Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

5. Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)

Talmannen gjorde ett kort inledande uttalande.

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (Talmannen tackade Herman Van Rompuy för hans deltagande i debatten, och underströk samtidigt parlamentets viktiga roll som medlagstiftare) och Elmar Brok.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou och Anna Záborská.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias och Monika Flašíková Beňová.

Talare: José Manuel Barroso och Rebecca Harms.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 4.7.2012.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Elmar Brok.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy