Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0267(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0158/2011

Разисквания :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0278

Протокол
Вторник, 3 юли 2012 г. - Страсбург

15. Общи правила за схеми за директно подпомагане на земеделски стопани ***I - Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ***I - Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти ***I - Финансиране на Общата селскостопанска политика ***I - Биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ***I - Система за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския съвет и на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling и Luis Manuel Capoulas Santos представиха докладите.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Iosif Matula (докладчик по становището на комисията REGI), Hans-Peter Mayer, от името на групата PPE, Wojciech Michał Olejniczak, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, James Nicholson, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves и Elisabeth Köstinger.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Phil Prendergast.

Изказаха се: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling и Luis Manuel Capoulas Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 4.7.2012 г., точка 7.2 от протокола от 4.7.2012 г., точка 7.3 от протокола от 4.7.2012 г., точка 7.4 от протокола от 4.7.2012 г., точка 7.5 от протокола от 4.7.2012 г. и точка 7.6 от протокола от 4.7.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност