Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: François Alfonsi - A7-0219/2012

Guido Milana, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Salvatore Caronna, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Iva Zanicchi, Marco Scurria, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Giancarlo Scottà a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Odporúčanie do druhého čítania Debora Serracchiani - A7-0196/2012

Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Hubert Pirker, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Paul Murphy, David Campbell Bannerman, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0195/2012

Carlo Fidanza, Hubert Pirker, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Julie Girling, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Martin Kastler, Albert Deß a Phil Bennion

Správa: Jürgen Creutzmann - A7-0046/2012

Jim Higgins, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Richard Seeber - A7-0192/2012

Andrea Zanoni, Ewald Stadler, Patrizia Toia, Paolo Bartolozzi, Emer Costello, Roberta Angelilli, Julie Girling, Mario Pirillo, Paul Murphy, Charles Tannock, Diane Dodds, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Syed Kamall

Správa: Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová - A7-0205/2012

Sergio Gaetano Cofferati, Jim Higgins, Emer Costello, Roberta Angelilli, Charles Tannock, Ewald Stadler, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik a Daniel Hannan

Predseda oznámil, že ústne vysvetlenia hlasovania týkajúce sa hlasovania o správach, ktoré predložili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) a Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) sú preložené na zajtra.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia