Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 3. julij 2012 - Strasbourg

3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Nasilje nad lezbijkami ter pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki

- Marina Yannakoudakis in Charles Tannock v imenu skupine ECR o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki (B7-0389/2012);

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki (B7-0391/2012);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki (B7-0392/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki (B7-0397/2012);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki (B7-0400/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o nasilju nad lezbijkami ter pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki (B7-0401/2012).

II.   Svoboda izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta (B7-0393/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta (B7-0394/2012);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström in Renate Weber v imenu skupine ALDE o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta (B7-0402/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari in Mitro Repo v imenu skupine S&D o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta (B7-0403/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta (B7-0404/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o svobodi izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta (B7-0405/2012).

III.   Škandal s prisilnim splavom na Kitajskem

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem (B7-0388/2012);

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen in Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem (B7-0390/2012);

- Véronique De Keyser in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem (B7-0395/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem (B7-0396/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki in Peter van Dalen v imenu skupine ECR o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem (B7-0398/2012);

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o prisilnem splavu na Kitajskem (B7-0399/2012).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov