Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 3 юли 2012 г. - Страсбург

4. Преглед на датското председателство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на датското председателство

Helle Thorning-Schmidt (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Rohde, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij и Dan Jørgensen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar и Ивайло Калфин.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard и Andrew Henry William Brons.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Liisa Jaakonsaari и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Helle Thorning-Schmidt.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност