Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0267(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0158/2011

Συζήτηση :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

15. Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς ***I - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I - Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ***I - Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I - Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων ***I - Σύστημα χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Έκθεση στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Οι Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling και Luis Manuel Capoulas Santos παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iosif Matula (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Hans-Peter Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Wojciech Michał Olejniczak, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves και Elisabeth Köstinger.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Phil Prendergast.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling και Luis Manuel Capoulas Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012, σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012, σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012, σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012, σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου