq ***I (dibattitu)
 19.L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ***I (dibattitu)
 20.L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-Parlament
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali (preżentazzjoni qasira)
 24.eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini (preżentazzjoni qasira)
 25.L-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 26.Aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant (preżentazzjoni qasira)
 27.Evoluzzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE: Prassi Attwali u Prospettivi Futuri, b'mod partikolari fil-Mediterran (preżentazzjoni qasira)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

Tkellmet Sonia Alfano, li indikat li kienet assenti matul l-aħħar sessjoni plenarja minħabba li kienet ġiet mistiedna min-Nazzjonijiet Uniti fil-kapaċità tagħha ta' President tal-Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar id-destituzzjoni reċenti min-naħa tal-Parlament tal-Paragwaj tal-President Président Fernando Lugo u fisser it-tħassib tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni. Indika li l-Parlament se jqis il-possibilità li jibgħat delegazzjoni hemmhekk.


4. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti tal-Awstrija indirizzaw lill-Parlament talba għat-tneħħija tal-immunità parlametnari ta' Martin Ehrenhauser fl-ambitu ta' proċediment li għaddej fil-Qrati ta' Vjenna.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat JURI, skont l-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


5. Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

Clemente Mastella ppreżenta talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi tiegħu, fil-qafas ta' proċedimenti kontra tiegħu quddiem il-Qorti ta' Benevento.

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba tressqet lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


6. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat kompetenti ressaq il-corrigendum li ġej ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

Emenda (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari nhar id-29 ta' Marzu 2012 invista tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (P7_TA-PROV(2012)0106COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


7. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Il-President informa lill-Parlament, skont l-Artikolu 211(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 156(1) tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li ġie interpellat dwar l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

"L-emendi jistgħu jiġu ffirmati elettronikament bħala parti minn proġett pilota li jinvolvi għadd limitat ta' kumitati parlamentari, bil-kundizzjoni, l-ewwel, li l-kumitati li jipparteċipaw fil-proġett ikunu qablu għal dan u, t-tieni, li jitqiegħdu fis-seħħ miżuri xierqa biex tkun żgurata l-awtentiċità tal-firem."

Jekk ma ssirx oġġezzjoni għal din l-interpretazzjoni minn xi grupp politiku jew minn mill-inqas 40 Membru tal-Parlament (l-Artikolu 211(4), tar-Regoli ta' Proċedura), qabel l-adozzjoni tal-Minuti ta' din is-sessjoni, se titqies bħala adottata. F'każ kuntrarju, se titressaq għall-votazzjoni tal-Parlament.


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi GUE/NGL u Verts/ALE:

Kumitat ENVI: Martina Anderson

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja: Martina Anderson

Kumitat AFET: Karim Zeribi

Kumitat ECON: Jean-Paul Besset

Kumitat REGI: Jean-Jacob Bicep minflok Jean-Paul Besset

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Jean-Jacob Bicep minflok José Bové

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Karim Zeribi

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: Karim Zeribi.

Dawn il-ħatriet se jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi u taħlitiet perikolużi, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (riformulazzjoni) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi (tfassil mill-ġdid) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta' strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta' Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar emendi għall-Ftehim li Jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (il-BERŻ) li jwessgħu l-ambitu ġeografiku tal-operazzjonijiet tal-BERŻ għar-reġjun tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru meħtieġ ta' firem, skont l-Artikolu 123(5) tar-Regoli ta' Proċedura.


11. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Marzu I u II 2012 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


12. Mistoqsijiet għal tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura)

- (O-000129/2012) mressqa minn Vital Moreira, f'isem il-Kumitat INTA, et Elmar Brok, f'isem il-Kumitat AFET, lill-Kummissjoni: Ftehim KE/Iżrael - Valutazzjoni ta' Konformità u Aċċettazzjoni (CAA) tal-Prodotti Industrijali; Protokoll Adizzjonali għall-Ftehim Ewro-Mediterranju (B7-0119/2012);

- (O-000127/2012) mressqa minn Gabriel Mato Adrover, f'isem il-Kumitat PECH, lill-Kummissjoni: It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni CITES (B7-0120/2012).

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin u Kristian Vigenin, dwar il-protezzjoni tad-dniefel fil-Baħar l-Iswed (0023/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, dwar il-protezzjoni tal-patrimonju storiku, ekonomiku, produttiv u kulturali kostitwit mill-mogħdijiet fil-baċin tal-Mediterran (0024/2012).


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 29 ta' Ġunju 2012

Raphael Murswieck (nru 0723/2012); Herwig Dittrich (nru 0724/2012); Monika Kleckner (nru 0725/2012); Georg Hinzen (nru 0726/2012); Sabrina Traumuller (nru 0727/2012); Rudi Clemens (nru 0728/2012); Klaus Heise (nru 0729/2012); Stefan Hartmann (nru 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (nru 0731/2012); Stefan Hartmann (nru 0732/2012); Roland Maier (nru 0733/2012); Petar Petrov (nru 0734/2012); Ivan Peev (nru 0735/2012); S. H. Samuel (nru 0736/2012); Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (nru 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 firem) (nru 0738/2012); Marco Lamperti (nru 0739/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0740/2012); (isem kundifenzjali) (nru 0741/2012); Michael Ashbrook (nru 0742/2012); Stefano Gasparri (nru 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (nru 0744/2012); Mauro Sbroggiò (nru 0745/2012); Bruce McKenzie (nru 0746/2012); Peter Evans (nru 0747/2012); Walter Keim (nru 0748/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0749/2012); Gennaro Papa (nru 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (nru 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 firem) (nru 0752/2012); Michael Miller (nru 0753/2012); Kunášek Alexander (nru 0754/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0755/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0756/2012); Andrzej Stępniewski (nru 0757/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (nru 0759/2012); Torsten Hanke (nru 0760/2012); Edward Zytka (nru 0761/2012); Florian Koczko (nru 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (nru 0763/2012); Sylwester Fiet (nru 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (nru 0765/2012); Martín Valenta (9 firem) (nru 0766/2012); Norbert Friedrichs (nru 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (nru 0768/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nru 0770/2012); Maurizio Lancellotti (nru 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nru 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (nru 0773/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0774/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (nru 0776/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 firem) (nru 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (nru 0779/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 firem) (nru 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (nru 0782/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0783/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0784/2012); Eva Urbano Romero (nru 0785/2012); Alfonso González Finat (nru 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (nru 0787/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nru 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (nru 0790/2012); Rita Herrmann (nru 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (nru 0792/2012); Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (nru 0793/2012); Laura Bergmann (nru 0794/2012); Klaus Pöchhacker (nru 0795/2012); Philipp Schmagold (nru 0796/2012); Petra Becker (nru 0797/2012); Ilias Zarkadas (nru 0798/2012); Ulrich Lobejäger (nru 0799/2012); Ralf Friedrich (nru 0800/2012); Andreas Mägdefrau (nru 0801/2012); Peter Möller (nru 0802/2012); Siegfried Keisler (nru 0803/2012); Gisela Nyquist (nru 0804/2012); Christina Andersson (nru 0805/2012); Margarita Radoynovska (nru 0806/2012); Michael Gross Hardt (nru 0807/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0808/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (nru 0810/2012); Eva Renner (nru 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nru 0812/2012); Sohail Khan (nru 0813/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0814/2012); Cédric Flandre (nru 0815/2012); Robert Radford (nru 0816/2012); Dilan Aktas (nru 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (nru 0818/2012); Bruno Mongiardo (nru 0819/2012); Michael M J Kemp (nru 0820/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0821/2012); Maurizio Colace (nru 0822/2012); Daniela Polito (nru 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 firem) (nru 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (nru 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 firem) (nru 0826/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0827/2012); Gianni Marussich (nru 0828/2012); Patrick Kieffer (nru 0829/2012); (isem kunfidenzjali) (nru 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (nru 0831/2012); Vincenzo Turino (nru 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (nru 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 firem) (nru 0834/2012); Anne-Marie Struggles (nru 0835/2012); Martin Cunniffe (nru 0836/2012); Jennifer Ajufo (nru 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (nru 0838/2012).


14. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 12/2012 (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

Skont it-termini tal-Artikolu 22, paragrafu 2, tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja informat lill-awtorità baġitarja bit-trasferimenti ta' approprijazzjonijiet 1/2012 u 2/2012 – Baġit Ġenerali – Eżerċizzju 2012.


15. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 dwar l-applikazzjoni ta’ pagamenti diretti lill-bdiewa fir-rigward tas-sena 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni attwali bejn l-UE u r-Russja (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim f'għamla ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa b'rabta mal-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-Unjoni Ewropea u l-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-modalitajiet tekniċi skont dak il-Ftehim (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda ta' dazji tal-esportazzjoni fuq materja prima (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar miżuri ta’ ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Abbozz ta’ rapport dwar l-aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant (2011/2306(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***IRapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Anness I tiegħu (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Rapport dwar l-attrattiva tal-investimenti fl-Ewropa (2011/2288(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, qabel l-adozzjoni ta' approċċ globali neċessarju għall-isfidi Ewropej rigward l-ilma (2011/2297(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Aċċess għas-Servizzi Bankarji Bażiċi (2012/2055(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlaent Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) rigward id-dati tat-traspożizzjoni tagħha u l-applikazzjoni u d-data tar-revoka ta' ċerti Direttivi (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 sabiex jipprovdi regoli komuni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli tal-fruntieri fil-fruntieri interni f'ċirkostanzi eċċezzjonali (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***IRapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE fir-rigward tad-databases tal-kompjuter li huma parti min-netwerks ta’ sorveljanza fl-Istati Membri (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0204/2012)

- Rapport ecall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini (2012/2056(INI)) - Kumitat IMCO - Kumitat TRAN - Rapporteur: Olga Sehnalová - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2013 (2012/2016(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Rapport dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 (2012/2043(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Rapport L-evoluzzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE: Prassi attwali u prospettivi futuri, b’mod partikolari fil-Mediterran (2011/2179(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***IIRakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (Riformulazzjoni) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi u Gianluca Susta. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar proposti ġodda biex tkun miġġielda l-kriżi finanzjarja sistemika u biex tkun attivata l-ekonomija reali permezz tal-investimenti għat-tkabbir u l-iżvilupp (B7-0336/2012)

irreferut

responsabbli :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto u Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-irtirar mis-suq ta' forom ta' parmigiano reggiano u ta' grana padano mhux kummerċjabbli (B7-0337/2012)

irreferut

responsabbli :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni fl-Ewropa tal-proġett tal-Bank tal-Ikel (B7-0338/2012)

irreferut

responsabbli :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni fl-Ewropa tal-proġett "Portafolji Intraprenditorjali Elettroniċi – e2-p" (B7-0339/2012)

irreferut

responsabbli :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni tal-proposta leġiżlattiva "Penny for Butt" fl-Istati Membri (B7-0340/2012)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni taċ-ċittadini mid-dejn żejjed (B7-0342/2012)

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Proġett Leonardo għat-tfal affettwati mis-sindromu ta' Down (B7-0343/2012)

irreferut

responsabbli :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni tal-proġett Lybra fl-Ewropa (B7-0344/2012)

irreferut

responsabbli :

ITRE


16. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Lulju 2012 (PE 491.927/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet imsemmija hawn taħt (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Talba tal-Gruppi PPE u S&D ħalli jkun pospost id-dibattitu konġunt dwar il-Privattiva Ewropea (punti 127, 129 u 128 tal-Abbozz tal-Aġenda).

Tkellmu Bernhard Rapkay (rapporteur), li ta l-ġustifikazzjoni għat-talba, u Klaus-Heiner Lehne (rapporteur) li appoġġjaha.

Il-President fakkar l-aħħar żviluppi fuq din il-kwestjoni u sab li ma hemmx aktar ftehim dwar l-ewwel qari bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Il-Parlament approva t-talba.


Talba tal-Grupp S&D ħalli jkun inkluż fl-aġenda d-dibattitu dwar il-mistoqsija orali dwar Il-ftehim bejn l-UE u l-Iżrael dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni ta' Prodotti Industrijali, li inizjalment kien previst għal nhar il-Ħamis (punt 156 tal-Abbozz tal-Aġenda).

Tkellem Vital Moreira, li ta l-ġustifikazzjoni għat-talba.

Il-Parlament approva t-talba.


Talba tal-Grupp PPE ħalli jkunu inklużi fl-aġenda d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni segwiti minn dibattitu dwar il-qagħda politika fir-Rumanja.

Tkellmu Manfred Weber, li ta l-ġustifikazzjoni għat-talba, Theodor Dumitru Stolojan, li appoġġjaha, u Adina-Ioana Vălean, li opponietha.

Il-Parlament ma laqax it-talba permezz tal-VE (113 favur, 154 kontra, 22 astensjonijiet).

L-Erbgħa

Il-President, bil-ftehim tal-gruppi politiċi, ippropona bidla fit-titlu tad-dibattitu minn Schengen – kontrolli illegali fil-fruntieri interni (punt 162 tal-Abbozz tal-Aġenda) għal Ksur tar-regoli Schengen.

Il-Parlament approva t-talba.

Il-Ħamis

Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura):

Il-President, bil-ftehim tal-gruppi politiċi, ippropona bidla fit-titlu tad-dibattitu minn Il-Belarus, b'mod partikolari il-każ ta' libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut (punt 164 tal-Abbozz tal-Aġenda) għal «Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut «

Il-Parlament approva t-talba.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


17. Żona ferrovjarja unika Ewropea ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (Riformulazzjoni) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Debora Serracchiani ppreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Werner Kuhn f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa u Antonio Cancian.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos u Janusz Władysław Zemke.

Tkellem Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


18. Apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Jim Higgins f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Philip Bradbourn f'isem il-Grupp ECR, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Mathieu Grosch, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška u Antonio Cancian.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Tkellmu John Bufton u Georges Bach.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons u Sergio Gaetano Cofferati.

Tkellmu Siim Kallas u Silvia-Adriana Ţicău.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


19. L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Jürgen Creutzmann ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Maria Badia i Cutchet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Marielle Gallo f'isem il-Grupp PPE, Anna Hedh f'isem il-Grupp S&D, Christian Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati u María Irigoyen Pérez.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer u Elena Băsescu.

Tkellmu Algirdas Šemeta u Jürgen Creutzmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


20. L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, qabel l-adozzjoni ta' approċċ globali neċessarju għall-isfidi Ewropej rigward l-ilma [2011/2297(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Nikolaos Chountis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Horst Schnellhardt f'isem il-Grupp PPE, Edite Estrela f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Sandrine Bélier f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miroslav Ouzký f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Csanád Szegedi Membru mhux affiljat, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat u Andreas Mölzer

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellmu Christa Klaß, Inés Ayala Sender, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira u Åsa Westlund.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines u Seán Kelly.

Tkellmu Janez Potočnik u Richard Seeber.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


21. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti ta' Franza kkomunikaw dan li ġej:

F'konformità mal-leġiżlazzjoni Franċiża relattiva għall-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew, Nora Berra, eletta mid-distrett tax-Xlokk u li postha ttieħed fil-Parlament Ewropew minn Michel Dantin għad-durata tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu ta' Segretarju tal-Istat fi ħdan il-Gvern Franċiż, tassumi l-mandat tagħha ta' Membru tal-Parlament Ewropew b'effett mis-16 ta' Ġunju 2012.

Damien Abad u Estelle Grelier kienu eletti membri tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Il-Parlament jieħu nota li, skont it-termini tal-artikolu 7, paragrafu 2, tal-Att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew bis-suffraġju universali dirett, din il-funzjoni hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew u jikkonstata li s-siġġu tagħhom tbattal b'effett mis-17 ta' Ġunju 2012.

Isabelle Thomas kienet eletta membru tal-Parlament Ewropew u ħadet post Stéphane Le Foll b'effett mis-16 ta' Mejju 2012.

Jean-Louis Cottigny kien elett Membru tal-Parlament Ewropew u ħa post Estelle Grelier b'effett mis-17 ta' Ġunju 2012.

Michel Dantin kien elett Membru tal-Parlament Ewropew u ħa post Damien Abad b'effett mis-17 ta' Ġunju 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny et Michel Dantin jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender u Joseph Cuschieri.


23. L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 [2012/2043(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Marit Paulsen għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà u Jaroslav Paška.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: 4 ta' Lulju 2012.


24. eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini [2012/2056(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Korapporteurs: Dieter-Lebrecht Koch u Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Dieter-Lebrecht Koch u Olga Sehnalová għamlu l-preżentazzjoni.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


25. L-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa [2011/2288(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu u Mojca Kleva.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


26. Aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant [2011/2306(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Miloslav Ransdorf għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu u Jaroslav Paška.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


27. Evoluzzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE: Prassi Attwali u Prospettivi Futuri, b'mod partikolari fil-Mediterran (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-evoluzzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE: Prassi attwali u prospettivi futuri, b’mod partikolari fil-Mediterran [2011/2179(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: François Alfonsi (A7-0219/2012)

François Alfonsi għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Elena Băsescu.

Tkellem Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: 3 ta' Lulju 2012.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 491.927/OJMA).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza