Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen

- Ändrat förslag Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (Omarbetad version) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Leonard ORBAN - RO) (N7-0074/2012 - C7-0153/2012 - 2012/0805(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (COM(2012)0329 - C7-0154/2012 - 2012/0159(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

AGRI, EMPL, BUDG, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan, Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (07433/2012 - C7-0157/2012 - 2011/0457(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

PECH, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, INTA

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy