Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0301(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0150/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0150/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0296

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

11. Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας *** I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Göran Färm (A7-0150/2012)

Ο Göran Färm παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Αντρέας Μαυρογιάννης (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Antonio Cancian (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Saïd El Khadraoui, Adina-Ioana Vălean, Claude Turmes, Hynek Fajmon, Hans-Peter Martin, Zigmantas Balčytis, Philippe De Backer και Riikka Manner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer, Olli Rehn, Αντρέας Μαυρογιάννης και Göran Färm.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου