Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika

- Marina Yannakoudakis och Charles Tannock för ECR-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0389/2012);

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei och Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0391/2012);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0392/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0397/2012);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0400/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0401/2012).

II.   Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0393/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0394/2012);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Renate Weber för ALDE-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0402/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari och Mitro Repo för S&D-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0403/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0404/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0405/2012).

III.   Skandalen med tvångsaborter i Kina

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0388/2012);

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0390/2012);

- Véronique De Keyser och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina(B7-0395/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0396/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki och Peter van Dalen för ECR-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0398/2012);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0399/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy