Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 244kWORD 190k
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta (keskustelu)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustaminen (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)
  6.2.Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.3.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.4.EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.5.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (äänestys)
  6.6.Tieliikenteen valvontalaitteet ***I (äänestys)
  6.7.Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta ***I (äänestys)
  6.8.EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (äänestys)
  6.9.eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille (äänestys)
  6.10.Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus (äänestys)
  6.11.Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus *** (keskustelu)
 11.Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 12.Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva EU:n ja Israelin sopimus (keskustelu)
 13.Peruspankkipalvelujen saatavuus (keskustelu)
 14.Viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I (keskustelu)
 15.Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät ***I - Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen ***I - Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset ***I - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus ***I - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät ***I - Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä ***I (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämiä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevia pyyntöjä varten ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, Espanja) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Tilintarkastustuomioistuimen uuden jäsenen nimittäminen (Leonard ORBAN - RO) (N7-0074/2012 - C7-0153/2012 - 2012/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta (COM(2012)0329 - C7-0154/2012 - 2012/0159(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

AGRI, EMPL, BUDG, INTA, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisillä sopimuksilla, joissa Euroopan unioni on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvän korvausvastuun hallinnointia koskevista puitteista (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 kumoamisesta (COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 liitteiden muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Israelin valtion välisen kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä (07433/2012 - C7-0157/2012 - 2011/0457(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

PECH, AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 muuttamisesta (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, INTA

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa

- Marina Yannakoudakis ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0389/2012)

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei ja Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0391/2012)

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0392/2012)

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0397/2012)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0400/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta lesboihin kohdistuvasta väkivallasta ja HLBTI-oikeuksista Afrikassa (B7-0401/2012).

II.   Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0393/2012)

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0394/2012)

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0402/2012)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0403/2012)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0404/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta ilmaisunvapaudesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrej Patšobutinin tapauksesta (B7-0405/2012).

III.   Pakkoaborttiskandaali Kiinassa

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0388/2012)

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0390/2012)

- Véronique De Keyser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0395/2012)

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0396/2012)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki ja Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta pakkoaborttiskandaalista Kiinassa (B7-0398/2012)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta pakkoaborteista Kiinassa (B7-0399/2012).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta

Helle Thorning-Schmidt (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Rohde, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Lambert van Nistelrooij ja Dan Jørgensen.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar ja Ivailo Kalfin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard ja Andrew Henry William Brons.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Liisa Jaakonsaari ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Helle Thorning-Schmidt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (puhemies kiitti Herman Van Rompuyta siitä, että tämä osallistui keskusteluun, mutta korosti samalla parlamentin roolia toisena päätöksentekijänä) ja Elmar Brok.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou ja Anna Záborská.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Rebecca Harms.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.15.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Elmar Brok käytti puheenvuoron.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustaminen (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)

Pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustamisesta

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Hyväksyttiin


6.2. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta [COM(2012)0217 - C7-0125/2012- 2012/0110(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0267)


6.3. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY muuttamisesta [COM(2012)0061 - C7-0054/2012- 2012/0024(CNS)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0268)


6.4. EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n makroaluestrategioiden kehityksestä: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella [2011/2179(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: François Alfonsi (A7-0219/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0269)


6.5. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaatiminen) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2012)0270)

Puheenvuorot:

Debora Serracchiani (esittelijä) äänestyksen alussa ja ennen identtisistä tarkistuksista 12, 91, 94, 95 ja 99 toimitettua äänestystä sekä Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) äänestyksen lopussa.


6.6. Tieliikenteen valvontalaitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamiseksi [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0271)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0271)

Puheenvuoro:

Silvia-Adriana Ţicău (esittelijä) ennen identtisistä tarkistuksista 124 ja 133 toimitettua äänestystä ja ennen tarkistuksesta 95 toimitettua äänestystä.


6.7. Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0272)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0272)

Puheenvuoro:

Jacky Hénin äänestyksen kulusta ennen identtisistä tarkistuksista 111, 128 ja 155 toimitettua äänestystä.


6.8. EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanosta ja Euroopan vesienhoidon haasteiden vaatimasta yleisestä ratkaisumallista [2011/2297(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Richard Seeber (A7-0192/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin P7_TA(2012)0273)

Puheenvuoro:

João Ferreira pyysi, että 2 kohdan 3. osasta toimitetaan nimenhuutoäänestys. Näin tehtiin.


6.9. eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille (äänestys)

Mietintö eCall-järjestelmästä: uusi 112-palvelu kansalaisille [2012/2056(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Yhteisesittelijät: Dieter-Lebrecht Koch ja Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0274)


6.10. Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus (äänestys)

Mietintö Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuudesta [2011/2288(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0275)


6.11. Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat (äänestys)

Mietintö itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvistä näkökohdista [2011/2306(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0276)

Puheenvuorot:

George Sabin Cutaş, joka esitti ennen äänestystä suullisia tarkistuksia 4 ja 61 kohtaan, ja József Szájer tästä ehdotuksesta. Suullinen tarkistus 4 kohtaan hyväksyttiin mutta suullista tarkistusta 61 kohtaan ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö François Alfonsi - A7-0219/2012

Guido Milana, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Salvatore Caronna, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Iva Zanicchi, Marco Scurria, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Giancarlo Scottà ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Suositus toiseen käsittelyyn: Debora Serracchiani - A7-0196/2012

Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Hubert Pirker, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Paul Murphy, David Campbell Bannerman, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Silvia-Adriana Ţicău - A7-0195/2012

Carlo Fidanza, Hubert Pirker, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Julie Girling, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Martin Kastler, Albert Deß ja Phil Bennion

Mietintö Jürgen Creutzmann - A7-0046/2012

Jim Higgins, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Mietintö Richard Seeber - A7-0192/2012

Andrea Zanoni, Ewald Stadler, Patrizia Toia, Paolo Bartolozzi, Emer Costello, Roberta Angelilli, Julie Girling, Mario Pirillo, Paul Murphy, Charles Tannock, Diane Dodds, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Syed Kamall

Mietintö Dieter-Lebrecht Koch ja Olga Sehnalová - A7-0205/2012

Sergio Gaetano Cofferati, Jim Higgins, Emer Costello, Roberta Angelilli, Charles Tannock, Ewald Stadler, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik ja Daniel Hannan

Puhemies ilmoitti, että suulliset äänestysselitykset, jotka koskevat Rodi Kratsa-Tsagaropouloun mietintöä (A7-0190/2012) ja Miloslav Ransdorfin mietintöä (A7-0183/2012), lykätään huomiseen.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.55 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Franz Obermayr käytti puheenvuoron esitteiden jakelusta istuntosalin ulkopuolella (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


10. EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen tekemisestä [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0204/2012)

David Martin esitteli suosituksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Zahradil (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Amelia Andersdotter (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dimitrios Droutsas (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella ja Jörg Leichtfried, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marine Le Pen, Daniel Caspary, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht ja Françoise Castex, Véronique De Keyser, Metin Kazak ja Sandrine Bélier.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: David Campbell Bannerman joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Paul Murphy, Gerard Batten, Martin Ehrenhauser, Marielle Gallo, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini ja Ivo Vajgl, Luigi Berlinguer, Marielle de Sarnez, Eva Lichtenberger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Romana Jordan, Matteo Salvini, Laurence J.A.J. Stassen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ria Oomen-Ruijten, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Ehrenhauser, Jörg Leichtfried, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Cristiana Muscardini, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Maria Badia i Cutchet, Charles Goerens, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Franziska Keller, Paweł Zalewski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert, Cecilia Wikström, Yannick Jadot, Tokia Saïfi, Francesco De Angelis, Carl Schlyter, Ria Oomen-Ruijten, Vital Moreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Cristiana Muscardini, Françoise Castex, Alojz Peterle, Marek Siwiec, Erminia Mazzoni, Gianluca Susta, Ivailo Kalfin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tanja Fajon ja Ricardo Cortés Lastra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Simon Busuttil, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Helga Trüpel, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Romana Jordan ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja David Martin.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.10.


11. Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)

Mietintö vuoden 2013 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista [2012/2016(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Giovanni La Via esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gay Mitchell (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Šťastný (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philippe Boulland (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reinhard Bütikofer (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Stavrakakis (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Salvatore Iacolino (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Enrique Guerrero Salom (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, László Surján, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Sampo Terho, Monika Hohlmeier ja José Manuel Fernandes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.12.


12. Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva EU:n ja Israelin sopimus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000129/2012): Vital Moreira kansainvälisen kaupan valiokunnan ja Elmar Brok ulkoasiainvaliokunnan puolesta komissiolle: EY:n ja Israelin välinen sopimus - teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja hyväksyminen (CAA) - Euro-Välimeri-sopimuksen lisäpöytäkirja (B7-0119/2012)

Vital Moreira ja Elmar Brok esittelivät kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Siwiec, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Adrian Severin, Christofer Fjellner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Véronique De Keyser, David Martin, Niccolò Rinaldi, Geoffrey Van Orden, Ria Oomen-Ruijten, Emer Costello, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Paul Murphy ja Christofer Fjellner, joka esitti David Martinille sinisen kortin kysymyksen, johon tämä vastasi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Cristian Silviu Buşoi, Margrete Auken, Fiorello Provera ja Frédérique Ries.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Peruspankkipalvelujen saatavuus (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle peruspankkipalvelujen saatavuudesta [2012/2055(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Jürgen Klute esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Evelyne Gebhardt (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olle Schmidt, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo ja Kay Swinburne.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Olle Schmidt, Elena Băsescu, Phil Prendergast ja Frédéric Daerden.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Jürgen Klute.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.16.


(Istunto keskeytettiin klo 20.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

14. Viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Luis Manuel Capoulas Santos esitteli laatimansa mietinnön.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni La Via (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Ivari Padar S&D-ryhmän puolesta, Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire ja Csaba Sándor Tabajdi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak ja James Nicholson.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş ja Luis Manuel Capoulas Santos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.11.


15. Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät ***I - Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen ***I - Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset ***I - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus ***I - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät ***I - Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ja Luis Manuel Capoulas Santos esittelivät laatimansa mietinnöt.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Iosif Matula (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans-Peter Mayer PPE-ryhmän puolesta, Wojciech Michał Olejniczak S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves ja Elisabeth Köstinger.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Phil Prendergast.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling ja Luis Manuel Capoulas Santos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.2, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.3, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.4, istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.6.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 491.927/OJME).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.40.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö