Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs - Strasbūra

3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu tiesības Āfrikā

- Marina Yannakoudakis un Charles Tannock ECR grupas vārdā – par vardarbību pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām Āfrikā (B7-0389/2012).

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei un Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā – par vardarbību pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām Āfrikā (B7-0391/2012).

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā – par vardarbību pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām Āfrikā (B7-0392/2012).

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par vardarbību pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām Āfrikā (B7-0397/2012).

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par vardarbību pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām Āfrikā (B7-0400/2012).

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā – par vardarbību pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesībām Āfrikā (B7-0401/2012).

II.   Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par vārda brīvību Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lietu (B7-0393/2012).

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par vārda brīvību Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lietu (B7-0394/2012).

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Renate Weber ALDE grupas vārdā – par vārda brīvību Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lietu (B7-0402/2012).

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par vārda brīvību Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lietu (B7-0403/2012).

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par vārda brīvību Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lietu (B7-0404/2012).

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par vārda brīvību Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lietu (B7-0405/2012).

III.   Piespiedu aborta skandāls Ķīnā

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par piespiedu aborta skandālu Ķīnā (B7-0388/2012).

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par piespiedu aborta skandālu Ķīnā (B7-0390/2012).

- Véronique De Keyser un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par piespiedu aborta skandālu Ķīnā (B7-0395/2012).

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par piespiedu aborta skandālu Ķīnā (B7-0396/2012).

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki un Peter van Dalen ECR grupas vārdā – par piespiedu aborta skandālu Ķīnā (B7-0398/2012).

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par piespiedu abortiem Ķīnā (B7-0399/2012).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika