Index 
Notulen
PDF 230kWORD 167k
Maandag 2 juli 2012 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 10.Vervallen schriftelijke verklaringen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening)
 13.Verzoekschriften
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Eén Europese spoorwegruimte ***II (debat)
 18.Controleapparaat in het wegvervoer ***I (debat)
 19.Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane ***I (debat)
 20.Uitvoering van de EU-waterwetgeving (debat)
 21.Samenstelling Parlement
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren (korte presentatie)
 24.eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers (korte presentatie)
 25.Aantrekkelijkheid van investeren in Europa (korte presentatie)
 26.Handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap (korte presentatie)
 27.Ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied (korte presentatie)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door Sonia Alfano, die mededeelt dat zij tijdens de laatste plenaire vergadering afwezig was, omdat zij als voorzitter van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van het Europees Parlement door de Verenigde Naties was uitgenodigd.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over het feit dat het Paraguayaanse parlement onlangs president Fernando Lugo heeft afgezet en brengt de ongerustheid van het Parlement over de situatie tot uiting over. Hij deelt mede dat het Parlement de mogelijkheid zal bestuderen om een delegatie naar het land te sturen.


4. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben bij het Parlement een verzoek ingediend om opheffing van de parlementaire immuniteit van Martin Ehrenhauser in het kader van een bij het Parket van Wenen lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


5. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Clemente Mastella heeft een verzoek ingediend om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten in het kader van een strafrechtelijke procedure bij de rechtbank van Benevento.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) op het standpunt van het Parlement vastgesteld in eerste lezing op 29 maart 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr .../2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (P7_TA-PROV(2012)0106COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.


7. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 211, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 156, lid 1, tweede alinea, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Amendementen kunnen langs elektronische weg ondertekend worden in het kader van een proefproject met een beperkt aantal parlementaire commissies op voorwaarde, enerzijds, dat de deelnemende commissies hun toestemming hebben gegeven en, anderzijds, dat gepaste maatregelen zijn getroffen om de authenticiteit van de handtekeningen te garanderen."

Indien deze interpretatie niet vóór de opening van de vergadering van morgen, dinsdag 3 juli, door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 211, lid 4, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL-Fractie en de Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Martina Anderson

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië: Martina Anderson

Commissie AFET: Karim Zeribi

Commissie ECON: Jean-Paul Besset

Commissie REGI: Jean-Jacob Bicep in de plaats van Jean-Paul Besset

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Jean-Jacob Bicep in de plaats van José Bové

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Karim Zeribi

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Karim Zeribi.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikking) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (herschikking) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van euromunten (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende wijzigingen in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) waardoor het geografische werkingsgebied van de werkzaamheden van de EBWO wordt uitgebreid tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 123, lid 5, van het Reglement te vervallen.


11. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de door het Parlement tijdens de vergaderperioden van maart I en II 2012 aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) vragen met verzoek om mondeling antwoord (artikel 115 van het Reglement)

- (O-000129/2012) van Vital Moreira, namens de Commissie INTA, en Elmar Brok, namens de Commissie AFET, aan de Commissie: Overeenkomst EG-Israël - Overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (CAA), aanvullend protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst (B7-0119/2012);

- (O-000127/2012) van Gabriel Mato Adrover, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Hoe scheepsbevrachting de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de Cites-overeenkomst op de helling zet (B7-0120/2012).

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin en Kristian Vigenin, over de bescherming van dolfijnen in de Zwarte Zee (0023/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, over de bescherming van het historische, economische en culturele erfgoed van de driften in het Middellandse Zeegbied (0024/2012).


13. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 29 juni 2012

Raphael Murswieck (nr. 0723/2012); Herwig Dittrich (nr. 0724/2012); Monika Kleckner (nr. 0725/2012); Georg Hinzen (nr. 0726/2012); Sabrina Traumuller (nr. 0727/2012); Rudi Clemens (nr. 0728/2012); Klaus Heise (nr. 0729/2012); Stefan Hartmann (nr. 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (nr. 0731/2012); Stefan Hartmann (nr. 0732/2012); Roland Maier (nr. 0733/2012); Petar Petrov (nr. 0734/2012); Ivan Peev (nr. 0735/2012); S. H. Samuel (nr. 0736/2012); Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (nr. 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 handtekeningen) (nr. 0738/2012); Marco Lamperti (nr. 0739/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0740/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0741/2012); Michael Ashbrook (nr. 0742/2012); Stefano Gasparri (nr. 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (nr. 0744/2012); Mauro Sbroggiò (nr. 0745/2012); Bruce McKenzie (nr. 0746/2012); Peter Evans (nr. 0747/2012); Walter Keim (nr. 0748/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0749/2012); Gennaro Papa (nr. 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (nr. 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 handtekeningen) (nr. 0752/2012); Michael Miller (nr. 0753/2012); Kunášek Alexander (nr. 0754/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0755/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0756/2012); Andrzej Stępniewski (nr. 0757/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (nr. 0759/2012); Torsten Hanke (nr. 0760/2012); Edward Zytka (nr. 0761/2012); Florian Koczko (nr. 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (nr. 0763/2012); Sylwester Fiet (nr. 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (nr. 0765/2012); Martín Valenta (9 handtekeningen) (nr. 0766/2012); Norbert Friedrichs (nr. 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (nr. 0768/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0770/2012); Maurizio Lancellotti (nr. 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (nr. 0773/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0774/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (nr. 0776/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 handtekeningen) (nr. 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (nr. 0779/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 handtekeningen) (nr. 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (nr. 0782/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0783/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0784/2012); Eva Urbano Romero (nr. 0785/2012); Alfonso González Finat (nr. 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (nr. 0787/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (nr. 0790/2012); Rita Herrmann (nr. 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (nr. 0792/2012); Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (nr. 0793/2012); Laura Bergmann (nr. 0794/2012); Klaus Pöchhacker (nr. 0795/2012); Philipp Schmagold (nr. 0796/2012); Petra Becker (nr. 0797/2012); Ilias Zarkadas (nr. 0798/2012); Ulrich Lobejäger (nr. 0799/2012); Ralf Friedrich (nr. 0800/2012); Andreas Mägdefrau (nr. 0801/2012); Peter Möller (nr. 0802/2012); Siegfried Keisler (nr. 0803/2012); Gisela Nyquist (nr. 0804/2012); Christina Andersson (nr. 0805/2012); Margarita Radoynovska (nr. 0806/2012); Michael Gross Hardt (nr. 0807/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0808/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (nr. 0810/2012); Eva Renner (nr. 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 0812/2012); Sohail Khan (nr. 0813/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0814/2012); Cédric Flandre (nr. 0815/2012); Robert Radford (nr. 0816/2012); Dilan Aktas (nr. 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (nr. 0818/2012); Bruno Mongiardo (nr. 0819/2012); Michael M J Kemp (nr. 0820/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0821/2012); Maurizio Colace (nr. 0822/2012); Daniela Polito (nr. 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 handtekeningen) (nr. 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (nr. 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 handtekeningen) (nr. 0826/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0827/2012); Gianni Marussich (nr. 0828/2012); Patrick Kieffer (nr. 0829/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (nr. 0831/2012); Vincenzo Turino (nr. 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (nr. 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 handtekeningen) (nr. 0834/2012); Anne-Marie Struggles (nr. 0835/2012); Martin Cunniffe (nr. 0836/2012); Jennifer Ajufo (nr. 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (nr. 0838/2012).


14. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2012 van de Commissie (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

Overeenkomstig artikel 22, lid 2, van het Financieel Reglement heeft het Hof van Justitie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de kredietoverschrijvingen 1/2012 en 2/2012 – Algemene begroting – Begrotingsjaar 2012.


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen tussen de Europese Unie en de Russische Federatie (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie met betrekking tot de handhaving van in de huidige Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland opgenomen verbintenissen inzake de handel in diensten (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en van het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de invoering of verhoging van uitvoerrechten op grondstoffen (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) 1967/2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Verslag over de handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap (2011/2306(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***I Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Verslag over de aantrekkelijkheid van investeren in Europa (2011/2288(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Verslag inzake de uitvoering van de EU-waterwetgeving in afwachting van een noodzakelijke algemene aanpak van de Europese uitdagingen op het gebied van water (2011/2297(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot basisbankdiensten (2012/2055(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) wat de omzettings- en toepassingsdatum ervan en de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen betreft (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad wat betreft de gecomputeriseerde gegevensbestanden die deel uitmaken van de netwerken van toezicht van de lidstaten (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0204/2012)

- Verslag over eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers (2012/2056(INI)) - Commissie IMCO - Commissie TRAN - Rapporteur: Olga Sehnalová - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Verslag inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2013 (2012/2016(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Verslag over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (2012/2043(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Verslag over de ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied (2011/2179(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) van de leden

2.1) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi en Gianluca Susta. Ontwerpresolutie over nieuwe voorstellen om de financiële systeemcrisis te bestrijden en de reële economie te stimuleren met investeringen in groei en ontwikkeling (B7-0336/2012)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto en Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over het uit de markt nemen van niet meer voor de verkoop geschikte parmigiano reggiano- en grana padano-kazen (B7-0337/2012)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over uitbreiding van het voedselbankproject tot Europa (B7-0338/2012)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over toepassing op Europese schaal van het project "Electronic Entrepreneur Portfolios - e2-p" (B7-0339/2012)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over overneming door de lidstaten van het wetsvoorstel "Penny for Butt" (B7-0340/2012)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over bescherming tegen te zware schuldenlast (B7-0342/2012)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over het Leonardo-project ten behoeve van kinderen met het syndroom van Down (B7-0343/2012)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over toepassing op Europese schaal van het Lybra-project (B7-0344/2012)

verwezen naar

ten principale :

ITRE


16. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli 2012 (PE 491.927/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de PPE-Fractie en de S&D-Fractie om de gecombineerde behandeling van het Europees octrooi uit te stellen (punten 127, 129 en 128 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Bernhard Rapkay (rapporteur), die het verzoek toelicht, en Klaus-Heiner Lehne (rapporteur) die het verzoek steunt.

De Voorzitter wijst op de laatste ontwikkelingen in dit dossier en stelt vast dat er niet langer een akkoord in eerste lezing tussen het Europees Parlement en de Raad bestaat.

Het Parlement willigt het verzoek in.


Verzoek van de S&D-Fractie om inschrijving op de agenda van het debat over de mondelinge vraag over de Overeenkomst EU-Israël inzake conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten, dat oorspronkelijk was gepland op donderdag (punt 156 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Vital Moreira, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.


Verzoek van de PPE-Fractie om inschrijving op de agenda van de verklaringen van de Raad en de Commissie gevolgd door een debat over de politieke situatie in Roemenië.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, die het verzoek toelicht, Theodor Dumitru Stolojan, die het verzoek steunt, en Adina-Ioana Vălean, die hiertegen gekant is.

Bij ES (113 vóór, 154 tegen, 22 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

De Voorzitter, met instemming van de fracties, stelt voor de titel van het debat over Schengen – illegale controles aan de binnengrenzen (punt 162 PDOJ) te veranderen in Overtredingen van de Schengenvoorschriften.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Donderdag

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement):

De Voorzitter, met instemming van de fracties, stelt voor de titel van het debat over Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut (punt 164 PDOJ) te veranderen in Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


17. Eén Europese spoorwegruimte ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Debora Serracchiani licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa en Antonio Cancian.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos en Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 3.7.2012.


18. Controleapparaat in het wegvervoer ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jim Higgins, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Mathieu Grosch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška en Antonio Cancian.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door John Bufton en Georges Bach.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 3.7.2012.


19. Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Jürgen Creutzmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Badia i Cutchet (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Marielle Gallo, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Christian Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati en María Irigoyen Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Jürgen Creutzmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 3.7.2012.


20. Uitvoering van de EU-waterwetgeving (debat)

Verslag over de uitvoering van de EU-waterwetgeving in afwachting van een noodzakelijke algemene aanpak van de Europese uitdagingen op het gebied van water [2011/2297(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nikolaos Chountis (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Horst Schnellhardt, namens de PPE-Fractie, Edite Estrela, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie, Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-fractiegebonden lid, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat en Andreas Mölzer

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christa Klaß, Inés Ayala Sender, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira en Åsa Westlund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Richard Seeber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 3.7.2012.


21. Samenstelling Parlement

De Franse autoriteiten hebben medegedeeld dat:

overeenkomstig de Franse wetgeving inzake de verkiezing van de leden van het Europees Parlement Nora Berra, die werd verkozen in het kiesdistrict Sud-Est en in het Europees Parlement werd vervangen door Michel Dantin voor de duur van de uitoefening van haar functie als staatssecretaris in de Franse regering, met ingang van 16 juni 2012 haar mandaat als lid van het Europees Parlement aantreedt.

Damien Abad en Estelle Grelier zijn tot lid van het Franse parlement verkozen. Daar deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement dat deze zetels vacant zijn met ingang van 17 juni 2012.

Isabelle Thomas is met ingang van 16 mei 2012 tot lid van het Parlement verkozen ter vervanging van Stéphane Le Foll.

Jean-Louis Cottigny is met ingang van 17 juni 2012 tot lid van het Parlement verkozen ter vervanging van Estelle Grelier.

Michel Dantin is met ingang van 17 juni 2012 tot lid van het Parlement verkozen ter vervanging van Damien Abad.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny en Michel Dantin, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender en Joseph Cuschieri.


23. Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren (korte presentatie)

De strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 [2012/2043(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Marit Paulsen presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 4.7.2012.


24. eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers (korte presentatie)

Verslag over eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers [2012/2056(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming - Commissie vervoer en toerisme. Corapporteurs: Dieter-Lebrecht Koch en Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Dieter-Lebrecht Koch en Olga Sehnalová presenteren het verslag.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 3.7.2012.


25. Aantrekkelijkheid van investeren in Europa (korte presentatie)

Verslag over de aantrekkelijkheid van investeren in Europa [2011/2288(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu en Mojca Kleva.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 3.7.2012.


26. Handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap (korte presentatie)

Verslag over de handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap [2011/2306(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Miloslav Ransdorf presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 3.7.2012.


27. Ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied (korte presentatie)

Verslag over de ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied [2011/2179(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: François Alfonsi (A7-0219/2012)

François Alfonsi presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 3.7.2012.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 491.927/OJMA).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Anni Podimata

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid