Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0267(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0158/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0278

Zápisnica
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg

15. Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***I - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***I - Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***I - Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I - Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***I - Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávanej členskými štátmi [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling a Luis Manuel Capoulas Santos uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iosif Matula (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Hans-Peter Mayer v mene skupiny PPE, Wojciech Michał Olejniczak v mene skupiny S&D, George Lyon v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves a Elisabeth Köstinger.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Phil Prendergast.

Vystúpili: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling a Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.2 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.3 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.4 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.5 zápisnice zo 4. júla 2012 a bod 7.6 zápisnice zo 4. júla 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia