Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 3. juli 2012 - Strasbourg

5. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra det europeiske Råd og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012

Formanden fremsatte en kortfattet indledende erklæring.

Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joseph Daul, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (formanden takkede Herman Van Rompuy for hans deltagelse i debatten og understregede samtidig Parlamentets rolle som medlovgiver) og Elmar Brok.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou og Anna Záborská.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias og Monika Flašíková Beňová.

Talere: José Manuel Barroso og Rebecca Harms.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 4.7.2012.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Elmar Brok tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik