Zoznam 
Zápisnica
PDF 242kWORD 214k
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Hodnotenie dánskeho predsedníctva (rozprava)
 5.Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012) (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskej sociálnej značky (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Jednotný európsky železničný priestor  ***II (hlasovanie)
  
6.6.Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***I (hlasovanie)
  
6.7.Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I (hlasovanie)
  
6.8.Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd (hlasovanie)
  
6.9.Systém eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (hlasovanie)
  
6.10.Atraktivita investovania v Európe (hlasovanie)
  
6.11.Obchodné aspekty Východného partnerstva (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi EÚ a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými *** (rozprava)
 11.Rozpočet na rok 2013 – mandát na trialóg (rozprava)
 12.Dohoda medzi EÚ a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (rozprava)
 13.Prístup k základným bankovým službám (rozprava)
 14.Priame platby poľnohospodárom ***I (rozprava)
 15.Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***I - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***I - Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***I - Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I - Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***I - Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***I (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.35 h.


2. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili tieto dokumenty:

- Upravený návrh na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17.mája2006 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/017 ES/ Aragónsko – stavebníctvo, Španielsko) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 14/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (Leonard ORBAN - RO) (N7-0074/2012 - C7-0153/2012 - 2012/0805(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (COM(2012)0329 - C7-0154/2012 - 2012/0159(COD))

pridelené

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

AGRI, EMPL, BUDG, INTA, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, BUDG, JURI, ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 (COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú protokoly 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (07433/2012 - C7-0157/2012 - 2011/0457(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

PECH, AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 19/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 21/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Násilie páchané na lesbičkách a práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike

- Marina Yannakoudakis a Charles Tannock v mene skupiny ECR, o násilí páchanom na lesbičkách a o právach homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0389/2012);

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei a Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, o násilí páchanom na lesbičkách a o právach homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0391/2012);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, o násilí páchanom na lesbičkách a o právach homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0392/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o násilí páchanom na lesbičkách a o právach homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0397/2012);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, o násilí páchanom na lesbičkách a o právach homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0400/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, o násilí páchanom na lesbičkách a o právach homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0401/2012).

II.   Sloboda prejavu v Bielorusku, najmä prípad Andrzeja Poczobuta

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o slobode prejavu v Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (B7-0393/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o slobode prejavu v Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (B7-0394/2012);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Renate Weber v mene skupiny ALDE, o slobode prejavu v Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (B7-0402/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo v mene skupiny S&D, o slobode prejavu v Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (B7-0403/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o slobode prejavu v Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (B7-0404/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o slobode prejavu v Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta (B7-0405/2012).

III.   Škandál v súvislosti s násilnými potratmi v Číne

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, o škandále v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (B7-0388/2012);

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, o škandále v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (B7-0390/2012);

- Véronique De Keyser a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, o škandále v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (B7-0395/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o škandále v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (B7-0396/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki a Peter van Dalen v mene skupiny ECR, o škandále v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (B7-0398/2012);

- Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o násilných potratoch v Číne (B7-0399/2012).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


4. Hodnotenie dánskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Hodnotenie dánskeho predsedníctva

Helle Thorning-Schmidt (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Rohde, Daniël van der Stoep – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij a Dan Jørgensen.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar a Ivailo Kalfin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard a Andrew Henry William Brons.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Liisa Jaakonsaari a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Helle Thorning-Schmidt.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


5. Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012) (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012)

Predseda predniesol krátke vyhlásenie na úvod.

Herman Van Rompuy (predseda Európskej rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Daul, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Barry Madlener – nezaradený poslanec, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (predseda sa poďakoval Hermanovi Van Rompuyovi za účasť na rozprave a zdôraznil význam spolurozhodovacej úlohy Parlamentu) a Elmar Brok.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou a Anna Záborská.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: José Manuel Barroso a Rebecca Harms.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo 4. júla 2012.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

V rozprave vystúpil Elmar Brok.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o vytvorení európskej sociálnej značky (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v súvislosti s vytvorením európskej sociálnej značky.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Schválené


6.2. Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), pokiaľ ide o termíny jej transpozície a uplatňovania a termín zrušenia niektorých smerníc [COM(2012)0217 - C7-0125/2012- 2012/0110(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0267)


6.3. Pridruženie zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/822/ES o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu [COM(2012)0061 - C7-0054/2012- 2012/0024(CNS)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0268)


6.4. Vývoj makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia [2011/2179(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: François Alfonsi (A7-0219/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0269)


6.5. Jednotný európsky železničný priestor  ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní s cieľom prijať smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0270)

Vystúpenia:

Debora Serracchiani (spravodajkyňa), na začiatku hlasovania a pred hlasovaním o rovnakých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 12, 91, 94, 95 a 99 a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) na konci hlasovania.


6.6. Záznamové zariadenie v cestnej doprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0271)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0271)

Vystúpenie

Silvia-Adriana Ţicău (spravodajca), pred hlasovaním o rovnakých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 124 a 133 a pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 95.


6.7. Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0272)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0272)

Vystúpenie

Jacky Hénin, pred hlasovaním o rovnakých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 111, 128 a 155 k priebehu hlasovania.


6.8. Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd (hlasovanie)

Správa o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vôd pred prijatím nevyhnutného komplexného prístupu k problematike vôd v Európe [2011/2297(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Richard Seeber (A7-0192/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P7_TA(2012)0273)

Vystúpenie

João Ferreira, so žiadosťou, aby sa o tretej časti odseku 2 hlasovalo podľa mien; tejto žiadosti sa vyhovelo.


6.9. Systém eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (hlasovanie)

Správa o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov [2012/2056(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spoluspravodajcovia: Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0274)


6.10. Atraktivita investovania v Európe (hlasovanie)

Správa o atraktivite investovania v Európe [2011/2288(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0275)


6.11. Obchodné aspekty Východného partnerstva (hlasovanie)

Správa o obchodných aspektoch Východného partnerstva [2011/2306(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0276)

Vystúpenia:

George Sabin Cutaş, aby predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 4 a 61 a József Szájer, k tomuto návrhu. Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 4 bol vzatý na vedomie, ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 61 nebol vzatý na vedomie, pretože viac než štyridsať poslancov sa vyslovilo proti jeho prerokúvaniu.


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: François Alfonsi - A7-0219/2012

Guido Milana, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Salvatore Caronna, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Iva Zanicchi, Marco Scurria, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Giancarlo Scottà a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Odporúčanie do druhého čítania Debora Serracchiani - A7-0196/2012

Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Hubert Pirker, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Paul Murphy, David Campbell Bannerman, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0195/2012

Carlo Fidanza, Hubert Pirker, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Julie Girling, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Martin Kastler, Albert Deß a Phil Bennion

Správa: Jürgen Creutzmann - A7-0046/2012

Jim Higgins, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Richard Seeber - A7-0192/2012

Andrea Zanoni, Ewald Stadler, Patrizia Toia, Paolo Bartolozzi, Emer Costello, Roberta Angelilli, Julie Girling, Mario Pirillo, Paul Murphy, Charles Tannock, Diane Dodds, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Syed Kamall

Správa: Dieter-Lebrecht Koch a Olga Sehnalová - A7-0205/2012

Sergio Gaetano Cofferati, Jim Higgins, Emer Costello, Roberta Angelilli, Charles Tannock, Ewald Stadler, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik a Daniel Hannan

Predseda oznámil, že ústne vysvetlenia hlasovania týkajúce sa hlasovania o správach, ktoré predložili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) a Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) sú preložené na zajtra.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Franz Obermayr na tému distribúcie letákov mimo plenárnej zasadacej sály (predsedajúca to vzala na vedomie.).


10. Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi EÚ a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými *** (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A7-0204/2012)

David Martin uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Zahradil (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Amelia Andersdotter (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Dimitrios Droutsas (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marc Tarabella a Jörg Leichtfried, Bernd Lange v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Marine Le Pen – nezaradená poslankyňa, Daniel Caspary, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jan Philipp Albrecht a Françoise Castex, Véronique De Keyser, Metin Kazak a Sandrine Bélier.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Campbell Bannerman ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Paul Murphy, Gerard Batten, Martin Ehrenhauser, Marielle Gallo, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Judith Sargentini a Ivo Vajgl, Luigi Berlinguer, Marielle de Sarnez, Eva Lichtenberger, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Romana Jordan, Matteo Salvini, Laurence J.A.J. Stassen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ria Oomen-Ruijten, Paul Rübig, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Martin Ehrenhauser, Jörg Leichtfried, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Paul Rübig a Cristiana Muscardini, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Maria Badia i Cutchet, Charles Goerens, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Franziska Keller, Paweł Zalewski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert, Cecilia Wikström, Yannick Jadot, Tokia Saïfi, Francesco De Angelis, Carl Schlyter, Ria Oomen-Ruijten, Vital Moreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Cristiana Muscardini, Françoise Castex, Alojz Peterle, Marek Siwiec, Erminia Mazzoni, Gianluca Susta, Ivailo Kalfin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tanja Fajon a Ricardo Cortés Lastra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Simon Busuttil, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Helga Trüpel, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Romana Jordan a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Karel De Gucht a David Martin.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo 4. júla 2012.


11. Rozpočet na rok 2013 – mandát na trialóg (rozprava)

Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013 [2012/2016(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Giovanni La Via uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Gay Mitchell (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Peter Šťastný ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Philippe Boulland (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Reinhard Bütikofer (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Georgios Stavrakakis (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Esther de Lange (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Salvatore Iacolino (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Enrique Guerrero Salom (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Alain Lamassoure v mene skupiny PPE, Eider Gardiazábal Rubial v mene skupiny S&D, Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, László Surján, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Sampo Terho, Monika Hohlmeier a José Manuel Fernandes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jan Kozłowski, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij a Jaroslav Paška.

Vystúpili: Janusz Lewandowski a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo 4. júla 2012.


12. Dohoda medzi EÚ a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000129/2012), ktorú položil Vital Moreira v mene Výboru pre medzinárodný obchod a Elmar Brok v mene Výboru pre zahraničné veci pre Komisiu: Dohoda medzi ES a Izraelom - posudzovanie zhody a uznávanie priemyselných výrobkov (CAA); dodatkový protokol k euro-stredomorskej dohode (B7-0119/2012)

Vital Moreira a Elmar Brok rozvinuli otázku.

Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázku.

V rozprave vystúpil Daniel Caspary v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Siwiec, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Adrian Severin – nezaradený poslanec, Christofer Fjellner, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Véronique De Keyser, David Martin, Niccolò Rinaldi, Geoffrey Van Orden, Ria Oomen-Ruijten, Emer Costello, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Paul Murphy a David Martin, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Cristian Silviu Buşoi, Margrete Auken, Fiorello Provera a Frédérique Ries.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.


13. Prístup k základným bankovým službám (rozprava)

Správa s odporúčaniami Komisii o prístupe k základným bankovým službám [2012/2055(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Jürgen Klute uviedol správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Evelyne Gebhardt (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Gay Mitchell v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olle Schmidt, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo a Kay Swinburne.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Olle Schmidt, Elena Băsescu, Phil Prendergast a Frédéric Daerden.

Vystúpili: Michel Barnier a Jürgen Klute.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.16 zápisnice zo 4. júla 2012.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

14. Priame platby poľnohospodárom ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom za rok 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Luis Manuel Capoulas Santos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Ivari Padar v mene skupiny S&D, Britta Reimers v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire a Csaba Sándor Tabajdi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak a James Nicholson.

Vystúpili: Dacian Cioloş a Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo 4. júla 2012


15. Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***I - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***I - Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***I - Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I - Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***I - Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávanej členskými štátmi [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling a Luis Manuel Capoulas Santos uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iosif Matula (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Hans-Peter Mayer v mene skupiny PPE, Wojciech Michał Olejniczak v mene skupiny S&D, George Lyon v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves a Elisabeth Köstinger.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Phil Prendergast.

Vystúpili: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling a Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.2 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.3 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.4 zápisnice zo 4. júla 2012, bod 7.5 zápisnice zo 4. júla 2012 a bod 7.6 zápisnice zo 4. júla 2012.


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 491.927/OJME).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Generálny tajomník

Podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia