Index 
Proces-verbal
PDF 227kWORD 149k
Luni, 2 iulie 2012 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţia Preşedintelui
 4.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 5.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 6.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 10.Declaraţii scrise caduce
 11.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere)
 13.Petiţii
 14.Transferuri de credite
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Spaţiul feroviar unic european (reformare) ***II (dezbatere)
 18.Aparatura de înregistrare în transportul rutier ***I (dezbatere)
 19.Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale ***I (dezbatere)
 20.Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)
 21.Componenţa Parlamentului
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor (prezentare succintă)
 24.eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni (prezentare succintă)
 25.Atractivitatea investiţiilor în Europa (prezentare succintă)
 26.Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (prezentare succintă)
 27.Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana (prezentare succintă)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 29.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

A intervenit Sonia Alfano, care a indicat că a fost absentă în cursul celei de-a doua ședințe plenare dat fiind că a fost invitată de Națiunile Unite în calitatea sa de președintă a Comisiei speciale a Parlamentului European pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani.


3. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declarație cu privire la recenta destituire de către Parlamentul din Paraguay a președintelui Fernando Lugo și a exprimat îngrijorarea Parlamentului cu privire la situație. Președintele a indicat că Parlamentul va studia posibilitatea trimiterii unei delegații pe teren.


4. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autoritățile competente ale Austriei au adresat Parlamentului o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Martin Ehrenhauser în cadrul unei proceduri în instanță la parchetul din Viena.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


5. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Clemente Mastella a prezentat o cerere de apărare a imunității și privilegiilor sale în cadrul unei proceduri în instanță la tribunalul din Benevento.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


6. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 martie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții (P7_TA-PROV(2012)0106 - COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.


7. Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 156 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituţionale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziţiei respective.

„Amendamentele pot fi semnate în formă electronică în cadrul unui proiect pilot care implică un număr limitat de comisii parlamentare, cu condiţia ca, pe de o parte, comisiile care participă la proiect să-şi fi dat acordul şi, pe de altă parte, să fi fost luate măsuri adecvate în vederea asigurării autenticităţii semnăturilor.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] până la deschiderea şedinţei de mâine, marţi, 3 iulie, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.


8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului GUE/NGL şi Verts/ALE următoarele cereri de numire:

ENVI: Martina Anderson

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia: Martina Anderson

AFET: Karim Zeribi

ECON: Jean-Paul Besset

REGI: Jean-Jacob Bicep în locul lui Jean-Paul Besset

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Jean-Jacob Bicep în locul lui José Bové

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Karim Zeribi

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab: Karim Zeribi.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (reformare) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase (reformare) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind emiterea de monede euro (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind modificările aduse Acordului privind înfiinţarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operaţiunilor BERD la sudul şi estul Mării Mediterane (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Declaraţii scrise caduce

Întrucât nu au întrunit numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 au devenit caduce, în conformitate cu articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


11. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune martie I şi II 2012 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură)

- (O-000129/2012) adresată de Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, și Elmar Brok, în numele Comisiei AFET, Comisiei: Acordul CE-Israel - Evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA); Protocolul adițional la Acordul euro-mediteraneean (B7-0119/2012);

- (O-000127/2012) adresată de Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES (B7-0120/2012).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin şi Kristian Vigenin, privind protecția delfinilor din Marea Neagră (0023/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, referitoare la protecţia patrimoniului istoric, economic, productiv şi cultural legat de căile de transhumanţă din bazinul Mediteranei (0024/2012).


13. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

29 iunie 2012

Raphael Murswieck (nr. 0723/2012); Herwig Dittrich (nr. 0724/2012); Monika Kleckner (nr. 0725/2012); Georg Hinzen (nr. 0726/2012); Sabrina Traumuller (nr. 0727/2012); Rudi Clemens (nr. 0728/2012); Klaus Heise (nr. 0729/2012); Stefan Hartmann (nr. 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (nr. 0731/2012); Stefan Hartmann (nr. 0732/2012); Roland Maier (nr. 0733/2012); Petar Petrov (nr. 0734/2012); Ivan Peev (nr. 0735/2012); S. H. Samuel (nr. 0736/2012); Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (nr. 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 semnături) (nr. 0738/2012); Marco Lamperti (nr. 0739/2012); (nume confidențial) (nr. 0740/2012); (nume confidențial) (nr. 0741/2012); Michael Ashbrook (nr. 0742/2012); Stefano Gasparri (nr. 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (nr. 0744/2012); Mauro Sbroggiò (nr. 0745/2012); Bruce McKenzie (nr. 0746/2012); Peter Evans (nr. 0747/2012); Walter Keim (nr. 0748/2012); (nume confidențial) (nr. 0749/2012); Gennaro Papa (nr. 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (nr. 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 semnături) (nr. 0752/2012); Michael Miller (nr. 0753/2012); Kunášek Alexander (nr. 0754/2012); (nume confidențial) (nr. 0755/2012); (nume confidențial) (nr. 0756/2012); Andrzej Stępniewski (nr. 0757/2012); (nume confidențial) (nr. 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (nr. 0759/2012); Torsten Hanke (nr. 0760/2012); Edward Zytka (nr. 0761/2012); Florian Koczko (nr. 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (nr. 0763/2012); Sylwester Fiet (nr. 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (nr. 0765/2012); Martín Valenta (9 semnături) (nr. 0766/2012); Norbert Friedrichs (nr. 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (nr. 0768/2012); (nume confidențial) (nr. 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0770/2012); Maurizio Lancellotti (nr. 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (nr. 0773/2012); (nume confidențial) (nr. 0774/2012); (nume confidențial) (nr. 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (nr. 0776/2012); (nume confidențial) (nr. 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 semnături) (nr. 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (nr. 0779/2012); (nume confidențial) (nr. 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 semnături) (nr. 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (nr. 0782/2012); (nume confidențial) (nr. 0783/2012); (nume confidențial) (nr. 0784/2012); Eva Urbano Romero (nr. 0785/2012); Alfonso González Finat (nr. 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (nr. 0787/2012); (nume confidențial) (nr. 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (nr. 0790/2012); Rita Herrmann (nr. 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (nr. 0792/2012); Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (nr. 0793/2012); Laura Bergmann (nr. 0794/2012); Klaus Pöchhacker (nr. 0795/2012); Philipp Schmagold (nr. 0796/2012); Petra Becker (nr. 0797/2012); Ilias Zarkadas (nr. 0798/2012); Ulrich Lobejäger (nr. 0799/2012); Ralf Friedrich (nr. 0800/2012); Andreas Mägdefrau (nr. 0801/2012); Peter Möller (nr. 0802/2012); Siegfried Keisler (nr. 0803/2012); Gisela Nyquist (nr. 0804/2012); Christina Andersson (nr. 0805/2012); Margarita Radoynovska (nr. 0806/2012); Michael Gross Hardt (nr. 0807/2012); (nume confidențial) (nr. 0808/2012); (nume confidențial) (nr. 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (nr. 0810/2012); Eva Renner (nr. 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 0812/2012); Sohail Khan (nr. 0813/2012); (nume confidențial) (nr. 0814/2012); Cédric Flandre (nr. 0815/2012); Robert Radford (nr. 0816/2012); Dilan Aktas (nr. 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (nr. 0818/2012); Bruno Mongiardo (nr. 0819/2012); Michael M J Kemp (nr. 0820/2012); (nume confidențial) (nr. 0821/2012); Maurizio Colace (nr. 0822/2012); Daniela Polito (nr. 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 semnături) (nr. 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (nr. 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 semnături) (nr. 0826/2012); (nume confidențial) (nr. 0827/2012); Gianni Marussich (nr. 0828/2012); Patrick Kieffer (nr. 0829/2012); (nume confidențial) (nr. 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (nr. 0831/2012); Vincenzo Turino (nr. 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (nr. 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 semnături) (nr. 0834/2012); Anne-Marie Struggles (nr. 0835/2012); Martin Cunniffe (nr. 0836/2012); Jennifer Ajufo (nr. 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (nr. 0838/2012).


14. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 12/2012 aferente Comisiei (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din regulamentul financiar, Curtea de Justiție a informat autoritatea bugetară cu privire la transferurile de credite 1/2012 și 2/2012 – bugetul general – exercițiul financiar 2012.


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - BUDG - Raportor: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - TRAN - Raportor: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***I Raport referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru agricultori aferente anului 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - AGRI - Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - ECON - Raportor: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - ECON - Raportor: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între Uniunea Europeană și Federația Rusă (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - INTA - Raportor: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse cu privire la menținerea angajamentelor privind comerțul cu servicii din acordul actual de parteneriat și cooperare UE-Rusia (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - INTA - Raportor: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federația Rusă în Uniunea Europeană și a Protocolului între Uniunea Europeană și Guvernul Federației Ruse privind modalitățile tehnice adoptate în temeiul acordului menționat (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - INTA - Raportoare: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - INTA - Raportoare: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - PECH - Raportoare: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Raport referitor la aspectele comerciale ale Parteneriatului estic (2011/2306(INI)) - INTA - Raportor: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***I Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - JURI - Raportoare: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Raport referitor la atractivitatea investițiilor în Europa (2011/2288(INI)) - ECON - Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Raport referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind apa, înaintea adoptării unei abordări generale necesare a provocărilor cu care se confruntă Europa în domeniul apei (2011/2297(INI)) - ENVI - Raportor: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - TRAN - Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Raport Recomandări adresate Comisiei privind accesul la serviciile bancare de bază (2012/2055(INI)) - ECON - Raportor: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - LIBE - Raportoare: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - ENVI - Raportoare: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - INTA - Raportor: David Martin (A7-0204/2012)

- Raport referitor la eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni (2012/2056(INI)) - IMCO - TRAN - Raportoare: Olga Sehnalová - Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - BUDG - Raportoare: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2013 (2012/2016(BUD)) - BUDG - Raportor: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Raport referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (2012/2043(INI)) - AGRI - Raportoare: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Raport referitor la evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în regiunea mediteraneeană (2011/2179(INI)) - REGI - Raportor: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (Reformare) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - TRAN - Raportoare: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) de către deputaţi:

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi Gianluca Susta. Propunere de rezoluție referitoare la noi propuneri de combatere a crizei financiare sistemice și de stimulare a economiei reale prin investiții pentru creștere economică și dezvoltare (B7-0336/2012)

retrimis

fond :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la retragerea de pe piață a unor calupuri de brânzeturi parmigiano reggiano și grana padano care nu mai sunt comercializabile (B7-0337/2012)

retrimis

fond :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la extinderea în Europa a proiectului băncii de alimente (B7-0338/2012)

retrimis

fond :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea în Europa a proiectului „Electronic Entrepreneur Portfolios – e2-p” (B7-0339/2012)

retrimis

fond :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea proiectului de lege „Penny for Butt” în statele membre (B7-0340/2012)

retrimis

fond :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la protecția împotriva supraîndatorării (B7-0342/2012)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul Leonardo, destinat copiilor afectați de sindromul Down (B7-0343/2012)

retrimis

fond :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la extinderea în Europa a proiectului Lybra (B7-0344/2012)

retrimis

fond :

ITRE


16. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din iulie 2012 (PE 491.927/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi

Solicitare a Grupurilor PPE și S&D de a reporta discuția comună cu privire la brevetul european (punctele 127, 129 și 128 din PDOJ).

Au intervenit: Bernhard Rapkay (raportor), care a motivat solicitarea, și Klaus-Heiner Lehne (raportor) care a susținut-o.

Preşedintele a reamintit ultimele evoluții în acest dosar și a constatat că nu mai există un acord în primă lectură între Parlamentul European și Consiliu.

Parlamentul a aprobat cererea.


Solicitare a Grupului S&D de a înscrie pe ordinea de zi dezbaterea cu privire la întrebarea cu solicitare de răspuns oral întitulată Acordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, prevăzută înițial pentru joi (punctul 156 din PDOJ).

A intervenit Vital Moreira, care motivat solicitarea.

Parlamentul a aprobat cererea.


Solicitare a Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi unele declarații ale Consiliului și Comisiei, urmate de o dezbatere a situației politice din România.

Au intervenit: Manfred Weber, care a motivat solicitarea, Theodor Dumitru Stolojan, care a susținut-o, și Adina-Ioana Vălean, care s-a opus.

Cu VE (113 pentru, 154 împotrivă, 22 abţineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Preşedintele, cu acordul grupurilor politice, a propus schimbarea titlului dezbaterii privind Schengen - controale ilegale la frontierele interne (punctul 162 din PDOJ) în Încălcări ale normelor Schengen.

Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură):

Preşedintele, cu acordul grupurilor politice, a propus schimbarea titlului tezbaterii privind Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut (punctul 164 din PDOJ) în Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut.

Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


17. Spaţiul feroviar unic european (reformare) ***II (dezbatere)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (Reformare) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Debora Serracchiani a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa şi Antonio Cancian.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos şi Janusz Władysław Zemke.

A intervenit Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 din PV din 3.7.2012.


18. Aparatura de înregistrare în transportul rutier ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Jim Higgins, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Philip Bradbourn, în numele Grupului ECR, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Mathieu Grosch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška şi Antonio Cancian.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: John Bufton şi Georges Bach.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit: Siim Kallas şi Silvia-Adriana Ţicău.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 din PV din 3.7.2012.


19. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Jürgen Creutzmann şi-a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Maria Badia i Cutchet (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Marielle Gallo, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati şi María Irigoyen Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer şi Elena Băsescu.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Jürgen Creutzmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 din 3.7.2012.


20. Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind apa, înaintea adoptării unei abordări generale necesare a provocărilor cu care se confruntă Europa în domeniul apei [2011/2297(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Nikolaos Chountis (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Horst Schnellhardt, în numele Grupului PPE, Edite Estrela, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Miroslav Ouzký, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat şi Andreas Mölzer

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Christa Klaß, Inés Ayala Sender, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira et Åsa Westlund.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines şi Seán Kelly.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Richard Seeber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 din PV din 3.7.2012.


21. Componenţa Parlamentului

Autoritățile competente franceze au comunicat că:

În conformitate cu legislația franceză referitoare la alegerea deputaților în Parlamentul European, Nora Berra, aleasă în circumscripția de Sud-Est și înlocuită la Parlamentul European de Michel Dantin pe durata exercitării funcțiilor sale de Secretar de Stat în cadrul guvernului francez, și-a aumat mandatul ei de deputat în Parlamentul European cu efect de la 16 iunie 2012.

Damien Abad și Estelle Grelier au fost aleși membri ai Adunării Naționale franceze. Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și a constatat existența locurilor vacante cu efect de la 17 iunie 2012.

Isabelle Thomas a fost aleasă deputat în Parlamentul European, înlocuind-o pe Stéphane Le Foll, cu efect de la 16 mai 2012.

Jean-Louis Cottigny a fost ales deputat în Parlamentul European, înlocuind-o pe Estelle Grelier, cu efect de la 17 iunie 2012.

Michel Dantin a fost ales deputat în Parlamentul European, înlocuindu-l pe Damien Abad, cu efect de la 17 iunie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny et Michel Dantin se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


22. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender şi Joseph Cuschieri.


23. Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor (prezentare succintă)

Raport referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecţia şi bunăstarea animalelor 2012-2015 [2012/2043(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Marit Paulsen a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà şi Jaroslav Paška.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.13 din 4.7.2012.


24. eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni (prezentare succintă)

Raport referitor la eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni [2012/2056(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor - Comisia pentru transport şi turism. Coraportori: Dieter-Lebrecht Koch şi Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Dieter-Lebrecht Koch şi Olga Sehnalová au făcut prezentarea.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast şi Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.9 din PV din 3.7.2012.


25. Atractivitatea investiţiilor în Europa (prezentare succintă)

Raport referitor la atractivitatea investițiilor în Europa [2011/2288(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu şi Mojca Kleva.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.10 din PV din 3.7.2012.


26. Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (prezentare succintă)

Raport referitor la aspectele comerciale ale Parteneriatului estic [2011/2306(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Miloslav Ransdorf a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu şi Jaroslav Paška.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.11 din PV din 3.7.2012.


27. Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana (prezentare succintă)

Raport referitor la evoluţia strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală şi perspectivele, în special în regiunea mediteraneeană [2011/2179(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: François Alfonsi (A7-0219/2012)

François Alfonsi a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou şi Elena Băsescu.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.4 din PV din 3.7.2012.


28. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 491.927/OJMA).


29. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

Secretare General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate