Zoznam 
Zápisnica
PDF 230kWORD 200k
Pondelok, 2. júla 2012 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 5.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 6.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 10.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 11.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 13.Petície
 14.Presun rozpočtových prostriedkov
 15.Predložené dokumenty
 16.Program práce
 17.Jednotný európsky železničný priestor ***II (rozprava)
 18.Záznamové zariadenie vcestnej doprave ***I (rozprava)
 19.Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I (rozprava)
 20.Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd (rozprava)
 21.Zloženie Parlamentu
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat (stručná prezentácia)
 24.Systém eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (stručná prezentácia)
 25.Atraktivita investovania v Európe (stručná prezentácia)
 26.Obchodné aspekty Východného partnerstva (stručná prezentácia)
 27.Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (stručná prezentácia)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

V rozprave vystúpila Sonia Alfano, ktorá objasnila, že sa nezúčastnila na ostatnom plenárnom zasadnutí, pretože bola pozvaná Organizáciou Spojených národov ako predsedníčka Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásene o nedávnom zvrhnutí prezidenta Fernanda Luga paraguajským parlamentom a vyjadril znepokojenie Parlamentu z tejto situácie. Naznačil, že Parlament preskúma možnosť vyslania delegácie na mieste..


4. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné rakúske orgány zaslali Parlamentu žiadosť, aby bol Martin Ehrenhauser zbavený parlamentnej imunity vzhľadom na prebiehajúce konanie na viedenskej prokuratúre.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


5. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Clemente Mastella predložil žiadosť o ochranu svojej imunity a svojich výsad v rámci konania na súde v Benevente.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum (P7_TA-PROV(2012)0106(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 29. marca 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (P7_TA-PROV(2012)0106COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ECON

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


7. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament, že Výbor pre ústavné veci bol poverený posúdením výkladu článku 156 ods. 1 rokovacieho poriadku. Výbor navrhuje tento výklad:

„Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy môžu byť podpísané elektronicky v rámci pilotného projektu, na ktorom sa účastní obmedzený počet parlamentných výborov za podmienky, že na jednej strane výbory, ktoré sa projektu zúčastňujú, s tým súhlasili, a že na druhej strane boli zavedené vhodné opatrenia na účely zaručenia pravosti podpisov.

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nespochybní tento výklad pred schválením zápisnice z tohto rokovania, bude sa považovať za prijatý (článok 211 ods. 4 rokovacieho poriadku). V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín GUE/NGL a Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

výbor ENVI: Martina Anderson

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Martina Anderson

výbor AFET: Karim Zéribi

výbor ECON: Jean-Paul Besset

výbor REGI: Jean-Jacob Bicep, ktorým je nahradený Jean-Paul Besset

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Jean-Jacob Bicep, ktorým je nahradený José Bové

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Karim Zéribi

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu: Karim Zéribi.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (00022/2012/LEX - C7-0168/2012 - 2010/0377(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) (00002/2012/LEX - C7-0167/2012 - 2008/0241(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (prepracované znenie) (00012/2012/LEX - C7-0166/2012 - 2011/0105(COD))

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (00008/2012/LEX - C7-0165/2012 - 2010/0250(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vydávaní euromincí (00023/2012/LEX - C7-0164/2012 - 2011/0131(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (00014/2012/LEX - C7-0163/2012 - 2009/0157(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o zmenách a doplneniach Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje geografický rozsah pôsobnosti EBOR o južné a východné Stredozemie (00024/2012/LEX - C7-0162/2012 - 2011/0442(COD)).


10. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0006/2012, 0008/2012, 0009/2012, 0012/2012, 0013/2012, 0014/2012, 0015/2012 v súlade s čl. 123 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, pretože nezískali požadovaný počet podpisov.


11. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej marcovej schôdzi v roku 2012 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


12. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku)

- (O-000129/2012), ktorú položil Vital Moreira v mene výboru INTA a Elmar Brok v mene výboru AFET pre Komisiu: Dohoda medzi ES a Izraelom - posudzovanie zhody a uznávanie priemyselných výrobkov (CAA); dodatkový protokol k euro-stredomorskej dohode (B7-0119/2012);

- (O-000127/2012), ktorú položil Gabriel Mato Adrover v mene výboru PECH pre Komisiu: Ohrozenie zodpovednosti vlajkových štátov vyplývajúce z prenajímania v rámci dohovoru CITES (B7-0120/2012).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin a Kristian Vigenin o ochrane delfínov v Čiernom mori (0023/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris o ochrane historického, hospodárskeho, výrobného a kultúrneho dedičstva tradičných pastierskych chodníkov v oblasti Stredozemia (0024/2012).


13. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 29. júna 2012

Raphael Murswieck (č. 0723/2012); Herwig Dittrich (č. 0724/2012); Monika Kleckner (č. 0725/2012); Georg Hinzen (č. 0726/2012); Sabrina Traumuller (č. 0727/2012); Rudi Clemens (č. 0728/2012); Klaus Heise (č. 0729/2012); Stefan Hartmann (č. 0730/2012); Jaroslaw Lubonski (č. 0731/2012); Stefan Hartmann (č. 0732/2012); Roland Maier (č. 0733/2012); Petar Petrov (č. 0734/2012); Ivan Peev (č. 0735/2012); S. H. Samuel (č. 0736/2012); Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (č. 0737/2012); Marie Paule Léculier (4 podpisy) (č. 0738/2012); Marco Lamperti (č. 0739/2012); (meno je utajené) (č. 0740/2012); (meno je utajené) (č. 0741/2012); Michael Ashbrook (č. 0742/2012); Stefano Gasparri (č. 0743/2012); Andrei Tiberiu Eduard (č. 0744/2012); Mauro Sbroggiò (č. 0745/2012); Bruce McKenzie (č. 0746/2012); Peter Evans (č. 0747/2012); Walter Keim (č. 0748/2012); (meno je utajené) (č. 0749/2012); Gennaro Papa (č. 0750/2012); Kristina Gervyte Moses (č. 0751/2012); Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 podpisov) (č. 0752/2012); Michael Miller (č. 0753/2012); Kunášek Alexander (č. 0754/2012); (meno je utajené) (č. 0755/2012); (meno je utajené) (č. 0756/2012); Andrzej Stępniewski (č. 0757/2012); (meno je utajené) (č. 0758/2012); Hicking Annegret Karimdadian (č. 0759/2012); Torsten Hanke (č. 0760/2012); Edward Zytka (č. 0761/2012); Florian Koczko (č. 0762/2012); Jan Henrik Stolpmann (č. 0763/2012); Sylwester Fiet (č. 0764/2012); Elzbieta Pawliszyn (č. 0765/2012); Martín Valenta (9 podpisov) (č. 0766/2012); Norbert Friedrichs (č. 0767/2012); Ana Martina Varela Velo (č. 0768/2012); (meno je utajené) (č. 0769/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0770/2012); Maurizio Lancellotti (č. 0771/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0772/2012); Ramón Vicente Sánchez García (č. 0773/2012); (meno je utajené) (č. 0774/2012); (meno je utajené) (č. 0775/2012); Lucila Rodríguez Cravanzola (č. 0776/2012); (meno je utajené) (č. 0777/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 podpisy) (č. 0778/2012); Andrei Daniel Dedu (č. 0779/2012); (meno je utajené) (č. 0780/2012); Max Turiel Ibáñez (2 podpisy) (č. 0781/2012); José Luis Sanz Márquez de Prado (č. 0782/2012); (meno je utajené) (č. 0783/2012); (meno je utajené) (č. 0784/2012); Eva Urbano Romero (č. 0785/2012); Alfonso González Finat (č. 0786/2012); Diego De Ramón Hernández (č. 0787/2012); (meno je utajené) (č. 0788/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 0789/2012); (Asociatia de Proprietari) (č. 0790/2012); Rita Herrmann (č. 0791/2012); Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (č. 0792/2012); Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (č. 0793/2012); Laura Bergmann (č. 0794/2012); Klaus Pöchhacker (č. 0795/2012); Philipp Schmagold (č. 0796/2012); Petra Becker (č. 0797/2012); Ilias Zarkadas (č. 0798/2012); Ulrich Lobejäger (č. 0799/2012); Ralf Friedrich (č. 0800/2012); Andreas Mägdefrau (č. 0801/2012); Peter Möller (č. 0802/2012); Siegfried Keisler (č. 0803/2012); Gisela Nyquist (č. 0804/2012); Christina Andersson (č. 0805/2012); Margarita Radoynovska (č. 0806/2012); Michael Gross Hardt (č. 0807/2012); (meno je utajené) (č. 0808/2012); (meno je utajené) (č. 0809/2012); Jochen Beese (Krannich Solar S L) (č. 0810/2012); Eva Renner (č. 0811/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (č. 0812/2012); Sohail Khan (č. 0813/2012); (meno je utajené) (č. 0814/2012); Cédric Flandre (č. 0815/2012); Robert Radford (č. 0816/2012); Dilan Aktas (č. 0817/2012); Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (č. 0818/2012); Bruno Mongiardo (č. 0819/2012); Michael M J Kemp (č. 0820/2012); (meno je utajené) (č. 0821/2012); Maurizio Colace (č. 0822/2012); Daniela Polito (č. 0823/2012); Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 podpisov) (č. 0824/2012); Jesús Yesid Sarriá Perdomo (č. 0825/2012); Janusz Wilczynski (2 podpisy) (č. 0826/2012); (meno je utajené) (č. 0827/2012); Gianni Marussich (č. 0828/2012); Patrick Kieffer (č. 0829/2012); (meno je utajené) (č. 0830/2012); Gianluca Sciacchitano (č. 0831/2012); Vincenzo Turino (č. 0832/2012); Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (č. 0833/2012); Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 podpisy) (č. 0834/2012); Anne-Marie Struggles (č. 0835/2012); Martin Cunniffe (č. 0836/2012); Jennifer Ajufo (č. 0837/2012); Vasilis Hadjievangelou (č. 0838/2012).


14. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 12/2012 (N7-0068/2012 - C7-0129/2012 - 2012/2108(GBD)).

°
° ° °

V súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Súdny dvor informoval rozpočtový orgán o presunoch rozpočtových prostriedkov 1/2012 a 2/2012 – všeobecný rozpočet – rozpočtový rok 2012.


15. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Göran Färm (A7-0150/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Brian Simpson (A7-0162/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom za rok 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Othmar Karas (A7-0170/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Othmar Karas (A7-0171/2012)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody v mene Európskej únie vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami uvedenými v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (16775/2011 - C7-0515/2011 - 2011/0322(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

- Správa o obchodných aspektoch Východného partnerstva (2011/2306(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I (02074/2011[[01]] - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

- Správa o atraktivite investovania v Európe (2011/2288(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Správa k vykonávaniu právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, potreba komplexného prístupu k európskym problémom v tejto oblasti (2011/2297(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Správa s odporúčaniami Komisii o prístupe k základným bankovým službám (2012/2055(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), pokiaľ ide o termíny jej transpozície a uplatňovania a termín zrušenia niektorých smerníc (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolnosti (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Renate Weber (A7-0200/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Sophie Auconie (A7-0201/2012)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A7-0204/2012)

- Správa o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (2012/2056(INI)) - výbor IMCO - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Olga Sehnalová - Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0205/2012)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia (11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013 (2012/2016(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Správa o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (2012/2043(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Správa Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (2011/2179(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: François Alfonsi (A7-0219/2012)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Gabriele Albertini, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Vito Bonsignore, Lara Comi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi a Gianluca Susta. Návrh uznesenia o nových návrhoch na boj proti systémovej finančnej kríze a na oživenie reálnej ekonomiky prostredníctvom investícií do rastu a rozvoja (B7-0336/2012)

pridelené

gestorský výbor :

ECON

- Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Clemente Mastella, Aldo Patriciello, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Oreste Rossi, Potito Salatto a Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o stiahnutí foriem na výrobu syra parmigiano reggiano a grana padano z trhu, ktoré sa stali nepoužiteľnými na komerčné účely (B7-0337/2012)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o rozšírení projektu banky s jedlom do Európy (B7-0338/2012)

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o rozšírení projektu „Electronic Entrepreneur Portfolios – e2-p” v Európe (B7-0339/2012)

pridelené

gestorský výbor :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o rozšírení návrhu zákona „Penny for Butt” v členských štátoch (B7-0340/2012)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o ochrane pred nadmerným zadlžovaním (B7-0342/2012)

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o projekte Leonardo pre deti postihnuté Downovým syndrómom (B7-0343/2012)

pridelené

gestorský výbor :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o rozšírení projektu Lybra v Európe (B7-0344/2012)

pridelené

gestorský výbor :

ITRE


16. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí na júl 2012 (PE 491.927/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bezo zmeny.

Utorok

Žiadosť skupín PPE a S&D o presunutie spoločnej rozpravy o patente Spoločenstva (body 127, 129 a 128 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: spravodajca Bernhard Rapkay, ktorý zdôvodnil žiadosť, a spravodajca Klaus-Heiner Lehne, ktorý ju podporil.

Predseda pripomenul ostatný vývoj v tejto veci a uviedol, že v prvom čítaní nedošlo medzi Európskym parlamentom a Radou k zhode.

Parlament žiadosť schválil.


Žiadosť skupiny S&D o zapísanie rozpravy o otázke na ústne zodpovedanie o Dohode medzi EÚ a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, ktorá sa pôvodne mala konať vo štvrtok (bod 156 PDOJ), na program rokovania.

V rozprave vystúpil Vital Moreira, ktorý zdôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil.


Žiadosť skupiny PPE o zapísanie vyhlásení Rady a Komisie k politickej situácii v Rumunsku na program rokovania, po ktorom bude nasledovať rozprava.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber, ktorý zdôvodnil žiadosť, Theodor Dumitru Stolojan, ktorý ju podporil, a Adina-Ioana Vălean, ktorá sa vyslovila proti nej.

Parlament zamietol žiadosť v EH (113 hlasov za, 154 proti, 22 poslanci sa zdržali hlasovania).

Streda

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol zmenu názvu rozpravy zo Schengen – nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach (bod 162 PDOJ) na Porušovania schengenských ustanovení.

Parlament žiadosť schválil.

Štvrtok

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku) :

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol zmenu názvu rozpravy z Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta (bod 164 PDOJ) na Sloboda prejavu v Bielorusku Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta.

Parlament žiadosť schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


17. Jednotný európsky železničný priestor ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní s cieľom prijať smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Debora Serracchiani uviedla odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Oldřich Vlasák, Artur Zasada, Gilles Pargneaux, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Ádám Kósa a Antonio Cancian.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Herbert Dorfmann, Spyros Danellis, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Georgios Koumoutsakos a Janusz Władysław Zemke.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice z 3. júla 2012.


18. Záznamové zariadenie vcestnej doprave ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău uviedla správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jim Higgins v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Philip Bradbourn v mene skupiny ECR, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Mathieu Grosch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška a Antonio Cancian.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: John Bufton a Georges Bach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystúpili: Siim Kallas a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice z 3. júla 2012.


19. Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Jürgen Creutzmann uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Badia i Cutchet (spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Marielle Gallo v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Christian Engström v mene skupiny Verts/ALE, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati a María Irigoyen Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Phil Prendergast, Andreas Mölzer a Elena Băsescu.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Jürgen Creutzmann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice z 3. júla 2012.


20. Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd (rozprava)

Správa o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vôd pred prijatím nevyhnutného komplexného prístupu k problematike vôd v Európe [2011/2297(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nikolaos Chountis (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Horst Schnellhardt v mene skupiny PPE, Edite Estrela v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi – nezaradený poslanec, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat a Andreas Mölzer

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Christa Klaß, Inés Ayala Sender, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili João Ferreira a Åsa Westlund.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines a Seán Kelly.

Vystúpili: Janez Potočnik a Richard Seeber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice z 3. júla 2012.


21. Zloženie Parlamentu

Príslušné francúzske orgány oznámili, že:

V súlade s francúzskymi právnymi predpismi týkajúcimi sa volieb poslancov Európskeho parlamentu Nora Berra, ktorá bola zvolená v juhovýchodnom volebnom obvode, je v Európskom parlamente nahradená Michelom Dantinim na obdobie vykonávania jej funkcie štátnej tajomníčky francúzskej vlády, ktorý preberá mandát európskeho poslanca s účinnosťou od 16. júna 2012.

Damien Abad a Estelle Grelier boli zvolení za poslancov francúzskeho Národného zhromaždenia. Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou európskeho poslanca a konštatoval uvoľnenie ich kresiel s účinnosťou od 17. júna 2012.

Isabelle Thomas bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a nahrádza Stéphane Le Follovú s účinnosťou od 16. mája 2012.

Jean-Louis Cottigny bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a nahrádza sa ním Estelle Grelier s účinnosťou od 17. júna 2012.

Michel Dantin bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a nahrádza sa ním Damien Abad s účinnosťou od 17. júna 2012.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny a Michel Dantin miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Anna Záborská, Antonio Masip Hidalgo, Cristian Silviu Buşoi, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Csanád Szegedi, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Seán Kelly, Emer Costello, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Jaroslav Paška, Corneliu Vadim Tudor, Monika Flašíková Beňová, Kristiina Ojuland, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Daciana Octavia Sârbu, Francesco De Angelis, Ricardo Cortés Lastra, Inés Ayala Sender a Joseph Cuschieri.


23. Stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat (stručná prezentácia)

Správa o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 [2012/2043(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Marit Paulsen uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sándor Tabajdi, Kartika Tamara Liotard, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo 4. júla 2012.


24. Systém eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (stručná prezentácia)

Správa o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov [2012/2056(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spoluspravodajcovia: Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová uviedli správu.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice z 3. júla 2012.


25. Atraktivita investovania v Európe (stručná prezentácia)

Správa o atraktivite investovania v Európe [2011/2288(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Elena Băsescu a Mojca Kleva.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice z 3. júla 2012.


26. Obchodné aspekty Východného partnerstva (stručná prezentácia)

Správa o obchodných aspektoch Východného partnerstva [2011/2306(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Miloslav Ransdorf uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marek Henryk Migalski, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Elena Băsescu a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice z 3. júla 2012.


27. Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (stručná prezentácia)

Správa o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia [2011/2179(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: François Alfonsi (A7-0219/2012)

François Alfonsi uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Malika Benarab-Attou, Silvia-Adriana Ţicău, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice z 3. júla 2012.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 491.927/OJMA).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Anni Podimata

Generálny tajomník

Podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Handzlik, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia