Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0301(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0150/2012

Внесени текстове :

A7-0150/2012

Разисквания :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Гласувания :

PV 05/07/2012 - 13.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0296

Протокол
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург

11. Финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи *** I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Göran Färm (A7-0150/2012)

Göran Färm представи доклада.

Изказаха се: Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета), Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) и Werner Hoyer (президент на ЕИБ).

Изказаха се: Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), Antonio Cancian (докладчик по становището на комисията TRAN), Dominique Riquet, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer и Riikka Manner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška и Elena Băsescu.

Изказаха се: Werner Hoyer, Olli Rehn, Andreas Mavroyiannis и Göran Färm.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 5.7.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност