Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg

5. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.)

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wstępne.

Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anę Gomes, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (Przewodniczący podziękował Hermanowi Van Rompuyowi za udział w debacie, podkreślając jednocześnie rolę Parlamentu jako organu współodpowiedzialnego za podejmowanie decyzji) oraz Elmar Brok.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou i Anna Záborská.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Rebecca Harms.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Elmar Brok.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności