Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Απολογισμός της Δανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II (ψηφοφορία)
  
6.6.Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
6.7.Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (ψηφοφορία)
  
6.9.ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (ψηφοφορία)
  
6.10.Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
6.11.Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της ΕΕ και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Μεξικού, του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών *** (συζήτηση)
 11.Προϋπολογισμός 2013 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
 12.Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων (συζήτηση)
 13.Πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 14.Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς ***I (συζήτηση)
 15.Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς ***I - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ***I - Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ***I - Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I - Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων ***I - Σύστημα χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ***I (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (225 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1148 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (375 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (619 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (628 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1243 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου