Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa

- Marina Yannakoudakis ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0389/2012)

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei ja Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0391/2012)

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0392/2012)

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0397/2012)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0400/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0401/2012).

II.   Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0393/2012)

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0394/2012)

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0402/2012)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0403/2012)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0404/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0405/2012).

III.   Pakkoaborttiskandaali Kiinassa

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0388/2012)

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0390/2012)

- Véronique De Keyser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0395/2012)

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0396/2012)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki ja Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0398/2012)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta pakkoaborteista Kiinassa (B7-0399/2012).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö