Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 3 юли 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Преглед на датското председателство (разискване)
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.) (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно създаване на европейски социален знак (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Развитие на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Единно европейско железопътно пространство ***II (гласуване)
  
6.6.Контролни уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт ***I (гласуване)
  
6.7.Правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост ***I (гласуване)
  
6.8.Прилагане на законодателството на ЕС относно водите (гласуване)
  
6.9.eCall: нова услуга за гражданите за спешни повиквания на номер 112 (гласуване)
  
6.10.Привлекателност на инвестициите в Европа (гласуване)
  
6.11.Търговски аспекти на Източното партньорство (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати *** (разискване)
 11.Бюджет за 2013 г. - мандат за участието в триалог (разискване)
 12.Споразумение между ЕС и Израел за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (разискване)
 13.Достъп до основни банкови услуги (разискване)
 14.Директни плащания за селскостопански производители ***I (разискване)
 15.Общи правила за схеми за директно подпомагане на земеделски стопани ***I - Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ***I - Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти ***I - Финансиране на Общата селскостопанска политика ***I - Биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ***I - Система за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието ***I (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (222 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (1148 kb) 
 
Протокол (221 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (401 kb) Резултати от поименно гласуване (574 kb) 
 
Протокол (275 kb) Присъствен списък (73 kb) Резултати от гласувания (567 kb) Резултати от поименно гласуване (1249 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност