Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0286(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0163/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0163/2012

Συζήτηση :

PV 03/07/2012 - 14
CRE 03/07/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0288

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.40 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

14. Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Ο Luis Manuel Capoulas Santos παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ivari Padar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Luis Manuel Capoulas Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου