Index 
Protokoll
PDF 247kWORD 185k
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Genomgång av det danska ordförandeskapet (debatt)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Införandet av en europeisk social märkning (artikel 124 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)
  
6.6.Färdskrivare vid vägtransporter ***I (omröstning)
  
6.7.Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I (omröstning)
  
6.8.Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning (omröstning)
  
6.9.eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (omröstning)
  
6.10.Europas attraktionskraft på investerare (omröstning)
  
6.11.Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz *** (debatt)
 11.2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (debatt)
 12.Avtal EU-Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (debatt)
 13.Tillgång till grundläggande banktjänster (debatt)
 14.Direktstöd till jordbrukare ***I (debatt)
 15.Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare ***I - Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ***I - Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I - Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket ***I (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen

- Ändrat förslag Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (Omarbetad version) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/017 ES/Aragón Construction i Spanien) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Leonard ORBAN - RO) (N7-0074/2012 - C7-0153/2012 - 2012/0805(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (COM(2012)0329 - C7-0154/2012 - 2012/0159(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

AGRI, EMPL, BUDG, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part (COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan, Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (07433/2012 - C7-0157/2012 - 2011/0457(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

PECH, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (COM(2012)0332 - C7-0158/2012 - 2012/0162(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, INTA

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika

- Marina Yannakoudakis och Charles Tannock för ECR-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0389/2012);

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei och Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0391/2012);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0392/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0397/2012);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0400/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (B7-0401/2012).

II.   Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0393/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0394/2012);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Renate Weber för ALDE-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0402/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari och Mitro Repo för S&D-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0403/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0404/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (B7-0405/2012).

III.   Skandalen med tvångsaborter i Kina

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0388/2012);

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0390/2012);

- Véronique De Keyser och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina(B7-0395/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0396/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki och Peter van Dalen för ECR-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0398/2012);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om skandalen med tvångsaborter i Kina (B7-0399/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


4. Genomgång av det danska ordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomgång av det danska ordförandeskapet

Helle Thorning-Schmidt (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Rohde, Daniël van der Stoep, grupplös, Lambert van Nistelrooij och Dan Jørgensen.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar och Ivailo Kalfin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard och Andrew Henry William Brons.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Liisa Jaakonsaari och Petru Constantin Luhan.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Helle Thorning-Schmidt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


5. Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)

Talmannen gjorde ett kort inledande uttalande.

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (Talmannen tackade Herman Van Rompuy för hans deltagande i debatten, och underströk samtidigt parlamentets viktiga roll som medlagstiftare) och Elmar Brok.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou och Anna Záborská.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias och Monika Flašíková Beňová.

Talare: José Manuel Barroso och Rebecca Harms.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 4.7.2012.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Elmar Brok.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Införandet av en europeisk social märkning (artikel 124 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om införandet av en europeisk social märkning

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Godkändes


6.2. Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vad gäller datumen för dess införlivande och tillämpning och datumet för när vissa direktiv upphör att gälla [COM(2012)0217 - C7-0125/2012- 2012/0110(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0267)


6.3. Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen [COM(2012)0061 - C7-0054/2012- 2012/0024(CNS)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0268)


6.4. Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utvecklingen av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet [2011/2179(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: François Alfonsi (A7-0219/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0269)


6.5. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekomendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Omarbetning) [18581/2/2011 - C7-0073/2012- 2010/0253(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0270)

Inlägg:

Debora Serracchiani (föredragande), i början av omröstningen, före omröstningen om de identiska ändringsförslagen 12, 91, 94, 95 och 99, och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) vid omröstningens slut.


6.6. Färdskrivare vid vägtransporter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0271)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0271)

Inlägg

Silvia-Adriana Ţicău (föredragande), före omröstningen om de identiska ändringsförslagen 124 och 133, och före omröstningen om ändringsförslag 95.


6.7. Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs [COM(2011)0285 - C7-0139/2011- 2011/0137(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0272)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0272)

Inlägg

Jacky Hénin, före omröstningen om de identiska ändringsförslagen 111, 128 och 155, om omröstningens genomförande.


6.8. Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, i väntan på ett nödvändigt övergripande synsätt på europeiska vattenutmaningar [2011/2297(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Richard Seeber (A7-0192/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs P7_TA(2012)0273)

Inlägg

João Ferreira, som begärde att omröstning med namnupprop skulle hållas om den tredje delen av punkt 2, vilket skedde.


6.9. eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (omröstning)

Betänkande om eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna [2012/2056(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - Utskottet för transport och turism. medföredragande: Dieter-Lebrecht Koch och Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0274)


6.10. Europas attraktionskraft på investerare (omröstning)

Betänkande om Europas attraktionskraft på investerare [2011/2288(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0275)


6.11. Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (omröstning)

Betänkande om handelsaspekter på det östliga partnerskapet [2011/2306(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0276)

Inlägg:

George Sabin Cutaş, före omröstningen, som föreslog muntliga ändringar av punkterna 4 och 61, och József Szájer, om detta förslag. Det muntliga ändringsförslaget till punkt 4 beaktades, medan ändringsförslaget till punkt 61 inte beaktades, då fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande François Alfonsi - A7-0219/2012

Guido Milana, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Angelilli, Marina Yannakoudakis, Salvatore Caronna, Alfredo Antoniozzi, Julie Girling, Salvatore Iacolino, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Iva Zanicchi, Marco Scurria, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Giancarlo Scottà och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Andrabehandlingsrekommendation Debora Serracchiani - A7-0196/2012

Carlo Fidanza, Iva Zanicchi, Hubert Pirker, Roberta Angelilli, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Paul Murphy, David Campbell Bannerman, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Silvia-Adriana Ţicău - A7-0195/2012

Carlo Fidanza, Hubert Pirker, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Julie Girling, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Martin Kastler, Albert Deß och Phil Bennion

Betänkande Jürgen Creutzmann - A7-0046/2012

Jim Higgins, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Richard Seeber - A7-0192/2012

Andrea Zanoni, Ewald Stadler, Patrizia Toia, Paolo Bartolozzi, Emer Costello, Roberta Angelilli, Julie Girling, Mario Pirillo, Paul Murphy, Charles Tannock, Diane Dodds, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Syed Kamall

Betänkande Dieter-Lebrecht Koch och Olga Sehnalová - A7-0205/2012

Sergio Gaetano Cofferati, Jim Higgins, Emer Costello, Roberta Angelilli, Charles Tannock, Ewald Stadler, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik och Daniel Hannan

Talmannen meddelade att de muntliga röstförklaringarna i samband med omröstningarna om betänkandena från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) och Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) skulle skjutas upp till nästa dag.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Franz Obermayr om utdelningen av broschyrer utanför plenisalen (Talmannen noterade detta).


10. Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0204/2012)

David Martin redogjorde för rekommendationen.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Zahradil (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Amelia Andersdotter (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Dimitrios Droutsas (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marc Tarabella och Jörg Leichtfried, Bernd Lange för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Syed Kamall för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, Daniel Caspary, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht och Françoise Castex, Véronique De Keyser, Metin Kazak och Sandrine Bélier.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: David Campbell Bannerman som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Paul Murphy, Gerard Batten, Martin Ehrenhauser, Marielle Gallo, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Judith Sargentini och Ivo Vajgl, Luigi Berlinguer, Marielle de Sarnez, Eva Lichtenberger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Romana Jordan, Matteo Salvini, Laurence J.A.J. Stassen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ria Oomen-Ruijten, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Ehrenhauser, Jörg Leichtfried, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Cristiana Muscardini, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht, Maria Badia i Cutchet, Charles Goerens, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Franziska Keller, Paweł Zalewski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert, Cecilia Wikström, Yannick Jadot, Tokia Saïfi, Francesco De Angelis, Carl Schlyter, Ria Oomen-Ruijten, Vital Moreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Cristiana Muscardini, Françoise Castex, Alojz Peterle, Marek Siwiec, Erminia Mazzoni, Gianluca Susta, Ivailo Kalfin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tanja Fajon och Ricardo Cortés Lastra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Simon Busuttil, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Helga Trüpel, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Romana Jordan och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Karel De Gucht och David Martin.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 4.7.2012.


11. 2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (debatt)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2013 [2012/2016(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Gay Mitchell (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Peter Šťastný (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Philippe Boulland (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Reinhard Bütikofer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Georgios Stavrakakis (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Esther de Lange (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Salvatore Iacolino (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Enrique Guerrero Salom (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, László Surján, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Sampo Terho, Monika Hohlmeier och José Manuel Fernandes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij och Jaroslav Paška.

Talare: Janusz Lewandowski och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 4.7.2012.


12. Avtal EU-Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (debatt)

Muntlig fråga (O-000129/2012) från Vital Moreira, för utskottet för internationell handel, och Elmar Brok, för utskottet för utrikesfrågor, till kommissionen: Avtalet mellan EU och Israel rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CCA), tilläggsprotokoll till Europa-Medelhavsavtalet (B7-0119/2012)

Vital Moreira och Elmar Brok utvecklade frågan.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Siwiec, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Adrian Severin, grupplös, Christofer Fjellner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Véronique De Keyser, David Martin, Niccolò Rinaldi, Geoffrey Van Orden, Ria Oomen-Ruijten, Emer Costello, Sarah Ludford, Paweł Zalewski, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Paul Murphy och Christofer Fjellner,som ställde en fråga (”blått kort”) till David Martin som denne besvarade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Cristian Silviu Buşoi, Margrete Auken, Fiorello Provera och Frédérique Ries.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Tillgång till grundläggande banktjänster (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om tillgång till grundläggande banktjänster [2012/2055(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Jürgen Klute redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gay Mitchell för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olle Schmidt, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo och Kay Swinburne.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Marc Tarabella, Olle Schmidt, Elena Băsescu, Phil Prendergast och Frédéric Daerden.

Talare: Michel Barnier och Jürgen Klute.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.16 i protokollet av den 4.7.2012.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.40 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

14. Direktstöd till jordbrukare ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tillämpningen av direktstöd till jordbrukare avseende år 2013 [COM(2011)0630 - C7-0337/2011- 2011/0286(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Luis Manuel Capoulas Santos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Ivari Padar för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Alyn Smith, Julie Girling, Patrick Le Hyaric, Nicole Sinclaire och Csaba Sándor Tabajdi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: George Lyon, Bogusław Sonik, Phil Prendergast, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak och James Nicholson.

Talare: Dacian Cioloş och Luis Manuel Capoulas Santos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 4.7.2012.


15. Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare ***I - Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ***I - Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I - Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare [COM(2010)0539 - C7-0294/2010- 2010/0267(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [COM(2010)0537 - C7-0295/2010- 2010/0266(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) [COM(2010)0799 - C7-0008/2011- 2010/0385(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och (EG) 78/2008 [COM(2010)0745 - C7-0429/2010- 2010/0365(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [COM(2010)0759 - C7-0001/2011- 2010/0364(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 485/2008 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket [COM(2010)0761 - C7-0002/2011- 2010/0366(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling och Luis Manuel Capoulas Santos redogjorde för betänkandena.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Iosif Matula (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Hans-Peter Mayer för PPE-gruppen, Wojciech Michał Olejniczak för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Giancarlo Scottà, Maria do Céu Patrão Neves och Elisabeth Köstinger.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Phil Prendergast.

Talare: Dacian Cioloş, Paolo De Castro, Giovanni La Via, Martin Häusling och Luis Manuel Capoulas Santos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 4.7.2012, punkt 7.2 i protokollet av den 4.7.2012, punkt 7.3 i protokollet av den 4.7.2012, punkt 7.4 i protokollet av den 4.7.2012, punkt 7.5 i protokollet av den 4.7.2012 och punkt 7.6 i protokollet av den 4.7.2012.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 491.927/OJME).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.40.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Božinović, Matušić, Plenković, Radoš, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy